Previous Spreekmoment Next

Gemeenteraad 06-03-2012

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie gemeenteraad

 • Datum: 06-03-2012

openAgendapunten

 • Information
  1. Opening en mededelingen

  1. Opening en mededelingen

  De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
  De voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan en leest een in memoriam voor van Bart Gritter oud wethouder van de voormalige gemeente Hardenberg.
  Read more

 • Information
  2. Spreekrecht agendapunten

  2. Spreekrecht agendapunten

  Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.
  Read more

 • Information
  3. Actuele Vragenronde

  3. Actuele Vragenronde

  cedure, de financiële middelen en zegt dat geldstromen door elkaar lopen. Ook geeft hij aan dat de gemeente voor 15 maart samen met het waterschap een eerste reactie opstelt. Daarna komen er nog meer reactiemomenten.
  Het Vechtparkverhaal kan deels als EHS-verhaal doorgaan. Volgens de wethouder blijft er geld voor beheer en aankoop van gronden en zullen er minder gronden worden aangekocht. Hij deelt mee dat de robuuste verbindingszone van Hardenberg naar Duitsland niet op de kaart van de groenblauwe hoofdstructuur staat. De robuuste verbindingszone die loopt van Drenthe via Balkbrug naar Ommen staat er wel op. Wethouder Janssen zal de Raad, via de actieve informatieplicht, informeren over de reactie van het college en het waterschap....
  Read more

 • Information
  4. Vaststellen agenda 6 maart 2012

  4. Vaststellen agenda 6 maart 2012

  verstrengeling.
  De voorzitter deelt mee dat er 2 moties zijn aangekondigd over onderwerpen die niet op de agenda staan. De motie van het CDA over Inclusief Beleid wordt behandeld als agendapunt 6a. De motie van GroenLinks over PGB in de WMO wordt behandeld als agendapunt 6b.Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012 wordt behandeld als agendapunt 6c, als hamerstuk.
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld....
  Read more

 • Information
  5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 7 februari 2012

  5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 7 februari 2012

  Het verslag en de besluitenlijst van de raadsvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
  Read more

 • Information
  6a. Motie CDA over Inclusief Beleid

  6a. Motie CDA over Inclusief Beleid

  eid” is beleid dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen waardoor algemene voorzieningen ook beschikbaar worden voor mensen met een beperking;
  - mensen met een beperking, net als mensen zonder beperkingen, graag gelijkwaardig mee willen doen in de samenleving;
  - de gemeente op grond van de WMO voorzieningen moet treffen om belemmeringen die een burger ondervindt zo te compenseren dat hij volwaardig mee kan doen aan alle onderdelen in de samenleving waardoor participatiemogelijkheden kunnen worden vergroot;
  - de participatie van mensen met een beperking door besluiten van de gemeenten wordt beïnvloed;
  - er in positieve zin al wel wat gebeurt, zoals bijvoorbeeld de instelling van een formulierenbrigade, het maatjesproject en de check op toegankelijkheid in openbare gebouwen;
  - dit nog niet voldoende is omdat er voor mensen met een beperking nog altijd veel belemmeringen zijn waardoor zij niet of niet voldoende kunnen participeren;
  - het daarbij gaat om een breed palet van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld werk, het kunnen deelnemen aan sport als sporter én als supporter, zelfstandig kunnen reizen, duidelijke bewegwijzering en begrijpelijke bebording door gebruik van pictogrammen in gebouwen én in de openbare ruimte, begrijpelijke brieven en vormen van communicatie, etc.;
  - door structurele samenwerking van gemeentelijke diensten, belangenorganisaties en andere externe partijen die zich met gebouwen en de openbare ruimte bezighouden optimale participatie van mensen met een beperking ontstaat;
  - dat op alle beleidsvelden en op alle afdelingen in de voorbereiding van alle te nemen beslissingen en besluiten er als vanzelf gekeken wordt naar zo groot mogelijke participatie van alle mensen binnen onze gemeente, met en zonder een beperking;
  - er bij mensen met een beperking een grote ervaringsdeskundigheid en bereidheid aanwezig is om mee te denken in de eerste fase van besluitvorming over nieuwe beleids- en bouwplannen;
  Draagt het college op:
  - besluiten, gemeentelijk beleid en nieuwe investeringen voortaan te toetsen aan het Inclusief Beleid;
  - waar mogelijk voorzieningen te treffen om belemmeringen zo te compenseren dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving;
  - te starten met een concreet project zoals bijvoorbeeld de Sportboulevard en de Raad met een zekere regelmaat te informeren over de voortgang;
  En gaat over tot de orde van de dag.

  Aldus ingediend tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg op 20 maart 2012.
  Namens de CDA fractie, Henriette van Veldhuisen
  namens de CU fractie, Mettina Grimmerink
  namens Liberaal Hardenberg, Petra Baarslag
  namens de fractie van Groen Links, Kees Slingerland

  Wethouder Prinsse deelt mee dat de toegankelijkheid van gebouwen vaker aan de orde is geweest en dat bij grote projecten altijd de toegankelijkheid wordt meegenomen. De wethouder geeft aan dat het WMO-beleidskader wordt afgerond en in april met de raad wordt besproken, hierin is het inclusief beleid opgenomen. Hij adviseert de raad om de motie aan te houden en het WMO beleidskader te toetsen op het inclusief beleid.
  Op verzoek van de fractie van het CDA wordt de vergadering voor 5 minuten geschorst.
  De voorzitter heropent om 19.45 uur de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Van Veldhuisen. Zij geeft aan dat de motie wordt aangehouden. De fractie wacht tot april als de WMO-beleidsplannen aan de orde komen....
  Read more

 • Information
  6b. Motie GroenLinks PGB in de WMO

  6b. Motie GroenLinks PGB in de WMO

  ring wordt gesteld of de motie wordt alsnog ingediend.

  Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de vergadering voor 2 minuten geschorst. De voorzitter heropent om 19.55 uur de vergadering en geeft het woord aan de heer Slingerland. De heer Slingerland dient de volgende motie in:
  Naar aanleiding van agendapunt: Onderwerp wat niet op de agenda staat.
  De raad van de gemeente Hardenberg, in vergadering bijeen op 6 maart 2012
  Gelezen het voorstel van het kabinet Rutte inzake Overheveling functie Extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de WMO;
  Overwegende, dat
  - in de huidige AWBZ-situatie mensen middels het pgb voor extramurale begeleiding in staat worden gesteld om te werken, thuis te kunnen blijven wonen of zelf voor hun kind te zorgen;
  - het kabinet voornemens is vanaf 1 januari 2013 genoemde functie begeleiding over te hevelen vanuit de AWBZ naar de Wmo;
  - gemeentes dan zelf de keus kunnen maken om wel of niet de PGB-mogelijkheid wel of niet te handhaven in de WMO;
  Voorts overwegende, dat
  - dit de zorg betreft voor mensen met een zeer diverse zorgvraag en dat deze mensen zoveel mogelijk eigen regie moeten kunnen voeren om zelf te kunnen beslissen over hoe die zorg wordt ingericht;
  - de gemeente Hardenberg juist de ‘eigen kracht van mensen’ nog meer wil gaan benutten, zodat mensen eigen en creatieve oplossingen gaan zoeken en zoveel mogelijk zelf de regie gaan nemen;
  - PGB hiertoe een geëigend middel kan zijn wat die regie in principe ondersteunt;
  Verzoekt het college
  voor de over te hevelen Extramurale begeleiding in het WMO-beleid met ingang van 1 januari 2013 een pgb-regeling beschikbaar te hebben.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Aldus ingediend tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg op 6 maart 2012.
  Namens de fractie van Groen Links, Kees Slingerland

  De overige fracties geven aan dat de motie te vroeg komt en moeilijk in de context van het geheel geplaatst kan worden omdat deze context nog niet bekend is.

  Wethouder Prinsse geeft aan dat heel veel kaders bij de overgang van AWBZ naar WMO niet bekend zijn. Er is een inventarisatie geweest en een stappenplan gemaakt dat binnenkort aan de raad wordt voorgesteld. De wethouder zegt dat pgb’s de aandacht hebben en misschien ook collectief kunnen worden ingezet.
  De heer Slingerland geeft naar aanleiding van de reacties aan dat hij de motie wenst aan te houden.
  De motie wordt aangehouden en wordt niet in stemming gebracht....
  Read more

 • Information
  6c. Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012 (raadsvoorstel)

  6c. Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012 (raadsvoorstel)

  r 2011.
  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  A) Budgetten beschikbaar te stellen voor de deelgebieden
  1. Marsch-Kruserbrink Ligweide € 55.000,=
  2. Hof van Pepijn (voormalige Gammalocatie) € 25.000,=
  Totaal exclusief btw € 80.000,=
  B) Budgetten beschikbaar te stellen voor de werkgroepen
  1. Ruimtelijke plannen en procedures € 10.000,=
  2. Beeldkwaliteit € 10.000,=
  3. Planeconomie en financiën € 30.000,=
  Totaal exclusief btw € 50.000,=
  C) Budgetten beschikbaar te stellen voor algemene planontwikkelingskosten;
  1. PR en Communicatie € 10.000,=
  2. Projectmanagement (alg. plankosten) € 200.000,=
  Totaal exclusief btw € 210.000,=
  De budgetten genoemd onder A worden volledig ten laste gebracht van de deelgebieden. De budgetten genoemd onder B en C worden rechtstreeks ten laste van het fonds Centrumplan gebracht.
  D) Vast te stellen de 9e begrotingswijziging 2012....
  Read more

 • Information
  7. Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard (raadsvoorstel)

  7. Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard (raadsvoorstel)

  temmingsplan nodig. Het college stelt voor o.a. in te stemmen met het bestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteitregels en externe veiligheidsregels, alsmede het exploitatieplan.

  De heer Bosch verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de stemming in verband met mogelijke belangenverstrengeling bij dit punt. De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  1. de zienswijze op het ontwerp-exploitatieplan deels over te nemen (ontbrekende onderbouwing in het taxatierapport als bijlage van het exploitatieplan);
  2. het exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard vast te stellen;
  3. de zienswijzen op het bestemmingsplan niet over te nemen;
  4. het bestemmingsplan Hardenberg, Sportboulevard gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00029-VG01);
  5. burgemeester en wethouders te machtigen om bij Gedeputeerde Staten van Overijssel en de VROM-Inspectie een verzoek in te dienen om de bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden dan is bepaald in artikel 3.8 Wro;
  6. de beeldkwaliteitregels, zoals verwoord in paragraaf 3.5., van het bestemmingsplan vaststellen als partiële herziening van de Welstandsnota ‘Hardenberg, visie op beeldkwaliteit’;
  7. in te stemmen met de verantwoordingsparagraaf externe veiligheid zoals verwoord in paragraaf 4.10 van het bestemmingsplan.

  De voorzitter constateert dat de heer Bosch weer aanwezig is en deelneemt aan de vergadering....
  Read more

 • Information
  8. Voorstel tot het beschikbaar te stellen van een voorbereidingskrediet van€ 150.000,- ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase locatieontwikkeling J. Weitkamplaan zuidzijde tot sportboulevard, annex vaststelling 6e begrotingswijziging 2012

  8. Voorstel tot het beschikbaar te stellen van een voorbereidingskrediet van€ 150.000,- ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase locatieontwikkeling J. Weitkamplaan zuidzijde tot sportboulevard, annex vaststelling 6e begrotingswijziging 2012

  datie en het beachcourt met bijbehorende parkeermogelijkheden. De 2e fase betreft de realisatie van het zwembad en mogelijk de sporthal. Het college stelt voor ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-.

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  1. ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase locatieontwikkeling J. Weitkamplaan zuidzijde tot sportboulevard een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-;
  2. dit te verwerken in de 6e begrotingswijziging 2012.
  De heer Stelpstra geeft namens de fractie van het ChristenUnie een stemverklaring. De fractie is het eens met het beschikbaar stellen van een krediet maar heeft bedenkingen tegen de restwaarde en percentages genoemd in de bijlagen. Met belangstelling wordt de 2e fase afgewacht.

  De raad stemt unaniem in met dit voorstel....
  Read more

 • Information
  9. Onteigening en kroonverzoek met betrekking tot plangebied Sportboulevard (raadsvoorstel)

  9. Onteigening en kroonverzoek met betrekking tot plangebied Sportboulevard (raadsvoorstel)

  verwerving. Hierdoor is het noodzakelijk om de onteigeningsprocedure op te starten. Dit geschiedt via een verzoekbesluit van de gemeenteraad aan de Kroon, dit voorstel ziet hierop toe.

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  1. ter uitvoering van het bestemmingsplan “Sportboulevard\", de Kroon te verzoeken tot onteigening van de percelen zoals genoemd in bijgevoegde lijst van te onteigenen onroerende zaken; een en ander op basis van bijgevoegde grondtekeningen en de overige bescheiden, door middel van het ter inzage leggen van deze bescheiden;
  2. het besluit vast te stellen nadat de raad het bestemmingsplan \"Sportboulevard\" en het exploitatieplan \"Sportboulevard\" heeft vastgesteld;
  3. kennis te geven aan de terinzagelegging door publicatie in de plaatselijke en regionale kranten en op publicatieborden;
  4. de verdere uitvoering van het gestelde in punt 1 te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;
  5. niet over te gaan tot eventuele gerechtelijke onteigening - als bedoeld in artikel 18 onteigeningswet - alvorens het bestemmingsplan \"Sportboulevard\" onherroepelijk is geworden....
  Read more

 • Information
  10. Vaststellen bestemmingsplan Dedemsvaart Rollepaal, uitbreiding Oegema en aanpassing welstandsnota (raadsvoorstel)

  10. Vaststellen bestemmingsplan Dedemsvaart Rollepaal, uitbreiding Oegema en aanpassing welstandsnota (raadsvoorstel)

  splan en de welstandsregels. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.
  Provincie, Inspectie en Waterschap hebben aangegeven in te kunnen stemmen met het plan.

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  1. het bestemmingsplan Dedemsvaart Rollepaal, uitbreiding Oegema gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00156-VG01);
  2. geen exploitatieplan opstellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn;
  3. burgemeester en wethouders te machtigen om bij Gedeputeerde Staten van Overijssel en de VROM-Inspectie een verzoek in te dienen om de bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden dan is bepaald in artikel 3.8 Wro;
  4. op het plangebied, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening, de welstandsnota ‘visie op beeldkwaliteit’ van toepassing verklaren conform niveau 0 en daarmee in de plaats te laten treden van de criteria uit de welstandsnota ‘Hardenberg, voor altijd mooi’....
  Read more

 • Information
  11. Beschikbaar stellen krediet voor de herinrichting van de Bernhardstraat en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Langewijk, annex vaststelling 8e begrotingswijziging 2012 (raadsvoorstel)

  11. Beschikbaar stellen krediet voor de herinrichting van de Bernhardstraat en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Langewijk, annex vaststelling 8e begrotingswijziging 2012 (raadsvoorstel)

  n parkeerplaatsen aan de Langewijk. Het college stelt voor een krediet beschikbaar te stellen van € 409.000,-.

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  Een krediet beschikbaar te stellen van € 409.000 excl. BTW voor de herinrichting van Bernhardstraat en de aanleg van de parkeerplaatsen aan de Langewijk.

  Het krediet van € 409.000 excl. BTW ten laste te brengen van de grondexploitatie Centrumplan Dedemsvaart (€ 351.400 excl. BTW) en van het gemeentelijk rioleringsplan (€ 57.600 excl. BTW).

  De 8e begrotingswijziging vast te stellen....
  Read more

 • Information
  12. Kredietaanvraag voor: aanleg hemelwaterriolering onder centrumroute (in kader van afronding infrastructuur rondom nieuwe gemeentehuis); opruimen tijdelijke asfaltparkeerterreinen K. Doormanlaan en Adm. Helfrichstraat, annex vaststelling 7e begrotingsw

  12. Kredietaanvraag voor: aanleg hemelwaterriolering onder centrumroute (in kader van afronding infrastructuur rondom nieuwe gemeentehuis); opruimen tijdelijke asfaltparkeerterreinen K. Doormanlaan en Adm. Helfrichstraat, annex vaststelling 7e begrotingsw

  t worden aangelegd.

  Het college stelt voor een krediet van £á 220.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van hemelwaterriolering onder de verlegde Witte de Withstraat en de Bruchterweg en een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het opruimen van de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Karel Doormanlaan en de Adm. Helfrichstraat. Dekking is voorzien.

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  - Een krediet van € 220.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van hemelwaterriolering onder de verlegde Witte de Withstraat en de Bruchterweg.
  De hemelwaterriolering wordt aangelegd in het kader van het Regenwaterstructuurplan. Dekking van dit krediet is voorzien in het Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg;
  - Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het opruimen van de tijdelijke parkeerplaatsen aan de K. Doormanlaan en de Adm. Helfrichstraat. Dekking van dit budget is voorzien in de Parkeerexploitatie;
  - Hiertoe de 7e begrotingswijziging 2012 vast te stellen....
  Read more

 • Information
  13. Vaststelling bestemmingsplan 'Balkbrug, woongebied Sluis V' (raadsvoorstel)

  13. Vaststelling bestemmingsplan 'Balkbrug, woongebied Sluis V' (raadsvoorstel)

  ronde van 15 november 2011 en is vervolgens van de raadsagenda gehaald i.v.m. de aanwijzing van de Ommerschans als beschermd dorpsgezicht.

  Naar aanleiding van deze aanwijzing zijn, naast de regels voor de bestemming bewonen, regels opgenomen ter bescherming van cultuurhistorische en ruimtelijke waarden. Het bestemmingsplan voldeed al aan deze waarden.
  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  - De ingekomen zienswijzen met de nrs. 1 en 2 niet over te nemen;
  - Het bestemmingsplan \'Balkbrug, woongebied Sluis V\' gewijzigd vast te stellen conform de in het bij dit besluit behorende raadsvoorstel opgenomen ¡¥Staat van wijzigingen¡¦, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.000BP00107-VG01);
  - Het restrisico met betrekking tot externe veiligheid te accepteren;
  - De notitie \'Criteria voor welstand in Sluis V\' gewijzigd vast te stellen als wijziging van de gemeentelijke welstandsnota op grond van de Woningwet, en beschouwen als toetsingskader voor toekomstige aanvragen om vergunningen voor het bouwen van de woningen;
  - Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is....
  Read more

 • Information
  14. Lijst met ingekomen stukken t/m 25 januari 2012 (raadsvoorstel)

  14. Lijst met ingekomen stukken t/m 25 januari 2012 (raadsvoorstel)

  Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
  - stuk nr. 1 betreft een collegebevoegdheid. Derhalve ter afdoening in handen stellen van het college;
  - stuk nr. 2 om advies in handen van het college te stellen.
  Read more

 • Information
  15. Rondvraag

  15. Rondvraag

  tie is stilgestaan bij kaders en dat op onderdelen een verdiepingsslag met elkaar en andere organisaties wordt gemaakt.

  De wethouder zegt toe dat een korte samenvatting van de conferentie met een planning, eind van deze week of volgende week naar de raad gaat.
  De voorzitter geeft aan dat de fracties rechtstreeks naar de PvdA-fractie aangeven of zij de behoefte hebben om een verdiepingsslag te maken....
  Read more

 • Information
  16. Sluiting

  16. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.
  Read more

 

Embed code:

Gemeenteraad 06-03-2012
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie gemeenteraad

Datum: 06-03-2012

Onderdelen

1. Opening en mededelingen

 
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
De voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan en leest een in memoriam voor van Bart Gritter oud wethouder van de voormalige gemeente Hardenberg.

2. Spreekrecht agendapunten

 
Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

3. Actuele Vragenronde

 
De heer Slingerland dient vragen in namens de fractie van GroenLinks over de Natuurwet van staatssecretaris Bleker en de gevolgen daarvan in Overijssel en met name voor Hardenberg.
Wethouder Janssen geeft aan dat nog niet alle vragen tot in detail kunnen worden beantwoord. Hij schetst de procedure, de financiële middelen en zegt dat geldstromen door elkaar lopen. Ook geeft hij aan dat de gemeente voor 15 maart samen met het waterschap een eerste reactie opstelt. Daarna komen er nog meer reactiemomenten.
Het Vechtparkverhaal kan deels als EHS-verhaal doorgaan. Volgens de wethouder blijft er geld voor beheer en aankoop van gronden en zullen er minder gronden worden aangekocht. Hij deelt mee dat de robuuste verbindingszone van Hardenberg naar Duitsland niet op de kaart van de groenblauwe hoofdstructuur staat. De robuuste verbindingszone die loopt van Drenthe via Balkbrug naar Ommen staat er wel op. Wethouder Janssen zal de Raad, via de actieve informatieplicht, informeren over de reactie van het college en het waterschap.

4. Vaststellen agenda 6 maart 2012

 
De heer Perlot geeft aan dat het huidige agendapunt 6 (Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012) behandeld mag worden als hamerstuk.
De overige fracties stemmen hiermee in.
De heer Bosch deelt mee niet mee te stemmen met agendapunt 7 i.v.m. mogelijke belangenverstrengeling.
De voorzitter deelt mee dat er 2 moties zijn aangekondigd over onderwerpen die niet op de agenda staan. De motie van het CDA over Inclusief Beleid wordt behandeld als agendapunt 6a. De motie van GroenLinks over PGB in de WMO wordt behandeld als agendapunt 6b.Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012 wordt behandeld als agendapunt 6c, als hamerstuk.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 7 februari 2012

 
Het verslag en de besluitenlijst van de raadsvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

6a. Motie CDA over Inclusief Beleid

 
Mevrouw Van Veldhuisen voert namens de CDA fractie het woord en dient de volgende motie in.
Naar aanleiding van agendapunt: Onderwerp wat niet op de agenda staat.
De raad van de gemeente Hardenberg, in vergadering bijeen op 6 maart 2012;
Overwegende dat:
- “Inclusief Beleid” is beleid dat rekening houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen waardoor algemene voorzieningen ook beschikbaar worden voor mensen met een beperking;
- mensen met een beperking, net als mensen zonder beperkingen, graag gelijkwaardig mee willen doen in de samenleving;
- de gemeente op grond van de WMO voorzieningen moet treffen om belemmeringen die een burger ondervindt zo te compenseren dat hij volwaardig mee kan doen aan alle onderdelen in de samenleving waardoor participatiemogelijkheden kunnen worden vergroot;
- de participatie van mensen met een beperking door besluiten van de gemeenten wordt beïnvloed;
- er in positieve zin al wel wat gebeurt, zoals bijvoorbeeld de instelling van een formulierenbrigade, het maatjesproject en de check op toegankelijkheid in openbare gebouwen;
- dit nog niet voldoende is omdat er voor mensen met een beperking nog altijd veel belemmeringen zijn waardoor zij niet of niet voldoende kunnen participeren;
- het daarbij gaat om een breed palet van onderwerpen, zoals bijvoorbeeld werk, het kunnen deelnemen aan sport als sporter én als supporter, zelfstandig kunnen reizen, duidelijke bewegwijzering en begrijpelijke bebording door gebruik van pictogrammen in gebouwen én in de openbare ruimte, begrijpelijke brieven en vormen van communicatie, etc.;
- door structurele samenwerking van gemeentelijke diensten, belangenorganisaties en andere externe partijen die zich met gebouwen en de openbare ruimte bezighouden optimale participatie van mensen met een beperking ontstaat;
- dat op alle beleidsvelden en op alle afdelingen in de voorbereiding van alle te nemen beslissingen en besluiten er als vanzelf gekeken wordt naar zo groot mogelijke participatie van alle mensen binnen onze gemeente, met en zonder een beperking;
- er bij mensen met een beperking een grote ervaringsdeskundigheid en bereidheid aanwezig is om mee te denken in de eerste fase van besluitvorming over nieuwe beleids- en bouwplannen;
Draagt het college op:
- besluiten, gemeentelijk beleid en nieuwe investeringen voortaan te toetsen aan het Inclusief Beleid;
- waar mogelijk voorzieningen te treffen om belemmeringen zo te compenseren dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de samenleving;
- te starten met een concreet project zoals bijvoorbeeld de Sportboulevard en de Raad met een zekere regelmaat te informeren over de voortgang;
En gaat over tot de orde van de dag.

Aldus ingediend tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg op 20 maart 2012.
Namens de CDA fractie, Henriette van Veldhuisen
namens de CU fractie, Mettina Grimmerink
namens Liberaal Hardenberg, Petra Baarslag
namens de fractie van Groen Links, Kees Slingerland

Wethouder Prinsse deelt mee dat de toegankelijkheid van gebouwen vaker aan de orde is geweest en dat bij grote projecten altijd de toegankelijkheid wordt meegenomen. De wethouder geeft aan dat het WMO-beleidskader wordt afgerond en in april met de raad wordt besproken, hierin is het inclusief beleid opgenomen. Hij adviseert de raad om de motie aan te houden en het WMO beleidskader te toetsen op het inclusief beleid.
Op verzoek van de fractie van het CDA wordt de vergadering voor 5 minuten geschorst.
De voorzitter heropent om 19.45 uur de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Van Veldhuisen. Zij geeft aan dat de motie wordt aangehouden. De fractie wacht tot april als de WMO-beleidsplannen aan de orde komen.
Tweede termijn
Schorsing

6b. Motie GroenLinks PGB in de WMO

 
De heer Slingerland voert namens de fractie van GroenLinks het woord en vraagt of hij eerst een vraag aan het college kan stellen alvorens de motie in te dienen.
De voorzitter geeft aan dat dit niet kan. Het onderwerp kan in een andere vergadering terugkomen zodat de vraag buiten de vergadering wordt gesteld of de motie wordt alsnog ingediend.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de vergadering voor 2 minuten geschorst. De voorzitter heropent om 19.55 uur de vergadering en geeft het woord aan de heer Slingerland. De heer Slingerland dient de volgende motie in:
Naar aanleiding van agendapunt: Onderwerp wat niet op de agenda staat.
De raad van de gemeente Hardenberg, in vergadering bijeen op 6 maart 2012
Gelezen het voorstel van het kabinet Rutte inzake Overheveling functie Extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de WMO;
Overwegende, dat
- in de huidige AWBZ-situatie mensen middels het pgb voor extramurale begeleiding in staat worden gesteld om te werken, thuis te kunnen blijven wonen of zelf voor hun kind te zorgen;
- het kabinet voornemens is vanaf 1 januari 2013 genoemde functie begeleiding over te hevelen vanuit de AWBZ naar de Wmo;
- gemeentes dan zelf de keus kunnen maken om wel of niet de PGB-mogelijkheid wel of niet te handhaven in de WMO;
Voorts overwegende, dat
- dit de zorg betreft voor mensen met een zeer diverse zorgvraag en dat deze mensen zoveel mogelijk eigen regie moeten kunnen voeren om zelf te kunnen beslissen over hoe die zorg wordt ingericht;
- de gemeente Hardenberg juist de ‘eigen kracht van mensen’ nog meer wil gaan benutten, zodat mensen eigen en creatieve oplossingen gaan zoeken en zoveel mogelijk zelf de regie gaan nemen;
- PGB hiertoe een geëigend middel kan zijn wat die regie in principe ondersteunt;
Verzoekt het college
voor de over te hevelen Extramurale begeleiding in het WMO-beleid met ingang van 1 januari 2013 een pgb-regeling beschikbaar te hebben.
En gaat over tot de orde van de dag.
Aldus ingediend tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad van Hardenberg op 6 maart 2012.
Namens de fractie van Groen Links, Kees Slingerland

De overige fracties geven aan dat de motie te vroeg komt en moeilijk in de context van het geheel geplaatst kan worden omdat deze context nog niet bekend is.

Wethouder Prinsse geeft aan dat heel veel kaders bij de overgang van AWBZ naar WMO niet bekend zijn. Er is een inventarisatie geweest en een stappenplan gemaakt dat binnenkort aan de raad wordt voorgesteld. De wethouder zegt dat pgb’s de aandacht hebben en misschien ook collectief kunnen worden ingezet.
De heer Slingerland geeft naar aanleiding van de reacties aan dat hij de motie wenst aan te houden.
De motie wordt aangehouden en wordt niet in stemming gebracht.
Schorsing
Hamerstukken

6c. Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012 (raadsvoorstel)

 
Evenals in maart 2011 vraagt het college budgetten beschikbaar te stellen voor de werkzaamheden in het kader van het Masterplan Centrum Hardenberg voor het jaar 2012. De benodigde budgetten zijn geraamd in de Grondexploitatie Centrumplan Hardenberg 2011, zoals vastgesteld in de raad van 11 oktober 2011.
Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
A) Budgetten beschikbaar te stellen voor de deelgebieden
1. Marsch-Kruserbrink Ligweide € 55.000,=
2. Hof van Pepijn (voormalige Gammalocatie) € 25.000,=
Totaal exclusief btw € 80.000,=
B) Budgetten beschikbaar te stellen voor de werkgroepen
1. Ruimtelijke plannen en procedures € 10.000,=
2. Beeldkwaliteit € 10.000,=
3. Planeconomie en financiën € 30.000,=
Totaal exclusief btw € 50.000,=
C) Budgetten beschikbaar te stellen voor algemene planontwikkelingskosten;
1. PR en Communicatie € 10.000,=
2. Projectmanagement (alg. plankosten) € 200.000,=
Totaal exclusief btw € 210.000,=
De budgetten genoemd onder A worden volledig ten laste gebracht van de deelgebieden. De budgetten genoemd onder B en C worden rechtstreeks ten laste van het fonds Centrumplan gebracht.
D) Vast te stellen de 9e begrotingswijziging 2012.

VOORTGANG MASTERPLAN CENTRUM HARDENBERG: AANVRAAG WERKBUDGETTEN 2012 (RAADSVOORSTEL)

 • VVD
 

7. Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard (raadsvoorstel)

 
Op 26 mei 2009 heeft de raad ingestemd met de verdere ontwikkeling van het gebied. Diverse sportfuncties dienen in het gebied een plaats te krijgen. Op 19 oktober 2011 heeft de raad een voorbereiding- en uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Om de beoogde functies te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college stelt voor o.a. in te stemmen met het bestemmingsplan, inclusief beeldkwaliteitregels en externe veiligheidsregels, alsmede het exploitatieplan.

De heer Bosch verlaat de vergadering en neemt niet deel aan de stemming in verband met mogelijke belangenverstrengeling bij dit punt. De voorzitter brengt het voorstel in stemming.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. de zienswijze op het ontwerp-exploitatieplan deels over te nemen (ontbrekende onderbouwing in het taxatierapport als bijlage van het exploitatieplan);
2. het exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard vast te stellen;
3. de zienswijzen op het bestemmingsplan niet over te nemen;
4. het bestemmingsplan Hardenberg, Sportboulevard gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00029-VG01);
5. burgemeester en wethouders te machtigen om bij Gedeputeerde Staten van Overijssel en de VROM-Inspectie een verzoek in te dienen om de bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden dan is bepaald in artikel 3.8 Wro;
6. de beeldkwaliteitregels, zoals verwoord in paragraaf 3.5., van het bestemmingsplan vaststellen als partiële herziening van de Welstandsnota ‘Hardenberg, visie op beeldkwaliteit’;
7. in te stemmen met de verantwoordingsparagraaf externe veiligheid zoals verwoord in paragraaf 4.10 van het bestemmingsplan.

De voorzitter constateert dat de heer Bosch weer aanwezig is en deelneemt aan de vergadering.

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN EN EXPLOITATIEPLAN HARDENBERG, SPORTBOULEVARD (RAADSVOORSTEL)

 • VVD
 

8. Voorstel tot het beschikbaar te stellen van een voorbereidingskrediet van€ 150.000,- ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase locatieontwikkeling J. Weitkamplaan zuidzijde tot sportboulevard, annex vaststelling 6e begrotingswijziging 2012

 
In oktober 2010 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van de 1e fase van de Sportboulevard, de ontwikkeling van een atletiekbaan, beachcourt, zwembad en een sporthal. De realisatie wordt in 2 of 3 fasen uitgevoerd. De 1e fase betreft de realisatie van de atletiekaccommodatie en het beachcourt met bijbehorende parkeermogelijkheden. De 2e fase betreft de realisatie van het zwembad en mogelijk de sporthal. Het college stelt voor ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase locatieontwikkeling J. Weitkamplaan zuidzijde tot sportboulevard een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,-;
2. dit te verwerken in de 6e begrotingswijziging 2012.
De heer Stelpstra geeft namens de fractie van het ChristenUnie een stemverklaring. De fractie is het eens met het beschikbaar stellen van een krediet maar heeft bedenkingen tegen de restwaarde en percentages genoemd in de bijlagen. Met belangstelling wordt de 2e fase afgewacht.

De raad stemt unaniem in met dit voorstel.

VOORSTEL TOT HET BESCHIKBAAR TE STELLEN VAN EEN VOORBEREIDINGSKREDIET VAN€ 150.000,- TEN BEHOEVE VAN DE VERDERE UITWERKING VAN DE 2E FASE LOCATIEONTWIKKELING J. WEITKAMPLAAN ZUIDZIJDE TOT SPORTBOULEVARD, ANNEX VASTSTELLING 6E BEGROTINGSWIJZIGING 2012 (R

 • VVD
 

9. Onteigening en kroonverzoek met betrekking tot plangebied Sportboulevard (raadsvoorstel)

 
Na vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan Sportboulevard is het van belang om de realisatie van de nieuw beoogde bestemmingen op te starten. De gemeente heeft nog niet alle benodigde gronden in eigendom en een minnelijke verwerving biedt op dit moment onvoldoende zicht op tijdige verwerving. Hierdoor is het noodzakelijk om de onteigeningsprocedure op te starten. Dit geschiedt via een verzoekbesluit van de gemeenteraad aan de Kroon, dit voorstel ziet hierop toe.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. ter uitvoering van het bestemmingsplan “Sportboulevard\", de Kroon te verzoeken tot onteigening van de percelen zoals genoemd in bijgevoegde lijst van te onteigenen onroerende zaken; een en ander op basis van bijgevoegde grondtekeningen en de overige bescheiden, door middel van het ter inzage leggen van deze bescheiden;
2. het besluit vast te stellen nadat de raad het bestemmingsplan \"Sportboulevard\" en het exploitatieplan \"Sportboulevard\" heeft vastgesteld;
3. kennis te geven aan de terinzagelegging door publicatie in de plaatselijke en regionale kranten en op publicatieborden;
4. de verdere uitvoering van het gestelde in punt 1 te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders;
5. niet over te gaan tot eventuele gerechtelijke onteigening - als bedoeld in artikel 18 onteigeningswet - alvorens het bestemmingsplan \"Sportboulevard\" onherroepelijk is geworden.

ONTEIGENING EN KROONVERZOEK MET BETREKKING TOT PLANGEBIED SPORTBOULEVARD (RAADSVOORSTEL)

 • VVD
 

10. Vaststellen bestemmingsplan Dedemsvaart Rollepaal, uitbreiding Oegema en aanpassing welstandsnota (raadsvoorstel)

 
Oegema Transport Dedemsvaart b.v. is een groeiend nationaal en internationaal transportbedrijf. Het bedrijf is gevestigd op het bedrijventerrein Rollepaal. Het bedrijf wenst de bedrijfsactiviteiten uit te breiden en daarvoor is ruimte nodig. Het college stelt voor in te stemmen met het bestemmingsplan en de welstandsregels. Tijdens de terinzagelegging zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.
Provincie, Inspectie en Waterschap hebben aangegeven in te kunnen stemmen met het plan.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
1. het bestemmingsplan Dedemsvaart Rollepaal, uitbreiding Oegema gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00156-VG01);
2. geen exploitatieplan opstellen omdat de kosten anderszins verzekerd zijn;
3. burgemeester en wethouders te machtigen om bij Gedeputeerde Staten van Overijssel en de VROM-Inspectie een verzoek in te dienen om de bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden dan is bepaald in artikel 3.8 Wro;
4. op het plangebied, zoals aangegeven op bijgevoegde tekening, de welstandsnota ‘visie op beeldkwaliteit’ van toepassing verklaren conform niveau 0 en daarmee in de plaats te laten treden van de criteria uit de welstandsnota ‘Hardenberg, voor altijd mooi’.

VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN DEDEMSVAART ROLLEPAAL, UITBREIDING OEGEMA EN AANPASSING WELSTANDSNOTA (RAADSVOORSTEL)

 • VVD
 

11. Beschikbaar stellen krediet voor de herinrichting van de Bernhardstraat en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Langewijk, annex vaststelling 8e begrotingswijziging 2012 (raadsvoorstel)

 
In 2012 wordt verder gewerkt aan de voorbereiding van de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte en de deelgebieden van het Masterplan Dedemsvaart. Tevens worden diverse uitvoeringswerkzaamheden ter hand genomen. Het gaat hier om de herinrichting van de Bernhardstraat en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Langewijk. Het college stelt voor een krediet beschikbaar te stellen van € 409.000,-.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
Een krediet beschikbaar te stellen van € 409.000 excl. BTW voor de herinrichting van Bernhardstraat en de aanleg van de parkeerplaatsen aan de Langewijk.

Het krediet van € 409.000 excl. BTW ten laste te brengen van de grondexploitatie Centrumplan Dedemsvaart (€ 351.400 excl. BTW) en van het gemeentelijk rioleringsplan (€ 57.600 excl. BTW).

De 8e begrotingswijziging vast te stellen.

BESCHIKBAAR STELLEN KREDIET VOOR DE HERINRICHTING VAN DE BERNHARDSTRAAT EN DE AANLEG VAN PARKEERPLAATSEN AAN DE LANGEWIJK, ANNEX VASTSTELLING 8E BEGROTINGSWIJZIGING 2012 (RAADSVOORSTEL)

 • VVD
 

12. Kredietaanvraag voor: aanleg hemelwaterriolering onder centrumroute (in kader van afronding infrastructuur rondom nieuwe gemeentehuis); opruimen tijdelijke asfaltparkeerterreinen K. Doormanlaan en Adm. Helfrichstraat, annex vaststelling 7e begrotingsw

 
De aanleg van het regenwaterriool en het opruimen van de tijdelijke parkeerplaatsen maken onderdeel uit van de aanbesteding ‘Afronding infrastructuur rondom nieuwe gemeentehuis’. In het kader van deze aanbesteding zal ook het oude gemeentehuis worden gesloopt en de verlegde Witte de Withstraat worden aangelegd.

Het college stelt voor een krediet van £á 220.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van hemelwaterriolering onder de verlegde Witte de Withstraat en de Bruchterweg en een budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen voor het opruimen van de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Karel Doormanlaan en de Adm. Helfrichstraat. Dekking is voorzien.

Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
- Een krediet van € 220.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van hemelwaterriolering onder de verlegde Witte de Withstraat en de Bruchterweg.
De hemelwaterriolering wordt aangelegd in het kader van het Regenwaterstructuurplan. Dekking van dit krediet is voorzien in het Gemeentelijk Rioleringsplan Hardenberg;
- Een budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het opruimen van de tijdelijke parkeerplaatsen aan de K. Doormanlaan en de Adm. Helfrichstraat. Dekking van dit budget is voorzien in de Parkeerexploitatie;
- Hiertoe de 7e begrotingswijziging 2012 vast te stellen.

KREDIETAANVRAAG VOOR: AANLEG HEMELWATERRIOLERING ONDER CENTRUMROUTE (IN KADER VAN AFRONDING INFRASTRUCTUUR RONDOM NIEUWE GEMEENTEHUIS); OPRUIMEN TIJDELIJKE ASFALTPARKEERTERREINEN K. DOORMANLAAN EN ADM. HELFRICHSTRAAT, ANNEX VASTSTELLING 7E BEGROTINGSWIJZI

 • VVD
 

13. Vaststelling bestemmingsplan 'Balkbrug, woongebied Sluis V' (raadsvoorstel)

 
De programmalijn wonen zet in op groei van het aantal woningen en het op peil houden van de bevolking. In Balkbrug is de komende jaren ruimte voor de bouw van ca. 85 woningen. Deze woningen kunnen worden gebouwd in het gebied \'Sluis V\'. Dit voorstel is reeds behandeld geweest in de orienterende ronde van 15 november 2011 en is vervolgens van de raadsagenda gehaald i.v.m. de aanwijzing van de Ommerschans als beschermd dorpsgezicht.

Naar aanleiding van deze aanwijzing zijn, naast de regels voor de bestemming bewonen, regels opgenomen ter bescherming van cultuurhistorische en ruimtelijke waarden. Het bestemmingsplan voldeed al aan deze waarden.
Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
- De ingekomen zienswijzen met de nrs. 1 en 2 niet over te nemen;
- Het bestemmingsplan \'Balkbrug, woongebied Sluis V\' gewijzigd vast te stellen conform de in het bij dit besluit behorende raadsvoorstel opgenomen ¡¥Staat van wijzigingen¡¦, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.000BP00107-VG01);
- Het restrisico met betrekking tot externe veiligheid te accepteren;
- De notitie \'Criteria voor welstand in Sluis V\' gewijzigd vast te stellen als wijziging van de gemeentelijke welstandsnota op grond van de Woningwet, en beschouwen als toetsingskader voor toekomstige aanvragen om vergunningen voor het bouwen van de woningen;
- Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN \'BALKBRUG, WOONGEBIED SLUIS V\' (RAADSVOORSTEL)

 • VVD
 

14. Lijst met ingekomen stukken t/m 25 januari 2012 (raadsvoorstel)

 
Overeenkomstig het voorstel van het college besluit de raad:
- stuk nr. 1 betreft een collegebevoegdheid. Derhalve ter afdoening in handen stellen van het college;
- stuk nr. 2 om advies in handen van het college te stellen.

15. Rondvraag

 
De heer De Vos vraagt hoe de vervolgstappen zijn na de conferentie maatschappelijke agenda van 9 februari jl. Hij wil graag iets meer weten over de verdere invulling en de mogelijkheid om samen met de fracties een verdiepingsslag te maken.

Wethouder De Vent antwoordt dat in de conferentie is stilgestaan bij kaders en dat op onderdelen een verdiepingsslag met elkaar en andere organisaties wordt gemaakt.

De wethouder zegt toe dat een korte samenvatting van de conferentie met een planning, eind van deze week of volgende week naar de raad gaat.
De voorzitter geeft aan dat de fracties rechtstreeks naar de PvdA-fractie aangeven of zij de behoefte hebben om een verdiepingsslag te maken.

16. Sluiting

 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.10 uur.
Filter

Selecteer spreker(s):

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)
 • , (Mevr.)

Selecteer agenda(en):

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.
 • 1. Opening en mededelingen
 • 2. Spreekrecht agendapunten
 • 3. Actuele Vragenronde
 • 4. Vaststellen agenda 6 maart 2012
 • 5. Vaststellen verslag raadsvergadering d.d. 7 februari 2012
 • 6a. Motie CDA over Inclusief Beleid
 • 6b. Motie GroenLinks PGB in de WMO
 • 6c. Voortgang masterplan centrum Hardenberg: aanvraag werkbudgetten 2012 (raadsvoorstel)
 • 7. Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan Hardenberg, Sportboulevard (raadsvoorstel)
 • 8. Voorstel tot het beschikbaar te stellen van een voorbereidingskrediet van€ 150.000,- ten behoeve van de verdere uitwerking van de 2e fase locatieontwikkeling J. Weitkamplaan zuidzijde tot sportboulevard, annex vaststelling 6e begrotingswijziging 2012
 • 9. Onteigening en kroonverzoek met betrekking tot plangebied Sportboulevard (raadsvoorstel)
 • 10. Vaststellen bestemmingsplan Dedemsvaart Rollepaal, uitbreiding Oegema en aanpassing welstandsnota (raadsvoorstel)
 • 11. Beschikbaar stellen krediet voor de herinrichting van de Bernhardstraat en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Langewijk, annex vaststelling 8e begrotingswijziging 2012 (raadsvoorstel)
 • 12. Kredietaanvraag voor: aanleg hemelwaterriolering onder centrumroute (in kader van afronding infrastructuur rondom nieuwe gemeentehuis); opruimen tijdelijke asfaltparkeerterreinen K. Doormanlaan en Adm. Helfrichstraat, annex vaststelling 7e begrotingsw
 • 13. Vaststelling bestemmingsplan 'Balkbrug, woongebied Sluis V' (raadsvoorstel)
 • 14. Lijst met ingekomen stukken t/m 25 januari 2012 (raadsvoorstel)
 • 15. Rondvraag
 • 16. Sluiting

Automatisch verversen:


Welkom bij Politiek Archief!

Het vinden van raadsinformatie op overheidswebsites is vaak niet gemakkelijk. Informatie over wat raadsleden stemmen en waarover ze praten is vaak verborgen of helemaal niet aanwezig. Terwijl transparantie juist zo belangrijk is om de (lokale) democratie goed te laten werken. Politiek Archief brengt verandering; met Politiek Archief worden de vergaderingen van de lokale politiek inzichtelijk, doorzoekbaar én toegankelijk!

Politiek Archief bevat zo’n 90.000 uur aan audio-/video-opnames van vergaderingen die in de lokale politiek hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van de Provinciale Staten. Deze opnames zijn bewerkt: ze zijn opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is heel specifiek te benaderen wanneer wat besproken is. Ook is het schriftelijk verslag van de vergadering (indien aanwezig) toegevoegd en zijn de bijbehorende stukken opgenomen in Politiek Archief. Uiteraard betreft het hier louter openbare informatie.

Zodoende is de informatie in Politiek Archief via verschillende invalshoeken te benaderen. Er kan gezocht worden op politiek thema, op partij, op spreker, op stemverhouding, noem maar op! En dat beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wat is er door de PvdA in Rotterdam en Leiden het afgelopen half jaar ingebracht over het thema basisonderwijs? En hoe is er gestemd over de motie over de sloop van het zwembad in Roermond? Hoeveel uur heeft de raad van Schagen de afgelopen twee jaar vergaderd? Dit soort vragen zijn voortaan gemakkelijk te beantwoorden met behulp van Politiek Archief. Politiek Archief verzamelt en combineert informatie en maakt deze op een slimme manier doorzoekbaar, zodat de politiek gemakkelijk toegankelijk wordt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Politiek Archief is een initiatief van NotuBiz. Momenteel zijn alle lokale overheden die hun verslaglegging door NotuBiz laten verzorgen opgenomen in Politiek Archief. Het is voor iedere overheidsinstelling mogelijk zich aan te sluiten bij Politiek Archief. Onder ‘Meedoen’ vindt u hier meer informatie over. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via de gegevens op de contactpagina.

Politiek Archief is een open initiatief waar alle politieke vergaderingen in kunnen worden opgenomen. Daarvoor moet de verslaglegging van de vergaderingen wel conform de eigenschappen van Politiek Archief verzorgd zijn. Anders ontstaat er een ongeordende database die nagenoeg waardeloos wordt doordat de informatie die is opgenomen niet eenduidig en dus moeilijk te doorzoeken is. Wilt u meer informatie over het toetreden tot Politiek Archief? Neem dan contact met ons op via de contactpagina!


Politiek Archief

Mail: secretariaat@politiekarchief.nl

Telefoon: 010-7890990


<
Verfijn zoekopdracht

Resultaten


 • Geen producten gevonden

Geen producten gevonden

 • Geen producten gevonden

 • Naam
 • Organisatie
 • Partij

Geen producten gevonden