Previous Spreekmoment Next

Gemeenteraad 09-06-2011

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Gemeenteraad

 • Datum: 09-06-2011

openAgendapunten

 • Information
  1. Opening

  1. Opening


  Read more

 • Information
  2. Vaststelling agenda

  2. Vaststelling agenda


  Read more

 • Information
  3. Actualiteit

  3. Actualiteit


  Read more

 • Information
  4. Mededelingen

  4. Mededelingen


  Read more

 • Information
  5. Regeling van werkzaamheden

  5. Regeling van werkzaamheden


  Read more

 • Information
  6. Ingekomen stukken (bijlage)

  6. Ingekomen stukken (bijlage)


  Read more

 • Information
  7. Vaststelling besluitenlijst van 19 mei 2011

  7. Vaststelling besluitenlijst van 19 mei 2011


  Read more

 • Information
  8. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011 (Programma Ruimtelijke Investering in Leiden)

  8. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011 (Programma Ruimtelijke Investering in Leiden)


  Read more

 • Information
  9. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011

  9. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011


  Read more

 • Information
  10. Rapportage evenementennota 2008 (RV011.038)

  10. Rapportage evenementennota 2008 (RV011.038)


  Read more

 • Information
  11. Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (RV011.039)

  11. Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (RV011.039)


  Read more

 • Information
  12. Benoeming lid Rekenkamercommissie (RV011.049)

  12. Benoeming lid Rekenkamercommissie (RV011.049)


  Read more

 • Information
  13. Erfpacht expliciteren en preciseren van de besluiten RV 05.0003 en RV 06.0031 (RV011.040)

  13. Erfpacht expliciteren en preciseren van de besluiten RV 05.0003 en RV 06.0031 (RV011.040)


  Read more

 • Information
  14. Nadeelcompensatie vanwege het vervallen van een ligplaats (RV011.030)

  14. Nadeelcompensatie vanwege het vervallen van een ligplaats (RV011.030)


  Read more

 • Information
  15. Initiatievoorstel betreffende publieksparticipatie

  15. Initiatievoorstel betreffende publieksparticipatie


  Read more

 • Information
  16. Sluiting

  16. Sluiting


  Read more

 

Embed code:

Gemeenteraad 09-06-2011
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie Gemeenteraad

Datum: 09-06-2011

Onderdelen

1. Opening

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:56
De voorzitter opent de vergadering. Een bericht van verhindering is ontvangen van de heer Sloos. De heer Van der Luit zal vanaf 20.30 uur aanwezig zijn. Mevrouw Kerkhof en de heren Koek en Köroglu zullen later arriveren.

Aangezien de behandeling van de Perspectiefnota volgens een vaste volgorde plaatsvindt, is een loting voor de fractie die als eerste het woord mag voeren niet nodig.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:04
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:08

2. Vaststelling agenda

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
P. Meijer (CDA)
00:00:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:04
P. Meijer (CDA)
00:00:12
De heer Meijer (CDA) verzoekt het punt van de publieksparticipatie niet toe te voegen aan de agenda van vandaag. Het CDA wil daarover de volgende raadsvergadering iets melden.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:54
Mevrouw Van Wijk (VVD) vertelt dat de VVD het verzoek van het CDA ondersteunt. In de commissie heeft de VVD expliciet aangegeven dat de discussie nog onvoldoende gevoerd is. De fractievergadering was geheel gericht op de beschouwingen over de Perspectiefnota. De fractie heeft zich dus niet kunnen voorbereiden op het onderwerp publieksparticipatie.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:23
De heer Kos (GL) constateert dat niet alle partijen aanwezig waren bij eerdere bijeenkomsten in de voorbereiding van dit onderwerp. Die partijen die er wel waren, hebben er veel tijd in gestopt. Wat GL betreft, is het voorstel rijp voor besluitvorming.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:07
De heer Keereweer (PvdA) steunt het betoog van de heer Kos.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:21
De heer Van Meenen (D66) ondersteunt het betoog van de heer Kos eveneens. Spreker benadrukt dat het stemmen over dit voorstel pas na 20.00 uur kan plaatsvinden.
P. Meijer (CDA)
00:00:19
De heer Meijer (CDA) vindt het een verkeerde voorstelling van zaken, zoals door de heer Kos geschetst. Het CDA was altijd bij de bijeenkomsten aanwezig. Het is jammer dat zich een meerderheid aftekent die een minderheid niet de kans wil geven om haar opvatting in de raad toe te lichten.
J. van der Kraats (SP)
00:00:20
De heer Van der Kraats (SP) wijst erop dat alle partijen na de inspraak nog uitgebreid de tijd krijgen om hun mening te geven. Het onderwerp kan aan de agenda worden toegevoegd.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:07
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:56
Mevrouw Van Wijk (VVD) zegt dat expliciet is gesproken over de vraag of het voorstel rijp was voor besluitvorming. Gelet op het feit dat een financiële paragraaf ontbreekt, is het voorstel niet rijp. De VVD vindt dat de burgers van Leiden recht hebben op een goed voorstel en een goede financiële onderbouwing. Ook de raad mag participeren in dit participatievoorstel. Mocht het voorstel aan de agenda worden toegevoegd, dan wenst de VVD er een bespreekstuk van te maken.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:12
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:29
Mevrouw ’t Hart (D66) hoorde deze argumenten al eerder in commissieverband. Spreekster ziet geen nieuwe argumenten om het voorstel alsnog van de agenda te halen.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:05
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:17
De voorzitter constateert dat alle argumenten zijn uitgewisseld. De stemming over het ordevoorstel wordt uitgesteld tot na 20.00 uur.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:18
P.H. van Meenen (D66)
00:00:13
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:24
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:11
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:17
De agenda wordt vastgesteld.

3. Actualiteit

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:10
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:01:06
De heer Zevenbergen (VVD) verwijst naar een artikel in het Leids Dagblad over ‘bruggen die blijven frustreren’. De raad heeft zich begin 2011 unaniem uitgesproken over het sluiten van bruggen in de spits om verkeersopstoppingen te voorkomen. Hoe staat het met de gesprekken tussen het gemeentebestuur en het nieuwe provinciebestuur?
R. Strijk (wethouder)
00:01:04
Wethouder Strijk was ook onaangenaam verrast door het artikel. Er stond een citaat van de wethouder onjuist vermeld. Het college van B en W is bij motie opgeroepen te spreken met de provincie over de openingstijden van bruggen. De vorige gedeputeerde stond daar wat geharnast in. Het nieuwe akkoord van het provinciebestuur biedt wat ruimte om over het onderwerp in gesprek te gaan. De wethouder ziet het probleem van de verkeersopstoppingen, maar ook het dilemma van de beroepsvaart. De wethouder zal de kwestie goed onder de aandacht brengen van de nieuwe gedeputeerde.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:01:37
Mevrouw Van Wijk (VVD) zegt dat homoseksuelen en transgenders regelmatig te maken hebben met onveiligheidsgevoelens en geweld. Zo ook in Leiden. De VVD maakt zich hierover zorgen. De VVD heeft ervoor gezorgd dat er actuele cijfers komen over deze problematiek. De fractie zou graag zien dat het college daarmee vervolgens beleid gaat maken. Leiden is een voorloper op het gebied van homo-emancipatiebeleid.
Klopt het dat het college van B en W op maandag 6 juni jl. een intentieverklaring heeft getekend? Kan Leiden werkelijk voor 1 november a.s. emancipatiebeleid tegemoet zien ten aanzien van de LHBT-doelgroep?
R.A. van Gelderen (wethouder)
00:02:15
Wethouder Van Gelderen bevestigt dat zij maandag 6 juni als een van de koplopersgemeenten bij de bijeenkomst in Amsterdam is geweest. Voor de periode 2012-2015 is een nieuwe intentieverklaring getekend. De minister wil het aantal gemeenten uitbreiden van 18 naar 50. Leiden was al bezig, ter ondersteuning van alle activiteiten, om beleidsuitgangspunten te formuleren. Het ontbreken daarvan was een gemis, zeker wanneer veel wordt overgelaten aan vrijwilligersorganisaties zoals het COC. De wethouder wil het houden bij beleidsuitgangspunten. Zij is niet voornemens een enorme nota te gaan schrijven. Voor 15 oktober a.s. moeten de gemeenten hun beleidsuitgangspunten aanleveren. Vooraf worden de uitgangspunten voorgelegd aan het college en de raad. Leiden gaat dus aan de slag met nieuwe zaken, maar zet ook voort wat er nu allemaal al gebeurt.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:16
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:01:37
Mevrouw Van Sandick zegt dat de drie basisscholen in de burgemeesters- en professorenwijk drie gymzalen nodig hebben om normaal te kunnen functioneren. Op 6 april jl. is een sloopvergunning aangevraagd voor de gymzaal aan de Du Rieustraat. Inmiddels is een kapvergunning verleend voor het perceel. Het CDA kan zich voorstellen dat de bouwer van deze gymzaal af wil, omdat de geplande huizen al zijn verkocht. Een vervanging van de zaal aan de Oppenheimstraat zal dit jaar helaas nog niet gerealiseerd zijn. Het CDA vraagt de wethouder met klem of hij de eigenaar van de gymzaal aan de Du Rieustraat wil benaderen om voorlopig af te zien van sloop, zodat de komende twee jaren nog gegymd kan worden in de Du Rieustraat. Mocht de sloop niet tegen te houden zijn, dan hoort het CDA graag welk alternatief het college voor ogen heeft en of dit voor de komende jaren gegarandeerd is.
F. de Wit (wethouder)
00:01:38
Wethouder De Wit vertelt dat de Jozefschool is opgeleverd mét een extra gymzaal. Dat betekent dat de capaciteit in de Du Rieustraat niet meer nodig is in de wijk. Als het gaat over de tweede fase Oppenheimstraat dan zal de gymcapaciteit die er tijdelijk is bij het praktijkonderwijs aan de Lammenschansweg nodig zijn. De projectwethouder heeft nog niet specifiek contact gezocht met de besturen van de Lorentzschool en het praktijkonderwijs over de gymzaalcapaciteit. Dit zal gebeuren nadat het onderwerp in het college is besproken. De commissie zal op de hoogte worden gehouden.
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:23
F. de Wit (wethouder)
00:00:32
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:24
Mevrouw Van Sandick (CDA) vraagt namens het CDA om, voordat een sloopbesluit wordt afgegeven, als college van B en W zeker te stellen dat op de Lammenschansweg kan worden gegymd totdat er een tweede gymzaal aan de Oppenheimstraat is.
F. de Wit (wethouder)
00:00:17
Wethouder De Wit kan die zekerheid in deze fase niet geven. Met de oplevering van de nieuwe gymzaal in de Jozefschool is de gymzaal in de Du Rieustraat niet meer nodig.
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:05
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:03

4. Mededelingen

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:17
De voorzitter deelt mee dat antwoorden op vragen over de jaarrekening en Perspectiefnota vanavond om 19.00 uur in de postbakjes te vinden zijn.

De voorzitter staat stil bij het feit dat het vandaag de laatste raadsvergadering is waarbij de interim-gemeentesecretaris, de heer Bekkers, aanwezig is. Namens de raad bedankt de voorzitter de heer Bekkers voor hetgeen hij voor de stad Leiden heeft gedaan. Hij heeft zijn functie op een buitengewoon bekwame manier uitgeoefend. Op woensdag 15 juni vanaf 16.00 uur kan eenieder persoonlijk afscheid nemen van de heer Bekkers.

5. Regeling van werkzaamheden

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:12
Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

6. Ingekomen stukken (bijlage)

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:18
Ten aanzien van ingekomen stuk 22 is het voorstel om het onderwerp alsnog aan de agenda toe te voegen. Over dat voorstel wordt na 20.00 uur gestemd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt de lijst vastgesteld, met uitzondering van ingekomen stuk 22.

7. Vaststelling besluitenlijst van 19 mei 2011

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:03
Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt de besluitenlijst vastgesteld.
Behandeling perspectiefnota mei 2011

8. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011 (Programma Ruimtelijke Investering in Leiden)

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:21
P.H. van Meenen (D66)
00:00:21
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:12
P.H. van Meenen (D66)
00:00:05
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:53
H.H. Keereweer (PvdA)
00:04:47
\"De PvdA-fractie deelt bepaald niet alle keuzes die het huidige kabinet en dit college maken, maar wij willen toch graag beginnen met complimenten. De meevallende uitkering van het gemeentefonds zet het college in om de eerder geplande bezuinigingen op het Leidse minimabeleid terug te draaien. Door ons voorstel waren deze al een jaar uitgesteld, maar nu zijn ze definitief van de baan. Dat verheugt de PvdA. Het Leidse veiligheidsbeleid dreigde door dit kabinet te worden wegbezuinigd. Ook veiligheid is tegenwoordig blijkbaar een linkse hobby. Dat het college heeft besloten het Veiligheidshuis in stand te houden en veelplegers en overlast gevende jongeren te blijven aanpakken, juichen wij toe. Het laatste compliment willen wij geven voor de extra middelen voor de exploitatie van het LVC in De Nobel en het instellen van het ook door de PvdA bepleitte Leidse Jeugdcultuurfonds. Hulde dus daarvoor!

Maar de PvdA maakt zich nog steeds grote zorgen over de ijskoude bezuinigingswind die uit Den Haag waait. Het kabinet voert een beleid dat de zwaksten in onze samenleving niet ontziet en zelfs gericht lijkt te willen raken. Het is ronduit onfatsoenlijk beleid. Wij maken ons grote zorgen over de duizenden mensen met een beperking die niet meer aan het werk komen, maar thuis moeten ‘verpieteren’ door de bezuinigingen op de sociale werkvoorzieningen. Door het afschaffen van de persoonlijke zorgbudgetten krijgen duizenden mensen straks niet meer de zorg die ze nodig hebben. Het zijn nog maar een paar voorbeelden. Het doet de PvdA goed dat een meerderheid in deze raad en het college het Bestuursakkoord afwezen. Toch zal de Leidse samenleving nog meer flinke tikken krijgen van dit kabinet. De PvdA-fractie gaat graag de uitdaging aan om samen met raad én college dit naargeestige rijksbeleid in Leiden zo veel mogelijk te verzachten. Want slechts een deel van de bezuinigingen op het minimabeleid wordt door het college ongedaan gemaakt. Samen met het voornemen van het kabinet om per 2011 werkende armen uit te sluiten van het minimabeleid, zorgt dit ervoor dat de Leidse minima nog altijd de broekriem te ver zullen moeten aantrekken. Een volgend punt waar wij ons grote zorgen over maken, is de schuldhulpverlening. Het voorstel van uw college om - in dit geval zonder ‘rijksdwang’ - werkende armen ook hier uit te sluiten, zorgt ervoor dat zij twee keer gepakt worden. Dat terwijl de vraag naar hulp van de Stadsbank alleen maar toeneemt. Door deze mensen te helpen, voorkomen we armoede, uitsluiting van kinderen, huisuitzettingen en afsluiting van gas, water en elektra. Deze mensen zitten in een uitzichtloze situatie. De PvdA vindt dat dit echt anders moet!

Niet alleen dit kabinet maakt verkeerde keuzes. Het college loopt het grote gevaar het college voor de binnenstad te worden. Het college doet veel leuke dingen voor de binnenstad, maar ziet noodzakelijke investeringen voor de oude wijken soms over het hoofd. De PvdA kiest voor het bestrijden van wateroverlast in de Kooi, groen naast de versteende wijken en goede sportvoorzieningen.

Het is toch niet te geloven dat de Kooi bij elke forse hoosbui onderloopt en de bewoners moeten pompen of verzuipen. Het zal je toch maar gebeuren, elk jaar opnieuw! Als de schouwburg, het Stadhuisplein of de Pieterskerk elk jaar onder water zouden komen te staan, zouden we dan niet onmiddellijk geld vrijmaken om dat te voorkomen? Waarom dan niet voor de Kooi? Wij hebben begrepen dat het aanpakken van de wateroverlast in deze bijzondere, oude Leidse wijk ongeveer 5 à 10 miljoen euro gaat kosten. Kan het college dit bevestigen? De PvdA kondigt in ieder geval alvast aan om in de tweede termijn met een amendement te komen om deze noodzakelijke investering mogelijk te maken.\"
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:10
Bij interruptie vraagt de heer Zevenbergen (VVD) of de PvdA bereid is om de beste oplossing te kiezen om de Kooi voorgoed droog te krijgen.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:05
De heer Keereweer (PvdA) weet niet wat de slechtste of beste oplossing is.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:07
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:15
De beste oplossing is die oplossing die recht doet aan het gevoelen dat de raad heeft uitgesproken over het wel of niet slopen of renoveren van de Kooi en het beperken van wateroverlast.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:20
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:27
Oplossingen zullen niet goedkoop zijn. Ze moeten de hele Kooi betrekken en niet alleen de ‘oude’ Kooi. Wat er mogelijk is en wat de kosten zijn, hoort de PvdA graag van het college van B en W.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:07
H.H. Keereweer (PvdA)
00:01:20
“Leiden kent naast de Kooi nog een aantal versteende wijken, zoals het Noorderkwartier en de Zeeheldenbuurt. Het realiseren van groen in en om deze wijken, is een blijvende uitdaging. Na de grote investeringen in de Tuin van Noord ligt er nu een zeer fraai plan voor het upgraden van de groene singelrand. Die Leidse Singelrand is uniek en moet het langste park van Europa worden! Meer en mooier groen en ook nog helemaal doorvaarbaar. Naast een geweldig stadspark krijgen we er zo ook een toeristische trekpleister bij. Maar niet als het aan het college ligt. Want het college becijfert zelf dat 11,2 miljoen euro nodig is om het hele plan uit te voeren en trekt er vervolgens 7,7 miljoen voor uit. Dat is wat de PvdA betreft half werk. Laten we zo verstandig zijn om het in één keer goed te doen. De PvdA zal met een amendement komen om die volledige 11,2 miljoen voor dit geweldige project te reserveren. Op de dekking komt de heer Keereweer later terug.\"
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:01
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:02
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:59
\"Op ambities voor de Leidse sport kan de PvdA het college al helemaal niet betrappen. Het college trekt veel geld uit voor nieuwe vloerbedekking in een nieuwe foyer voor de schouwburg, maar geen cent voor de grasmatten van de sportclubs. Uit de gemaakte inventarisatie blijkt dat er voor tientallen miljoenen aan achterstallig onderhoud is en daarbovenop nog noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden. Maar ondanks alle mooie woorden over sport ziet de PvdA noch deze raad noch het college de hiervoor noodzakelijke miljoenen vrijmaken. Terwijl sport zo belangrijk is voor ieders gezondheid, voor integratie en de sociale samenhang. Sporten doen we met zijn allen! In Leiden met zijn tien duizenden!\"
P. Meijer (CDA)
00:00:11
Bij interruptie vraagt de heer Meijer (CDA) of de heer Keereweer het voorstel voor de bestemming van de Nuon-middelen heeft gezien. Daar staat een substantieel aandeel voor sport in.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:01
P. Meijer (CDA)
00:00:02
H.H. Keereweer (PvdA)
00:03:59
De heer Keereweer (PvdA) vindt het geen substantieel aandeel. Voor 2012 is een eenmalig bedrag van circa 500.000 euro geboekt en voor de rest 2,8 miljoen euro. De heer Keereweer vindt dat veel te weinig.

“Als men naar deze perspectiefnota kijkt, loopt men het risico dat Leiden met wethouder de Wit wederom een wethouder heeft getroffen die een sportnota zonder dekking aan het maken is. Daar zou hij dan maar beter meteen mee kunnen stoppen. Om dat risico te vermijden zal de PvdA in tweede termijn de nodige amendementen indienen.
Geen leuke dingen in de binnenstad als er nog werk genoeg is in de wijken. Wateroverlast in de Kooi, armoede en schulden bestrijden en ook investeren in groen en sport. Dat zijn de keuzes van de Partij van de Arbeid in Leiden.
De raad zal zich ongetwijfeld afvragen hoe de PvdA deze wensen denkt te gaan betalen. De PvdA begrijpt niet dat het college in deze tijd van barre bezuinigingen een bedrag van 950.000 euro per jaar voor lastenverlichting wil inzetten. Die beoogde lastenverlichting is echt een kunstje voor de bühne en gaat per saldo nergens over. 7 euro per inwoner per jaar. Nog geen twee pakjes sigaretten, een paar patatjes of een paar biertjes per jaar. Hier trapt geen echte Leidenaar in! Bovendien blijkt dat we dit geld hard nodig hebben voor noodzakelijke investeringen.

De PvdA wil ook niet dat de Nuon-gelden volgens van te voren vastgestelde percentages verdeeld worden. Deze percentages zijn nergens op gebaseerd, in ieder geval niet op de werkelijke noden van de stad! Het geld wordt door de collegedragende partijen vooral gebruikt om elkaar wat succesjes te gunnen en elk wat geld voor hun eigen partijideetjes te krijgen. Zo zien we weer een paar overbodige gymzaaltjes voor de ene partij, een stedelijk jongerencentrum of een extra foyer in de stadsschouwburg voor andere partijen. Door het beschikbare geld zo te verdelen, kunnen zaken die echt aangepakt moeten worden niet of niet volledig worden uitgevoerd. De PvdA zal dan ook voorstellen indienen om ten minste 15 miljoen euro uit de Nuon- gelden anders te bestemmen.

De PvdA heeft het al eerder aangegeven: Deze perspectiefnota is de werkelijke test voor een nieuwe bestuurscultuur binnen deze raad. De PvdA hoopt dat de komende weken vruchtbare discussies zullen worden gevoerd in alle raadscommissies. De fractie hoopt op creativiteit en flexibiliteit om de problemen van Leiden op te lossen en te investeren waar dat nodig en mogelijk is. Het is helaas geen tijd voor leuke dingen. De noodzakelijke dingen voor elkaar krijgen, is al moeilijk genoeg. Zoals gezegd, de PvdA kiest daarbij voor het bestrijden van wateroverlast, voor het verminderen van armoede en voor het aanpakken van uitzichtloze schulden en voor het investeren in groen en in sport.”
P.H. van Meenen (D66)
00:01:01
Bij interruptie vraagt de heer Van Meenen (D66) in het kader van het nieuwe besturen of de PvdA wellicht bezig is zich te overstretchen, door voor te stellen het collegeakkoord terzijde te leggen.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:01:03
De heer Keereweer (PvdA) zegt dat als over onderwerpen afspraken worden gemaakt die de verdeling van alle beschikbare Nuon-gelden behelzen, dat dit dan geen kleine afspraken zijn. Mogelijk is het wat al te veel gevraagd van de collegedragende partijen om de verdeling ook eens zelf ter discussie te stellen.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:39
H.H. Keereweer (PvdA)
00:01:03
De heer Keereweer zou zeer teleurgesteld zijn wanneer in de raadscommissies moet worden vastgesteld dat voor bepaalde onderwerpen meer bedragen zouden moeten worden uitgegeven dan volgens de 30:30:20:20-verdeling, maar die daar dan een blokkade vinden. De ultieme bestuurscultuur betreft niet alleen het loslaten van dat percentage, maar ook de constatering dat de hele verdeling van de Nuon-middelen al tussen de collegedragende partijen is afgestemd.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:08
Bij interruptie zegt de heer Van Meenen (D66) dat het laatste niet het geval is. Er is niets meer afgesproken dan wat is vastgelegd in het akkoord.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:26
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:21
Bij interruptie zegt de heer Kos (GL) dat de heer Scheffer van de PvdA onlangs nog bepleitte dat alle gelden voor het Singelpark moeten worden gehaald uit de gelden die zijn gereserveerd voor groen en klimaat, binnen de Nuon-pot. Vindt de PvdA dat nog steeds?
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:21
De heer Keereweer (PvdA) antwoordt dat het een van de mogelijkheden is. Het zou de fractie wel aan het hart gaan. Het is een kwestie van keuzes maken. De fractie zal na afloop van alle commissievergaderingen de balans opmaken en eventueel moties en amendementen indienen. De PvdA heeft plannen opgenomen in haar verkiezingsprogramma. Spreker kan nog niet aangeven op welk plan de fractie zich het eerst zal focussen.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:25
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:13
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:03
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:16
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:24
Bij interruptie vraagt de heer Terpstra (CU) hoe de PvdA tegenover de extra structurele subsidie staat, die het college voornemens is om aan De Nobel te geven, wanneer de fractie stelt dat er nu geen geld is voor leuke dingen.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:33
De heer Keereweer (PvdA) haalt het rapport ‘Leiden, stad van ambities’ aan. Als een plan in Leiden zich al ver in een traject bevindt, dan moet dat plan ook eens worden afgemaakt. Het is goed dat het project De Nobel ook eens wordt afgemaakt. De PvdA vreest dat anders het LVC ‘buiten’ komt te staan. In het rapport staat dat de raad zich aan eerder genomen besluiten moet houden, maar nood breekt wet.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:13
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:22
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:21
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:04
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:41
Bij interruptie vraagt mevrouw Van Sandick (CDA) waarom de PvdA gymzaaltjes een overbodige luxe vindt. Over welke gymzaaltjes heeft de heer Keereweer het?
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:20
De heer Keereweer (PvdA) heeft niet gezegd dat gymzaaltjes een overbodige luxe zijn. In de vorige periode is vastgesteld dat de hoeveelheid gymzalen en de tijd die daarin gegymd kan worden, voldoende is.
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:30
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:37
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:03
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:12
P.H. van Meenen (D66)
00:03:59
“Namens mijn fractie complimenteer ik het college, en in het bijzonder de wethouder Financiën en zijn ambtenaren, met de buitengewoon leesbare Perspectiefnota. Echt een genoegen om te lezen, een helder verhaal, dat het voorgenomen beleid en de financiële gevolgen daarvan voor de komende jaren volstrekt transparant presenteert. Keuzes zijn goed zichtbaar, zorgen worden zonder voorbehoud aangegeven, er wordt op een inzichtelijke wijze duidelijk gemaakt hoe omgegaan is met raadsbesluiten uit het verleden, en het perspectief is overzichtelijk weergegeven. Daarmee komt de raad optimaal in de positie om een oordeel te geven over deze voornemens en wordt aldus aan de kaderstellende rol van de raad maximale ruimte geboden. Echt heel goed. Samen Leiden krijgt zo een extra dimensie. Is de Perspectiefnota een feestelijk verhaal? Neen.

Maar, zoals de Griekse schrijver Antiphanes (4de eeuw v.C.) ons al voorhield: “Armoede is de leermeester van karakter”. En zo gaat dit college om met de grote uitdagingen van financiële en beleidsmatige aard die op ons afkomen. Men gaat de problemen niet uit de weg, maakt keuzes op basis van de uitgangspunten in het beleidsakkoord en hanteert de visie die onze stad richting geeft: ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’. Het college zal deze visie actualiseren, en verrijken met een sportnota, een sociaalmaatschappelijke structuurvisie, een cultuurnota en een programma Kennisstad. Een uitstekende verbinding van datgene wat Leiden zo sterk maakt! D66 onderschrijft deze benadering van harte.

Hoewel dit de eerste perspectiefnota van deze raadsperiode is, is het college vanaf zijn oorsprong gericht geweest op het in balans brengen van het financiële perspectief van Leiden. Bij uw eerste begroting hebt u direct de toen voorliggende bezuinigingsopdracht, 25 miljoen euro, volledig ingevuld. Daarvan plukt u, maar ook de raad en vooral de Leidenaren, nu de vruchten, want in deze perspectiefnota kunt u al weer kiezen voor investeringen, kunt u ruimte maken voor een blijvend sociaal beleid en slaagt u erin om het beleidsakkoord substantieel te realiseren. Wat betreft dit beleidsakkoord, en ook het bestuursakkoord: terugkijkend naar het voorbije jaar vervult dat de fractie van D66 met vreugde en gepaste, met college en raad gedeelde trots. Samen Leiden, samen besturen, D66 is van mening dat dit door een gezamenlijke inspanning van ons allen hier in het stadhuis gelukt is. De manier waarop wij het voorbije jaar in deze zaal en daarbuiten de politiek van Leiden vorm gegeven hebben, is inhoudelijk, transparant en herkenbaar (en plezierig). Daarmee is het imago van Leiden als bestuurlijk lastige, onmogelijke stad, tot het verleden gaan behoren. We hebben een vorm gekozen die navolging verdient en krijgt. D66 pleit er dan ook voor deze lijn door te zetten, ook na volgende verkiezingen. Ook de Leidse burgers zullen in de nabije toekomst steeds meer gaan merken van dit nieuwe besturen. Een zeer belangrijke afspraak uit het bestuursakkoord, de burgerparticipatie, heeft vorm gekregen in het nu voorliggende raadsinitiatief. Het spreekt vanzelf dat D66 het college vraagt om nu reeds, waar mogelijk en van toepassing, te handelen conform de intenties van dit initiatief, bijvoorbeeld wat betreft de besteding van Nuon-middelen in de nabije toekomst.“
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:08
P. Meijer (CDA)
00:00:04
Bij interruptie vraagt de heer Meijer (CDA) of D66 daarvoor ook dekking heeft.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:03
De heer Van Meenen (D66) antwoordt bevestigend.
P. Meijer (CDA)
00:00:03
P.H. van Meenen (D66)
00:00:09
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:03
P. Meijer (CDA)
00:00:04
P.H. van Meenen (D66)
00:00:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:08
P.H. van Meenen (D66)
00:07:37
“De genereuze benadering door het college van de wijkbudgetten verheugt de fractie van D66, vanwege het belang dat wij aan betrokkenheid van burgers hechten.

Terugblikkend op het beleidsakkoord kan D66 niet anders dan verheugd zijn:
- Geen RGL door de Leidse binnenstad: hieraan had D66 haar politieke lot en dat van haar wethouders verbonden en het is gelukt: hij komt er niet! Natuurlijk, het pad naar dit ultieme doel, recht doen aan de referendumuitslag en het voorkomen van een kaalslag van het overige ov, dat pad was smal en glibberig. Maar het belangrijkste van dat pad is geweest, dat wij het op durfden te gaan en voor elke meter gestreden hebben.
- De Oostvlietpolder blijft groen; daarover bestond na 3 maart 2010 geen twijfel. D66 is tevreden over de wijze waarop het college doende is te komen tot de noodzakelijke wijziging van zowel de gemeentelijke als de provinciale structuurvisie.
- Voor de voortvarende aanpak van de ondergrondse parkeergarages Lammermarkt en Garenmarkt wil D66 het college en de wethouder complimenteren. Zo ook voor de inzet om snel tot realisatie van studentenwoningen op het Lammenschanspark en het Bio Science Park te komen. Dit zijn voor D66 zeer gewenste en reeds lang bepleite ontwikkelingen.
- De zorgveiling is onder de bezielende en betrokken leiding van de wethouder vervangen door het ‘Rijnlands model’, dat de grootste klacht, het jaarlijks wisselen van hulp, voorgoed wegneemt! Een weerbarstig traject met een heel goede uitkomst, waar de regio en de zorgpartners zich net als D66 goed in kunnen vinden.
- Het college is er ook in geslaagd definitief te voldoen aan de opdracht uit het beleidsakkoord om de minima maximaal te ontzien en tegelijk geen lastenverhoging door te voeren. Bij de begroting moest dit nog bij motie afgedwongen worden voor het jaar 2011, nu wordt dit structureel onderdeel van het perspectief: een kunststukje dat de grote waardering van D66 verdient. Dat geldt ook voor uw voornemen om de rijksbezuinigingen op re-integratie en sociale werkvoorziening te verzachten en voor 50% te compenseren met Leids geld.
- Lang gekoesterde wensen van D66, zoals de ondergrondse afvalcontainers, gaan op korte termijn gerealiseerd worden. En ook de groene Singelrand komt er. Leiden wordt groener en schoner.
- Naar de voorstellen over de toekomst van de dienst Stedelijk Beheer (de vuilnismannenkwestie) ziet D66 reikhalzend uit. Een belangrijke zaak, waarvan het ook goed is nog eens even naar voren te halen welk criterium voor toetsing van al dan niet verzelfstandigen in het beleidsakkoord is opgenomen: de bezuinigingen, zoals die in de meerjarenbegroting voor dit onderdeel zijn opgenomen, dienen op een andere wijze gerealiseerd te worden. We hebben afgesproken dat het college met voorrang werkt aan het verbeteren van Stedelijk Beheer. Als met het verbeteren van de huidige organisatie de bezuiniging uit de begroting kan worden gerealiseerd, wordt van verzelfstandiging afgezien. D66 roept het college op om die verbeterplannen en deze vergelijking volstrekt helder aan de raad te presenteren, zodat over de toekomst van deze loyale ambtenaren geen enkel misverstand meer kan bestaan.

Resteert een voor D66 wezenlijk en prioritair onderdeel van het akkoord: bereikbaarheid. De heer Van Meenen volstaat hier met de hoofdlijnen:
- Er dient onverwijld een Rijnlandroute te komen. D66 heeft het college van gedeputeerden opgeroepen een optimale vergelijking van de voorliggende tracés (Churchill Avenue en Zoeken naar Balans F+) te maken alvorens tot definitieve besluitvorming te komen. Het verheugt D66 zeer dat daartoe deze week besloten is. In de commissie zal D66 voorrang geven aan de knelpunten Lammenschansplein en knoop Plesmanlaan aan de orde stellen.
- Wat betreft de Ringweg Oost vindt D66 dat de benadering van het college tot nu toe verdedigbaar is, maar de invulling van het onderzoeken van inpassingalternatieven (tekst beleidsakkoord, onder de Sumatrastraat, fietstunnel bij de Julius Caesarbrug en ongelijkvloerse kruising Hoge Rijndijk) blijft voor D66 te onzichtbaar.
- Inzetten op dubbelspoor Utrecht-Leiden heeft de warme steun van D66, zoals ook de optimalisering van de HOV-verbinding tussen Leiden CS en de kust. Binnen de stad is D66 voorstander van fijnmazig, kleinschalig en milieuvriendelijk openbaar vervoer. D66 ziet op dit punt graag een perspectief geschetst worden door het college.

Namens zijn fractie spreekt de heer Van Meenen blijdschap en steun uit over het voornemen van het college om definitief af te zien van de verhoging van de sporttarieven, het terugdraaien van de korting op de wijkbudgetten en de bescherming van het Vrouw Kind Centrum. D66 en anderen hebben hiervoor gepleit bij de behandeling van de begroting. De raad heeft het u bij motie gevraagd en het college doet het, waarvoor hulde. Er resteren vijf zaken waarvoor D66 de aandacht van het college en die van de raad vraagt. Nu een einde is gekomen aan de onzekerheid over de RijnGouwelijn is het moment aangebroken om definitief te kiezen voor een impuls aan de binnenstad, in het bijzonder voor de ondernemers in de binnenstad. De storting in de concernreserve is eenmalig hoger dan de norm vereist. Een deel van dit incidentele geld wil D66 inzetten om de Leidse centrumondernemers een steun in de rug te geven. Hoe dit het beste vormgegeven kan worden, laat D66 graag over aan het college, in samenspraak met de ondernemers. D66 zal in de commissie een voorstel doen om een dergelijke impuls mogelijk te maken. D66 maakt zich zorgen over de voortzetting en versterking van de homo-emancipatie op scholen. De fractie wil deze waarborgen en zal daartoe met een voorstel naar de commissie komen.
In het PRIL ziet men een tekort verschijnen van 1,5 miljoen euro op de exploitatie van de Morspoortgarage. Dit is naar de mening van D66 strijdig met het raadsbesluit van december 2010. Hierover spreekt D66 graag verder in de betreffende commissie. Hoewel er voortvarend is gewerkt, kan en moet de bestuurlijke slagkracht op sommige punten echt nog beter. Vlak voor de sluiting van de Zaak, namelijk een week van tevoren, de raad informeren over de toekomstige dagbesteding vormt een risico voor weloverwogen besluitvorming. D66 betreurt het dat de minister van Justitie de veiligheidsmiddelen voor Leiden van 1,1 miljoen euro definitief weg heeft bezuinigd. D66 begrijpt dat het college deze tegenvaller wil opvangen, maar weet nog niet of het verstandig is om deze tegenvaller in zijn geheel op te vangen. De fractie sluit haar ogen niet voor de nood bij andere programma’s. Bijvoorbeeld: bij de sport is een aantal gewone onderhouds- en vervangingsinvesteringen in het verleden vergeten en door taakstellingen komt het nieuwe accommodatieplan gelijk al onder grote druk te staan. D66 wil daarover graag in de commissie verder met elkaar spreken. D66 ziet terug op een goed eerste jaar van ons college, afgesloten met een perspectiefnota en een PRIL dat ook werkelijk perspectief biedt aan onze stad. D66 zal zich met het college inspannen om Leiden de toekomst te geven die het college hier geschetst heeft. Niet zonder zorgen, maar uitgaande van de vele krachten van Leiden: cultuur, kennis, ondernemerschap, tolerantie en zorg voor de zwakkeren. Een stad waarvan het eer is die met uw college te mogen leiden.”
M.A.C.M. van Sandick (CDA)
00:00:27
Bij interruptie vraagt mevrouw Van Sandick (CDA) of D66 ervan op de hoogte is dat de redding van het Vrouw Kind Centrum ten koste gaat van het gezinscentrum in de Slaaghwijk. Waarom vindt D66 dat een goede zaak?
P.H. van Meenen (D66)
00:00:14
De heer Van Meenen (D66) vindt het geen goede zaak. Hij wacht graag eerst de uitleg van de wethouder af.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:34
Bij interruptie vraagt de heer Kos (GL) over punt 5 van het beleidsakkoord (Leiden moet grootschalig investeren in duurzame energie) of D66 dat punt vergeten is.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:06
De heer Van Meenen (D66) constateert dat op het gebied van duurzame energie nog niets is gebeurd.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:03
P.H. van Meenen (D66)
00:00:02
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:11
P.H. van Meenen (D66)
00:00:21
R. van Laar (PvdA)
00:00:36
Bij interruptie vraagt de heer Van Laar (PvdA) waarom D66 er niet voor kiest om nu de Nuon-gelden te investeren in sport. Dat is logischer dan het geld wegzetten.
P.H. van Meenen (D66)
00:01:49
De heer Van Meenen (D66) verwijst naar de in 2010 gemaakte afspraak over de Nuon-gelden. Voor D66 staat die afspraak vast. Vervolgens is een voorstel gedaan om het uitgavenpatroon van de Nuon-middelen overzichtelijk en transparant te houden door het geld in ‘potjes’ te stoppen.
R. van Laar (PvdA)
00:00:09
P.H. van Meenen (D66)
00:00:21
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:02:23
“Het zijn vandaag de algemene beschouwingen. Laat ik dus eens beginnen met een algemene indruk. Vorig jaar zijn dit college en deze raad van start gegaan met een nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier die wat betreft de fractie van GroenLinks uitstekend bevalt. D66 was de initiatiefnemer en verdient daarvoor alle lof. Maar ik heb sterk de indruk dat alle partijen op hun eigen manier bijdragen aan het succes van deze werkwijze. De kern van deze werkwijze is wat ons betreft het geven van ruimte aan elkaars opvatting en het voorop stellen van het gezamenlijk belang, namelijk die prachtige stad Leiden. Niet proberen elkaar vliegen af te vangen, maar debatteren over de inhoud en met wisselende meerderheden tot een besluit komen dat goed is voor de stad. In die manier van denken past ook geen winnen of verliezen, past geen “die krijg ik later wel terug” want het gaat er primair om dat je de ruimte hebt gekregen om je met jouw visie in het debat te mengen. GroenLinks heeft die ruimte het afgelopen jaar gevoeld en genomen. Door een eigen cultuurnota te presenteren en een complete tegenbegroting in te dienen en door binnenkort te komen met een voorstel voor een jeugdcultuurfonds hebben wij geprobeerd constructief bij te dragen aan discussies in deze raad. Het lijkt of we tegenwoordig een soort gezamenlijke vijand hebben: het kabinet. Een kabinet dat een zeer smalle meerderheid moet zien te halen, ondersteund door een partij die wat GroenLinks betreft aan elkaar hangt van de verwerpelijke standpunten. Het is mooi om te zien dat ook op dit punt we in Leiden niet verzanden in een partijpolitieke strijd, maar ons steeds de vraag stellen: Is het besluit dat op ons afkomt in het belang van Leiden? Zo nee, dan trekken wij samen ten strijde. De Leidse nee-stem tegen het bestuursakkoord op het VNG-congres was hier een mooi voorbeeld van.
Dit college heeft zijn keuzes gemaakt. Met andere woorden, D66, VVD, CDA en de SP hebben hun keuzes gemaakt. Het totaal voelt een beetje als de kruidenier die het huishoudboekje wel op orde heeft, maar niet snapt dat deze tijd vraagt om aanpassing van het bedrijfsconcept. De toekomstgerichtheid van de nota is uitermate mager.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:26
Bij interruptie vraagt de heer Van Meenen (D66) of de heer Kos weet dat de fracties van VVD, CDA, D66 en SP hun keuze nog niet gemaakt hebben. Het college heeft een keuze gemaakt.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:26
P.H. van Meenen (D66)
00:00:24
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:06:26
De heer Kos (GL) is blij dat er nog ruimte is om zaken te wijzigen. Spreker stelt vast dat het college bestaat uit de vier genoemde partijen. Er is weinig aandacht voor duurzaamheid. Participatiebanen worden gekort zodat mensen die kunnen werken straks thuis zitten. Schuldhulpverlening wordt moeilijker toegankelijk gemaakt zodat mensen verder in de ellende komen, en ook in Leiden lijkt het idee nog te leven dat het klimaatprobleem een probleem van een ander is. Helaas veel kortetermijnpolitiek dus. Wat direct opvalt aan de Perspectiefnota is dat er op het gebied van sociale zaken veel gerepareerd moet worden. Het college doet daar een redelijke aanzet, maar gaat wat betreft GroenLinks niet ver genoeg. De manier waarop de schuldhulpverlening wordt gekort, is wat ons betreft onacceptabel. Daar zult u ons in de commissiebehandeling gaan tegenkomen. Want als Leiden ervoor kiest om de landelijke bezuinigingen op het veiligheidsbeleid volledig te compenseren, zouden we dat op zijn minst voor een onderwerp als de schuldhulpverlening ook moeten doen. Dat dit college vanuit de Nuon-gelden geen euro heeft gevonden om minima te ondersteunen in deze tijd is droevig. Er wordt door het Rijk bezuinigd op het persoonlijk gebonden budget, op het speciaal onderwijs en op de mogelijkheden om te re-integreren naar werk. Steeds weer wordt de rekening neergelegd bij de zwakkeren in de samenleving. Dat moeten wij niet pikken. Daarom niet alleen repareren, maar investeren. Ook verder in het sociale domein staan er bezuinigingen in deze perspectiefnota die wat GroenLinks betreft onnodig zijn. Ik noem hier bijvoorbeeld het Gezinscentrum Slaaghwijk. Een voorbeeld van een organisatie die makkelijk is weg te bezuinigen, maar o zo moeilijk weer op te bouwen. De blijvende zorg over de dagbesteding voor daklozen moet hier ook worden genoemd. De Zaak heeft zijn langste tijd gehad, maar wat nu dan wel? Het blijft een vraag die ons bezig houdt.
Cultuur is een van de pijlers in onze stadsvisie. Het college laat dit zien door niet te bezuinigen op Leidse cultuur. Dat is mooi, maar niet genoeg. Vorig jaar diende GroenLinks al een voorstel in om 1 miljoen euro van het Nuon-geld vrij te maken om de basisinfrastructuur op peil te krijgen en te houden. Fijn dat het college het advies van GroenLinks overneemt, maar we bedoelden daar eigenlijk niet de ‘Jan Jaap de Haan foyer’ mee. Dat is ons een te lukrake keuze. Voor de culturele sector, ook in Leiden, komen er extreem zware tijden aan. Ook komt de wethouder nog met een cultuurnota met een overkoepelende cultuurvisie. Pas als die stadsvisie op cultuur bekend is, als duidelijk wordt waar er klappen vallen en waar er steun nodig is, zou kunnen worden overgegaan tot de definitieve besteding van het miljoen. Cultuur moet ook met tegenwind een stevige pijler onder de stad blijven. Over groen en klimaat kan ik eigenlijk kort zijn. Er is geen ambitie en er is geen geld. Dat moet anders. In ons voorstel voor de besteding van onze Nuon-miljoenen hebben we een eenmalige en unieke kans. Ik ga daar zo verder op in, maar groen is geen afvalbak plaatsen en geen damwand weghalen zodat sloepen een rondje kunnen varen. College, dat moet echt anders. Veel plannen in de stad liggen al lang stil. We moeten snel duidelijkheid krijgen waar het heen gaat met de inrichting van de ruimte in onze stad. Het PRIL geeft ons die duidelijkheid onvoldoende. Vorig jaar al heeft GroenLinks bij motie het college opgeroepen om te komen met een verlenging van de scope van het PRIL, zodat over een periode van vijf jaar duidelijk is wat de investeringsmogelijkheden zijn. Juist de grote ruimtelijke investeringen in de stad verdienen het om in samenhang gedaan te worden. De motie werd met algemene stemmen aanvaard en het is uitermate teleurstellend dat het college hier geen gehoor aan heeft gegeven. Nu is de raad niet in staat om echte keuzes te maken. Het zal u niet verbazen dat onrendabele parkeergarages, wat GroenLinks betreft, in ieder geval niet in dit beeld passen. Dit college weigert de kansen te pakken die voor het grijpen liggen, bijvoorbeeld de plannen voor het duurzaam mobiliteitscentrum. Het steekt liever zijn kop met schep en al in het zand, om parkeergarages te bouwen die een financiële molensteen om onze nek zullen blijken. Het probleem van Leiden is niet het gebrek aan parkeerplaatsen zeg ik u nog maar eens. De plaatsen zijn er, maar ze worden onvoldoende gevonden. De mantra van een aantal partijen in deze raad, alsof al het goede op deze wereld begint bij parkeren is kortzichtig. GroenLinks is vorig jaar een goede traditie gestart. Bij de begroting hebben wij laten zien hoe de gemeentelijke financiën eerlijker en groener kunnen worden verdeeld. Ook ten aanzien van het bestedingsvoorstel van de Nuon-gelden komt GroenLinks met een compleet tegenvoorstel. In de commissie zullen wij op veel punten nog ingaan. De heer Kos meldt alvast de belangrijkste wijzigingen. GroenLinks investeert:
- in groene gebieden in en om de stad;
- in openbaar vervoer en fietsroutes;
- in slimme klimaatmaatregelen waar de gemeente direct aan kan bijdragen;
- in onderwijs en cultuur;
- en bovenal in mensen.
Dan moeten we ook iets niet doen. Wat GroenLinks betreft, komt er geen Ringweg Oost. Die weg kost 165 miljoen euro en heeft nauwelijks draagvlak in de stad en de regio.
P. Meijer (CDA)
00:00:14
Bij interruptie vraagt de heer Meijer (CDA) naar aanleiding van de opmerking over de Ringweg Oost of GroenLinks de Hooigracht in het fijnstof wil laten staan.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:01:34
De heer Kos (GL) antwoordt dat GL dat niet wil. In het verkiezingsprogramma pleit GL voor een compleet autoluwe binnenstad. Van daaruit redenerend is duidelijk dat dit college in plaats van één woord over een autoluwe binnenstad te zeggen, duizend extra parkeerplaatsen midden in de binnenstad bouwt. In de raad is op dit moment geen draagvlak voor een autoluwe binnenstad. Ringweg Oost is op dit moment geen verantwoorde investering. De raad heeft Ringweg Oost ooit geaccepteerd als onderdeel van een samenhangend pakket van investeringen in de bereikbaarheid van Leiden. De Hooigracht zou worden afgesloten voor hoogwaardig openbaar vervoer, zijnde de RijnGouwelijn. Die komt er niet. Daarmee is de inhoudelijke motivatie om na te denken over een extra ringweg weggevallen. De manier waarop de discussie wordt aangegaan met de regio, met Leiderdorp zal leiden tot een snelweg dwars door de Kooi.
P. Meijer (CDA)
00:00:05
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:01:22
Wat GroenLinks betreft, komen er:
- geen miljoen voor de ‘Jan Jaap de Haan foyer’, maar een miljoen voor breed gedragen cultuur voor de hele stad;
- geen miljoenen in onrendabele garages, maar investeren in beter openbaar vervoer en betere fietsvoorzieningen;
- geen 165 miljoen voor een snelweg door de Kooi, maar miljoenen voor Leidse scholen, sportverenigingen en een groene binnenstad.
Er moet vanuit de Nuon-gelden vooral worden geïnvesteerd in mensen die het moeilijk krijgen door dit asociale kabinet.

Ten slotte overhandigt de heer Kos het bestedingsvoorstel van GL in de vorm van een boekwerkje aan de griffier, mevrouw Van der Vlist.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:40
P.J. Borst (VVD)
00:05:00
Allereerst is de VVD blij dat er dit jaar weer een perspectiefnota voorligt. Daarvoor dankt de VVD het college van B en W. Deze perspectiefnota staat vooral in het teken van bezuinigen, of toch niet? Hoewel de taakstelling vanuit het Rijk uiteindelijk nog meevalt, wordt in vier jaar tijd de rijksbijdrage aan Leiden met meer dan 30 miljoen euro teruggebracht. Dat noopt tot keuzes, die wij op onderdelen echter nog te weinig zien van dit college. Eén keus is in ieder geval wel helder: ondanks deze ongekend hoge rijksbezuinigingen verhogen wij niet de lasten voor de Leidenaar. Zeker in deze tijden van economische recessie zijn hogere belastingen ongewenst. De Leidenaar weet dat de belastingen niet omhoog gaan dankzij de VVD. In plaats van heldere beleidskeuzes kiest het college van B en W er vooral voor om op de eigen organisatie te bezuinigen voor ruim 17 miljoen euro. Dit is grotendeels een bezuiniging die vanuit de begroting in het najaar reeds stond ingeboekt. Nog steeds is echter volstrekt onhelder hoe het college deze bezuinigingen op de organisatie gaat realiseren. Het college zelf schat het risico dat deze bezuinigingen niet gerealiseerd worden op circa 15%. Is dat reëel? In de Perspectiefnota lees je bij de stoplichtrapportage, dat voor 2011 al bijna 50% van deze voorgenomen taakstelling niet kan worden gehaald, en dat voor 2015 ongeveer 30% zeer problematisch wordt. Kortom: de gemeente loopt een veel groter risico. Verder blijkt dat de harde ondergrens van de concernreserve, het gemeentelijke noodpotje, niet eens meer voldoende is om de ingeschatte risico’s te dekken. De VVD vindt dat deze harde ondergrens van de concernreserve verhoogd moet worden indien het college geen andere ombuigingen kiest, en dat bestemmingsreserves verhoogd moeten worden voor risico’s die reeds bekend zijn. Daarover gaan we richting begroting graag de discussie met u aan.

Met betrekking tot de bezuinigingen op de organisatie: het is duidelijk dat de wethouder Financiën en de wethouder P&O samen met de nieuwe gemeentesecretaris een zware opgave wacht. Mogen wij van de wethouder Financiën, als eindverantwoordelijke, bij de begroting verwachten dat er concreet zicht is op realisatie van de taakstelling? In het PRIL staat becijferd dat we voor 139 miljoen euro gaan verspijkeren aan de stad en slechts 18 miljoen op zak hebben. Voeg daarbij een prognose van 83 miljoen aan opbrengsten, dan nog komen we een kleine 38 miljoen euro investeringsruimte tekort. Het Leidse stadsbestuur moet daarom keuzes maken. Wij kunnen elke euro maar één keer uitgeven. De VVD roept het stadsbestuur op om zich niet te bezondigen aan platte verleidingen zoals zonnecollectoren op een poptempel, die overigens ook maar iedere keer duurder wordt. De bezuinigingen van het college zijn dus nauwelijks haalbaar, maar we gaan wel verder met uitgeven op o.a. minimabeleid door de reeds voorgenomen bezuinigingen ongedaan te maken. In Leiden hebben minima het beter dan in de rest van het land. Rijksbezuinigingen maken een heroverweging van Leidse plusjes echter noodzakelijk. Door linkse partijen in deze raad zo gewenste ‘reparatie’ van dat rijksbeleid werkt averechts, want het vergroot de armoedeval. De VVD voorkomt liever dat mensen tot de minima gaan behoren. In dat licht vinden wij het een zeer slecht voorstel van het college om schuldhulpverlening via de Stadsbank alleen nog beschikbaar te stellen voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum.

De gemeente is er niet alleen voor de minima maar voor alle inwoners van deze stad. En juist ook mensen die boven de minimuminkomensgrens uitkomen, mensen die door wat voor omstandigheden dan ook in de problemen komen, maar bijvoorbeeld nog wel een baan hebben, zijn heel erg gebaat bij deze hulp. Of moet deze groep Leidenaren nu eerst maar zover afglijden dat ze baan, woning, alles kwijtraken en in de bijstand komen zodat ze dan eindelijk hulp krijgen? Kortom, de VVD zal voorstellen meer budget te besteden aan schuldhulpverlening en dit te dekken binnen het programma. Het vertrekpunt van de VVD is en blijft de ontwikkelingsvisie ‘Leiden Stad van Ontdekkingen’.
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:22
Bij interruptie vraagt de heer Van Ette (PvdA) hoe de VVD dekking denkt te vinden in het programma.
P.J. Borst (VVD)
00:00:26
Mevrouw Borst (VVD) antwoordt dat op meerdere plekken binnen het programma dekking kan worden gevonden. Over een creatieve oplossing zou mevrouw Borst graag spreken in de commissie.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:04
P. Meijer (CDA)
00:00:46
Bij interruptie vraagt de heer Meijer (CDA) over de schuldhulpverlening waar volgens de VVD de eigen verantwoordelijkheid ligt.
P.J. Borst (VVD)
00:00:44
Mevrouw Borst (VVD) antwoordt dat de VVD van mening is dat mensen door allerlei oorzaken diep in de schulden kunnen raken. De VVD vindt het iemands eigen verantwoordelijkheid om op tijd aan de bel te trekken, om te proberen hulp te krijgen. De Stadsbank helpt mensen die met enige hulp weer op een goed spoor komen en niet afglijden tot de minima.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:04
P.J. Borst (VVD)
00:02:10
De ontwikkelingsvisie betekent dat we de Leidse economie impulsen blijven bieden en de binnenstad in het bijzonder. Dat betekent dat we blijvend inzetten op Leiden Kennisstad en dat betekent dat we oog houden voor de bereikbaarheid voor de stad. Ten aanzien van Kennisstad is de VVD erg blij om de plannen voor Leidse Schans te zien. Eindelijk! Na jaren praten over studentenhuisvesting gaan we nu echt bouwen. Wat is liberaal beleid toch een zegen voor de stad! Nu wil het college, zo staat in de Perspectiefnota, in allerlei verbanden met de universiteit in gesprek. Uitstekend, de VVD is verheugd dat we de banden met de universiteit aanhalen. De VVD mist echter de rol van het bedrijfsleven, van ondernemers, in dit voornemen van het college. Leiden Kennisstad is niet uitsluitend het domein van ambtenaren van de universiteit of van de gemeente. Graag vernemen wij van het college hoe ook ondernemers een rol krijgen in dat overleg. Nu er géén verbetering van het ov in Leiden komt, is het risico groot dat de aandacht voor het bereikbaarheidsdossier verslapt. Of, nog veel erger, het leidt tot een reflex zoals bij Groen Links om dan ook maar geen geld te willen investeren in de bereikbaarheid over de weg, zoals via een ringweg: de Kos-korting noemen wij dat. Dan staat Leiden pas écht stil! Realisatie van de Ringweg Oost is juist nu van het grootste belang. Tegelijkertijd blijft het echter te stil op dat dossier. Weliswaar heeft het college de provincie verzocht om Leiderdorp aan te spreken op haar weigerachtige houding. Maar, het blijft onhelder wat nu de Leidse inspanningen op dit dossier zijn geweest. Wat heeft dit college eigenlijk het laatste jaar aan dit dossier gedaan?
P.H. van Meenen (D66)
00:00:19
Bij interruptie vraagt de heer Van Meenen (D66) de zin ‘nu er geen verbetering van het openbaar vervoer komt’ nader toe te lichten, mede in het licht van het beleidsakkoord.
P.J. Borst (VVD)
00:00:19
Mevrouw Borst (VVD) vertelt dat de RijnGouwelijn er niet komt. Daarnaast heeft de VVD nog geen concrete plannen gezien hoe het openbaar vervoer in Leiden dan wel hoogwaardig zou moeten worden. In principe is de VVD voor hoogwaardig openbaar vervoer door de stad.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:12
P.J. Borst (VVD)
00:00:17
P.H. van Meenen (D66)
00:00:11
P.J. Borst (VVD)
00:00:02
P.H. van Meenen (D66)
00:00:05
P.J. Borst (VVD)
00:00:02
P.H. van Meenen (D66)
00:00:09
P.J. Borst (VVD)
00:00:06
P.H. van Meenen (D66)
00:00:03
P.J. Borst (VVD)
00:02:07
Een miljoen euro per kwartaal verliezen we door niet voort te werken aan een ringweg: weggegooid belastinggeld, ieder kwartaal weer. Ook in deze perspectiefnota wordt veel gepraat, maar er komt geen meter asfalt erbij. De files worden langer, de irritatie groeit en bedrijven trekken weg uit de stad. Hoe lang gaan we nog door met plannen maken en wachten op andere plannen voordat we de bereikbaarheid gaan áánpakken? In de Perspectiefnota is te lezen dat wij een nieuw kaderbesluit tegemoet kunnen zien. Waarom is dat nieuwe kaderbesluit nodig? Wat gaan we doen? En vooral, wanneer? Wethouder Strijk, wanneer gaan we rijden over die ringweg? Nu er voorlopig géén verbetering van het openbaar vervoer in Leiden komt, is er ook geen noodzaak meer - zo die er al was - om de automobilist nog verder te pesten: de VVD zal zich blijven verzetten tegen allerlei ‘knips’ en allerlei andere onnodige, verkeerscirculatieplanachtige verkeersmaatregelen in de stad. Laten we ons concentreren op verbeteringen van reële bestaande problemen. Bijvoorbeeld de Breestraat - de VVD stelde daar al schriftelijke vragen over - wanneer gaan we daar aan de slag met de herinrichting? De VVD overweegt een motie om het college aan te sporen daarmee vaart te maken. Een ander reëel probleem is het Lammenschansplein. De VVD broedt op een motie om de Nuon-gelden voor bereikbaarheid in te zetten voor dit verkeersknelpunt. De VVD wil snel méér capaciteit zien, bijvoorbeeld door extra ruimte te maken voor asfalt door een extra fietsbrug! Een wethouder van verkeer die schermt met onderhandelingsruimte richting de provincie zal met een stevige toezegging moeten komen, willen we afzien van de motie. Mogen wij overigens dit jaar nog een sluitende parkeerboekhouding tegemoet zien van dit college? Of moeten wij daar wederom een motie voor indienen?
P.H. van Meenen (D66)
00:00:12
Bij interruptie vraagt de heer Van Meenen (D66) over het Lammenschansplein of mevrouw Borst op de hoogte is van het feit dat in augustus wordt gestart met een flink aantal verbeteringen.
P.J. Borst (VVD)
00:00:06
Mevrouw Borst (VVD) antwoordt dat het niet is wat de VVD bedoelt. De VVD wil dat er een baan bijkomt. De VVD wil meer ruimte en meer asfalt en niet alleen het verplaatsen van wat strepen op de weg.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:02
P.J. Borst (VVD)
00:00:02
P.H. van Meenen (D66)
00:00:01
P.J. Borst (VVD)
00:00:06
P.H. van Meenen (D66)
00:00:07
P.J. Borst (VVD)
00:00:09
P.H. van Meenen (D66)
00:00:06
P.J. Borst (VVD)
00:00:03
P.H. van Meenen (D66)
00:00:06
P.J. Borst (VVD)
00:01:33
Bij de begroting heeft de VVD aangedrongen op een integraal handhavingsverhaal. Helaas zien we daarvan ook weinig terug in deze perspectiefnota. Fietswrakken en zwerfvuil lopen nog steeds niet vanzelf de straat op! Wie niet horen wil, moet het maar in de portemonnee voelen. In de commissie zullen wij hier uitgebreid op terug komen. De VVD vindt het in ieder geval merkwaardig dat het college wil bezuinigen op handhaving als het gaat om ‘Schoon Heel en Veilig’ in deze stad en wij zullen in tweede termijn voorstellen doen om deze bezuiniging ongedaan te maken. Meer handhaven verdient zichzelf terug: in geld en in een schone stad! Voor het overige hebben wij in het kader van de Nuon-gelden nog moties en amendementen in voorbereiding met betrekking tot de Groene Singelrand en buitenschoolse opvangplekken daar waar we de extra onderwijsgelden gaan inzetten. In de commissies komen we op deze onderwerpen terug.

Al met al is de VVD blij dat de belastingen niet verhoogd worden en voor het overige moet de nadruk de komende jaren liggen op de bereikbaarheid van onze mooie stad.
De VVD zal de plannen van het college steeds toetsen aan de ontwikkelingsvisie ‘Leiden, Stad van Ontdekkingen’.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:42
De heer Keereweer (PvdA) complimenteert mevrouw Borst met haar betoog en de reactie op interrupties.
In het betreffende programma is circa 900.000 euro lastenverlichting opgenomen. Is de VVD bereid met de PvdA te overwegen om dat in te zetten voor ondermeer de schuldhulpverlening?
P.J. Borst (VVD)
00:00:17
Mevrouw Borst (VVD) zegt dat de VVD van mening is dat een dergelijke reparatie in principe binnen het programma moet worden opgelost. Als de PvdA daarover andere ideeën heeft, dan hoort de VVD dat met belangstelling aan.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:13
P.J. Borst (VVD)
00:00:03
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:17
P.J. Borst (VVD)
00:00:34
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:30
E.A.T. de Graaf (Stadspartij Leiden Ontzet)
00:04:03
De heer De Graaf (SLO) zegt dat SLO het beeld in de Perspectiefnota over het algemeen redelijk positief vindt. De fractie steunt het voornemen van het college om de lasten niet te verhogen en te kiezen voor efficiënter werken. Het college heeft initiatieven genomen om de bedrijfsvoering meer op orde te krijgen en de inschakeling van externen te beperken en beter te controleren. De SLO vindt het college te positief over de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid. De SLO vindt dat op een aantal punten sterk de nadruk wordt gelegd op de binnenstad. Prima, maar bijna honderdduizend inwoners van Leiden wonen niet in de binnenstad. Daarin moet ook worden geïnvesteerd. De SLO vindt dat er meer aandacht moet zijn voor de wijken, kwaliteit, woonomgeving en de aanwezige voorzieningen. De buurthuizen verdienen extra aandacht. De fractie wacht met veel belangstelling de maatschappelijke structuurvisie af. De SLO is blij dat bij de RijnGouwelijn is gekozen voor een tracé over bestaand spoor, maar de problemen met de bereikbaarheid blijven. Leiden heeft niet zozeer problemen met het verkeer op de Noord- en Zuidas, maar met het verkeer op de Oost- en Westas. De SLO is daarom tegen de aanleg van Ringweg Oost, maar voor de aanleg van de Churchill Avenue. De fractie wil een tunnel onder het Rijn-Schiekanaal tussen het Lammenschansplein en de Europaweg, welke laatstgenoemde ook moet worden verbreed. De SLO is onaangenaam getroffen door de BSGR: de toegezegde besparing die niet is gerealiseerd op overhead. De oorspronkelijk geraamde besparing moet onverkort worden gehandhaafd. Wat betreft de gemeenschappelijke regelingen waaraan Leiden deelneemt, is de SLO van mening dat de Leidse bijdrage met hetzelfde percentage dient te worden gekort als de Leidse begroting. Dat betekent een bezuiniging van 8% in 2015 ten opzichte van 2012. Er moet de komende jaren meer gedaan worden met minder geld. Het is daarom belangrijk een keuze te maken tussen noodzaak en luxe. Het Groene Singelpark is een prachtig idee, maar er zijn andere zaken die voorrang moeten krijgen, zoals sport. Ook moet er snel iets gebeuren met de Breestraat. Dat moet in goed overleg met betrokkenen. Het is goed om 1900 studentenkamers te realiseren. Maar starters- en seniorenwoningen verdienen ook de aandacht van het college en de raad. De bestaande betaalbare woningen zijn vaak van een magere kwaliteit en weinig toekomstgericht als het gaat om duurzaamheid en energie. De gemeente moet marktpartijen uitdagen nieuwe woningen voor starters te realiseren, door bijvoorbeeld de grond tegen een aantrekkelijke prijs aan te bieden. De SLO ervaart de andere wijze van werken in de raad als positief.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:20
Bij interruptie vraagt de heer Zevenbergen (VVD) over de kwaliteit van woningen. Dat zal betekenen dat een deel van de woningvoorraad moet worden gesloopt. Kan de VVD daarbij rekenen op de steun van de SLO?
E.A.T. de Graaf (Stadspartij Leiden Ontzet)
00:00:12
De heer De Graaf (SLO) vindt dat lastig oordelen, omdat er ook heel veel woningen particulier eigendom zijn. Als het om huizen van de woningbouwvereniging gaat en de kwaliteit van deze woningen zo slecht is dat renovatie echt te kostbaar wordt, dan is de SLO het met de VVD eens dat sloop de beste optie is.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:02
E.A.T. de Graaf (Stadspartij Leiden Ontzet)
00:00:32
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:08:51
Namens de SP geef ik u onze beschouwing op de Perspectiefnota en het PRIL 2011. Ik wil dat graag doen aan de hand van de volgend thema’s: Ten eerste wil ik wat zeggen over de politiek en het functioneren van het college. Vervolgens wil ik het hebben over de invloed van de economische en financiële crisis en hoe de SP denkt dat we daarmee om moeten gaan. Ten derde: de bezuinigingen uit Den Haag die op ons afkomen en ik zal afsluiten met onze kijk op de eigen organisatie, en op welke wijze we graag zien dat daarmee omgegaan wordt. Allereerst hoe doet ons college het? En dan is de mening van de SP positief. We zijn tevreden over hoe het college de afgelopen tijd grote knopen heeft weten door te hakken (RijnGouwelijn, Oostvlietpolder, Hulp bij het Huishouden) en dat heeft weten te doen in goede samenwerking met elkaar en in goede samenwerking met de gemeenteraad. We merken steeds vaker dat er een actieve wens is vanuit het college om de raad te informeren en erbij te betrekken. En dan heb ik het over de gehele raad, niet enkel die partijen die onderdeel uitmaken van het college. Dus openheid en transparantie en een verbeterde werkwijze waar we allemaal ons voordeel mee doen. Een tweede kenmerk van dit college is de balans tussen de politieke stromingen. Waar van politiek links tot rechts vertegenwoordigd is in het college leidt dit niet tot allerlei problemen maar juist tot die genoemde balans in de voorstellen waarmee we naar onze mening best wel een nieuwe manier van besturen neerzetten en waarmee we ook veel beter recht doen aan de verschillende belangen die in de stad leven. Niet korten op het minimabeleid en geen belastingverzwaring is een goed voorbeeld. De SP is tevreden over hoe het gaat en heeft ook nog eens extra vertrouwen gekregen in de stabiliteit van het college en de brede samenwerking gezien het feit dat, als gevolg van de Provinciale Statenverkiezingen. een soortgelijk samenwerkingsverband op provinciaal niveau is ontstaan: het ’Leidse model‘. Het wachten is op een Leids model in Den Haag. Maar goed: zonder gekheid, feit blijft dat we een politieke besturingsvorm hebben gevonden die aanslaat en waarvan we goede hoop hebben dat die goede resultaten voor de inwoners van onze stad neerzet. De tevredenheid van de SP geldt zeker ook voor hoe het in de gemeenteraad gaat. Ik kan dat kort en krachtig zeggen: wisselende meerderheden werken en leiden tot het maken van inhoudelijkere keuzes en betere besluiten. Debatten gaan over de inhoud. Op basis van die inhoud worden de keuzes gemaakt. Geen gemiepmap meer tot 's avonds laat in de achterkamertjes en niet meer per se moeten doen wat het college wil maar juist omgekeerd. De raad aan het stuur; zo hoort het en dat is vooruitgang! Een positief rendement van het bestuursakkoord dat we met zijn allen hebben onderschreven. Kortom: volgens de SP is Leiden op de goede weg. Dat is dringend nodig, want er zijn flink wat grote problemen die we samen zo goed en kwaad als het kan moeten oplossen. De eerste van die problemen is de invloed van de economische en financiële crisis.
Voorzitter, laat ik proberen dit moeilijke onderwerp ook zo kort en bondig mogelijk te vatten. Van de ene kant heeft de gemeente de mogelijkheid om extra te investeren dankzij de Nuon-gelden. Overheidsinvesteringen ten tijde van crisis helpen alleen maar om de zaak weer vlot te trekken. Politiek zijn we tevreden met de verdeling zoals die is gemaakt. Speciaal de investeringen in de jeugd en de reservering van geld voor een Stedelijk Jongerencentrum stemt de SP tot vreugde. Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst. En verder ondersteunen we de investeringen in sport en cultuur. De andere kant van het verhaal is dat door de crisis verwachte opbrengsten bij projecten tegenvallen en dat er flink de rem op enkele projecten gezet moet worden zoals Groenenoord (Hallenweg en bedrijventerrein), Morssingelgebied, Morspoortgebied en het stationsgebied. Maatregelen die volgens het college nodig zijn omdat de ambities van deze gemeente verder reiken dan de financiële haalbaarheid. Zo zou volgens het PRIL het uitvoeren van alle plannen een tekort opleveren van 38 miljoen euro over 5 jaar, en dat is nog exclusief de Ringweg Oost. Dat het college nu de maatregelen neemt zoals beschreven in het PRIL ondersteunen we. Maar we maken ons ernstige zorgen over de ontwikkelingen en we zijn bang dat we als overheid te veel achter de feiten aanhobbelen. Het is voor de SP van groot belang om snel verder te praten over de ontwikkelingen op de huizenmarkt en hoe we kunnen voorkomen dat er nog meer stagnatie en leegstand komt op zowel de huizen- als kantorenmarkt. Naar onze mening moeten we aan de slag met het in balans brengen van vraag en aanbod en hebben we daar voornamelijk goedkopere koop- en huurwoningen voor nodig. Om dit te kunnen realiseren zijn ook nieuwe afspraken met de woningbouwcorporaties nodig. De SP ziet de crisis dan ook niet alleen als een moment van tegenvallers maar juist als een mogelijkheid om beleid nog eens scherp te stellen, om eventuele twijfel nog eens te bespreken en onrealistische verwachtingen naar de prullenbak te verwijzen. Dan de bezuinigingen uit Den Haag. Allereerst zijn we blij met de opstelling van dit college en de raad om niet zomaar alle bezuinigingen uit Den Haag te accepteren. We zijn dan ook blij met het Leidse 'nee' tegen het bestuursakkoord tussen de gemeenten en het kabinet. Vooral bezuinigingen op zorg en het sociale vlak vindt de SP dom en onrechtvaardig. Dom, omdat het juist de taak is van de overheid om mensen mee te laten doen in de maatschappij: participatie en integratie. Dom, omdat als je mensen met schuldenproblematiek niet helpt, de problemen alleen maar groter worden en kinderen de dupe zijn. Dom, omdat als je mensen verantwoording wil laten dragen voor hun eigen keuzes je dus nooit het persoonsgebonden budget de nek om moet draaien. Nou goed, van een goede balans is in Den Haag op dit moment geen sprake en dat is te merken aan de maatregelen die op ons afkomen aan de ene kant en aan de andere kant aan het uitblijven van maatregelen ten aanzien van bijvoorbeeld de huizenmarkt.
De SP zal in ieder geval wethouder De Haan volledig steunen om proberen geld voor zorg en sociale activeringstrajecten vrij te maken, om de schuldhulpverlening zo breed en effectief mogelijk te houden en om gedwongen ontslagen te voorkomen door het verdwijnen van WIW- en ID-banen. Het gaat dan om bijvoorbeeld conciërges op basisscholen, of om medewerkers van het voor onze stad zo belangrijke Stadsparkeerplan. Mijn laatste onderwerp gaat over onze kijk op de ambtelijke organisatie. Een belangrijk punt omdat, wat het ook is wat hier in deze zaal besloten wordt, het altijd ingegeven of uitgevoerd moet worden door de ambtenaren van onze gemeente. De bezuiniging van 17 miljoen op de eigen organisatie is een immense opdracht en we zijn dan ook bezorgd over hoe deze bezuinigingen vorm krijgen.
Als we kijken naar de overmatige plankosten of de problemen die we hebben met aanbestedingen en de financiële controle binnen de organisatie, zijn we van mening dat daar veel ruimte ligt voor verbetering en besparingen. De SP verwacht van het college dat het samen met het ambtenarenapparaat deze problemen grondig aanpakt. De betrokkenheid van de organisatie en de mogelijkheid om problemen van onderop aan te pakken zijn daarbij volgens ons de sleutel. Ik noem ook nog een keer het probleem van het ’budgetdenken’. Wanneer gaat er in deze organisatie nu eens gestuurd worden om projecten binnen de tijd en binnen de kosten te realiseren? Dat kan alleen als iedereen binnen de ambtelijke organisatie zich onderdeel voelt van deze opdracht en er door het college en de ambtelijke top actief op gestuurd wordt.
Tijdens de Regie op Maatdiscussie in het verleden is ooit gesteld dat het probleem is: “Hoe laten we een bestuurlijke organisatie goed samenwerken met een uitvoerende organisatie?”. Naar onze mening krijg je dat niet voor elkaar door klakkeloos dan maar afstand te nemen van de uitvoerende taken van de gemeente, maar juist door meer betrokkenheid en interactie tussen beleid en uitvoering. Betere kwaliteit en lagere kosten door het gebruikmaken en het verbeteren van het eigen potentieel en de vaardigheden van onze ambtenaren.
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:14
Bij interruptie vraagt de heer Van Ette (PvdA) waarom de SP opeens voorstander is van een lastenverlichting.
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:33
De heer Theeuwen (SP) licht toe dat toen in Leiden de belasting werd berekend op basis van ozb er nog sprake was van een zekere verdeling op basis van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Dat principe is losgelaten. Juist bij het principe om de belastingdruk op de burger laag te houden, zal iedereen welvaren. Overigens valt met de SP te praten over een dekking van bepaalde projecten uit een hogere ozb.
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:15
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:12
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:12
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:34
Bij interruptie vraagt de heer Kos (GL) of de SP de vrijheid voelt om door middel van de voorstellen die GL zal indienen, kortingen te repareren. SP-partijgenoot Dirks kwam ooit met een klimaatplan. Wat vindt de SP ervan dat het college in zijn bestedingsplan voor de Nuon-gelden niets doet aan klimaat en minima.
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:03
De heer Theeuwen (SP) kent de voorstellen van GL nog niet, maar de vrijheid voelt hij.
Het college stelt wat potjes in om zonnecellen te betalen. Voor duurzaamheid had wel wat meer geld beschikbaar gesteld kunnen worden.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:06
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:03
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:06
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:09
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:34
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:10
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:03
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:19
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:18
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:13
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:27
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:19
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:20
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:07:10
De heer Terpstra (CU) legt allereerst een klacht van de orde neer. Dit college heeft laten zien dat het de eigen tijdsplanning weer niet op orde had. Dit blijkt uit het te laat aanleveren van de Perspectiefnota. Het schaadt de kwaliteit van de besluitvorming. Raadsleden, de griffie en ambtenaren hebben te kort tijd gehad voor een goede inhoudelijke voorbereiding. Hoe kan het college de te late aanlevering verklaren? Heeft dit college een wake-upcall nodig? Dit geldt in het bijzonder voor de wethouder ruimtelijke ordening, de heer Van Woensel. Hij heeft sinds zijn aantreden een heel goede indruk achtergelaten bij de CU. De laatste tijd lijkt de klad erin te komen. Verder uitstel op de inhoudelijke discussie op het programma ruimtelijke investeringen leidt tot onomkeerbaarheid van projecten. De raad wordt de kans ontnomen om fundamenteel bij te sturen. Door tijdsverloop wordt de discussie zinloos. De CU is benieuwd naar een verklaring. Over het geheel genomen is de CU niet ontevreden over de Perspectiefnota. Hij is duidelijk, leesbaar en concreet. Aan een stapeling van ambities lijkt een eind te komen. Bij het PRIL zal blijk worden gegeven van een overschot van ambities uit het verleden. De scherpe keuzes die door het college worden aangekondigd, worden niet helemaal waargemaakt. Ten aanzien van de besparing van 17 miljoen euro op de eigen organisatie wordt niet duidelijk gemaakt welke taken de gemeente niet meer gaat uitvoeren. De heer Terpstra vraagt het college om een toelichting. Er moet nog veel verbeteren aan de interne bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. CU wil dat de gemeente nu niet alleen formeel in control komt, maar ook daadwerkelijk haar bestuursrol onder controle krijgt, zodat de raad echt kan sturen.
CU is erg teleurgesteld dat de gemeente, ondanks investeringen in juridische kwaliteit, alweer een tik op haar neus heeft gekregen van de accountant wegens gebrek aan rechtmatigheid bij aanbesteding. De CU heeft nog een makkelijk uitvoerbaar idee als het gaat om bezuinigen op interne bedrijfsvoering. Overbodige en buitensporige communicatie-uitgaven voor gemeentelijke onderdelen en van instellingen die gesubsidieerd zijn, zijn de CU een doorn in het oog. Het gebruik van dit belastinggeld is storend en stuitend. Het moet zeker lukken om 100.000 euro per jaar te bezuinigen. De CU heeft daarom voor het college een goody bag samengesteld, met sprekende voorbeelden van buitensporige communicatie.

De heer Terpstra overhandigt de goody bag aan de wethouder Financiën, de heer Strijk.

Spreker kondigt een amendement aan voor een taakstelling op buitensporige communicatie. Vooruitlopend op de behandeling van de concernreserve in de commissie Werk en Financiën kiest het college ervoor om onder de buffer van 10,2 miljoen euro behoedzaamheidreserve te gaan. De CU is benieuwd wat daarvoor de motivatie is van het college. In de Perspectiefnota worden veel zaken genoemd, waar de CU achter kan staan, maar ook veel zaken waarvan men zich afvraagt of die wenselijk zijn in deze tijd van bezuinigingen.
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:35
Bij interruptie vraagt de heer Bonestroo (CDA) of de CU met een dekkingsvoorstel komt, voor wat betreft de concernreserve.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:38
De heer Terpstra (CU) zegt dat de CU de Perspectiefnota niet kan steunen. Voor wat betreft de concernreserve vroeg spreker het college om een toelichting. De CU staat er niet vast in en is bereid om mee te denken over criteria in welke gevallen wel kan worden afgeweken. Het college kiest ervoor daarop vooruit te lopen. De heer Terpstra verwacht dat het college met een alternatieve dekking komt als de raad aangeeft dat de criteria niet voldoen.
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:03
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:02:29
Eén van de zaken waarvan men zich kan afvragen of die noodzakelijk zijn, is poptempel De Nobel. De raad is in het verleden duidelijk geweest over het maximumbedrag van 600.000 euro. Het afblazen van het project is onontkoombaar. Een miljoen euro belastinggeld per jaar voor popmuziek is een belachelijk hoog budget voor een stad die zegt scherpe keuzes te willen maken voor kennis en cultuurhistorie. Den Haag is een popstad en Leiden is wat dat betreft een naburige wijk in de Randstad. Het is zinloos om met popstad Den Haag te willen concurreren.
CU vindt het ongehoord om het cultuurbudget zo te laten stijgen in tijden van forse bezuinigingen op zorg en re-integratie. De huidige omvang van het minimabudget dreigt een symbool te worden. Het terugdraaien van de bezuinigingsmaatregel is onnadenkend. Wat de CU betreft, komt de wethouder alsnog met een discussienotitie waarin onnodige contraproductieve en ondoelmatige onderdelen van het minimabeleid worden uitgelicht. Besparingen moeten worden ingezet om de keiharde klappen op de schuldhulpverlening en het participatiebudget op te vangen. De CU is het met de VVD eens dat schulphulpverlening zich niet moet beperken tot mensen met een laag inkomen. De schuldenproblematiek van mensen met een hoog inkomen kan net zo groot zijn.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:24
Bij interruptie vraagt de heer Laudy (VVD) waaraan de CU het bedrag van een miljoen euro structureel, dat volgens de CU niet aan De Nobel mag worden besteed, wel wil besteden.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:13
De heer Terpstra (CU) kan zich voorstellen dat er op kleinschalig niveau wat middelen voor poppodia over moeten blijven. Op de besteding van het overige geld komt de fractie later nog terug. Een concreet voorstel zal in tweede termijn worden voorgelegd aan de raad.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:05
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:03:04
CU kijkt vooruit naar het initiatief voor het Groene Singelpark. Het plan mist nog aanvullende maatregelen om groen te herstellen in de stad. Ten aanzien van het PRIL constateert CU dat er nog altijd meer ambities zijn dan geld. Een fundamentele discussie is tot nu toe uitgebleven. Er wordt nauwelijks over de gevolgen van de economische crisis voor lopende projecten gesproken. Hoe anticipeert de gemeente erop? Wat houden deze gevolgen in voor lopende projecten? Het laatste geld wordt besteed aan toevallige projecten zoals De Nobel, stedelijke voorzieningen, jongeren en Matilo. Vergeten wordt wat op de lange termijn echt belangrijk is. De CU is bang dat uitstel van het stationsgebied uiteindelijk afstel wordt. Het Grondbedrijf heeft geen verdiencapaciteit meer. Deze perspectiefnota en het PRIl bevatten een boel zaken waar de CU blij mee is, maar het perspectief bevat te veel kortetermijnpolitiek en te weinig visie op wat echt belangrijk is voor de maatschappelijke structuur van Leiden. Nuon-geld wordt te veel besteed aan allerlei incidentele wensen. Voor omvattende visienota’s, zoals de structuurvisie en de sportnota is straks geen geld meer. De heer Terpstra denkt dan aan de Churchill Avenue, meer groen voor deze stad en het zijn van een bondgenoot voor hen die het nodig hebben. De langetermijndoelen van de stad moeten worden geïdentificeerd. Het geld wordt desnoods in reserve gezet, zoals voor het stationsgebied. Dat geldt voor tal van andere onderwerpen. De CU zal met een voorstel komen om de gelden voor De Nobel uit de Perspectiefnota te halen. Het gaat dan om het bedrag dat boven de afgesproken 600.000 euro voor De Nobel uitstijgt. De besteding kan vervolgens in de commissieverband aan de orde worden gesteld.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:14
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:23
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:08
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:35
P.H. van Meenen (D66)
00:00:20
Bij interruptie vraagt de heer Van Meenen (D66) of de heer Terpstra het met hem eens is dat de cultuurbudgetten vanuit het Rijk enorm onder druk staan. Moet Leiden het Rijk daarin dan maar volgen?
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:22
P.H. van Meenen (D66)
00:00:23
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:04
P.H. van Meenen (D66)
00:00:02
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:15
P.H. van Meenen (D66)
00:00:07
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:19
P.H. van Meenen (D66)
00:00:02
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:10
Bij interruptie vraagt de heer Keereweer (PvdA) wat de CU met het LVC voor heeft.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:15
De heer Terpstra (CU) herhaalt dat een kleinschalig bedrag over moet blijven voor poppodia. Dan moeten scherpe keuzes worden gemaakt. Wellicht moet voor het LVC een soberdere oplossing worden gezocht.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:02
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:05
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:20
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:02
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:21
P. Meijer (CDA)
00:05:00
“De exclusieve combinatie markt-staat ondermijnt de gemeenschapszin. Er is geen markt van onbaatzuchtigheid, en een houding van onbaatzuchtigheid kan niet per wet verordend worden. En toch heeft zowel de markt alsook de politiek mensen nodig die bereid zijn tot toewijding aan elkaar.\" In de Perspectiefnota 2012-2015 plaatst het college de opgave voor Leiden in mondiaal economisch perspectief. Hoe houden we stand tegen de groeiende invloed van opkomende economieën? Hoe houden we de mensen aan het werk of krijgen we ze weer aan het werk? En hoe stimuleren we de economische ontwikkeling van onze stad? Economische vragen, economische antwoorden. Naast overheid en markt, voorzitter, plaatst het CDA de samenleving. In Caritas in Veritate, de encycliek die paus Benedictus XVI in 2009 in antwoord op de economische crisis schreef en van wie het citaat hierboven is, stelt de paus dat we de samenleving haar plichten niet moeten ontnemen. Creativiteit, kunstzinnigheid, ondernemingszin en solidariteit zijn juist vruchten van de verantwoordelijke gemeenschap. Daarom moeten we voortdurend nadenken over de vraag wat de gemeente Leiden moet doen, en vooral, wat ze moet laten. Met ‘Stad van Ontdekkingen’ zetten we in op het faciliteren van een kennis- en cultuureconomie. Wij zijn daarom blij dat het college op aandringen van het CDA een actieprogramma Kennisstad presenteert. Voor het CDA is belangrijk dat bij dat actieprogramma de organisaties in de stad zelf aan het roer staan. Het college stelt een revolving fund of cofinancieringsfonds voor. En het CDA vindt dat een goed idee. Een miljoen euro is een behoorlijk startbedrag en dat kan meer worden als we samenwerken met Den Haag, Delft en Rotterdam. Zo helpen we de Leidse Bio Science en de Leidse medical delta echt. Het CDA vindt dat het fonds zich exclusief moet richten op de voor Leiden belangrijke motor van Bio Science en dat het fonds zich niet moet ontwikkelen tot een regionaal ontwikkelingsfonds. Geen subsidies! Het CDA verwacht dat de universiteit een bijdrage levert. Met anderen heeft het CDA zich sterk gemaakt voor meer studentenhuisvesting in Leiden, zodat nieuw talent ook een plek in onze stad kan vinden. Daarnaast is het CDA voor meer actie op het gebied van Ringweg Oost, de Rijnlandroute, meer parkeerplaatsen en meer ruimte voor congressen. De CDA-fractie steunt ook de versterking van de cultuureconomie in de stad. In 2010 is de renovatie van de burcht opgeleverd, is het project Haagweg 4 zo goed als afgerond en onlangs werd de eerste fase van park Matilo feestelijk opgeleverd. Ook is het CDA blij dat de wethouder extra geld uittrekt voor de komst van het Glazen Huis. Voor cultuurdoeleinden wil het CDA de samenleving meer aan het stuur. Niet de subsidie aan de instelling of culturele organisaties moet leidend zijn, maar scholen en wijken die zelf kiezen hoe zij hun culturele identiteit willen versterken. Voor deze organisaties wil het CDA cultuurcheques. Wij komen hier bij de commissiebehandeling op terug. Het CDA wil geen overheid als albedil, maar een overheid die randvoorwaarden stelt en brede doelstellingen formuleert, waarbinnen de samenleving zelf haar kracht kan laten zien.
E.R. de Bakker (SP)
00:00:30
Bij interruptie vraagt mevrouw De Bakker (SP) hoe het CDA oordeelt over de verdeling van de Nuon-gelden. Moet een bedrag naar de foyer van de Leidse Schouwburg? Dat betekent een miljoen euro voor de horeca?
P. Meijer (CDA)
00:00:03
De heer Meijer (CDA) vindt het een goede zaak dat er een miljoen euro naar de schouwburg gaat. Het CDA wil meer toe naar vraagsturing, ook voor wat betreft cultuur. Cultuur is belangrijk, maar er moet ook een eigen verdienmodel zijn voor culturele instellingen. Een duurzame investering in de foyer is wat anders dan een exploitatiesubsidie jaar na jaar.

De nieuwe gymzalen komen er eindelijk. Sportverenigingen moeten meer zeggenschap krijgen over de manier waarop ze hun sportfaciliteiten onderhouden. De ijsbaan wil het CDA behouden. Doorstroming van kinderen van schoolsport naar de verenigingen en spelen op straat verdienen meer aandacht.
E.R. de Bakker (SP)
00:00:04
P. Meijer (CDA)
00:00:28
De heer Meijer (CDA) antwoordt dat het CDA in zijn verkiezingsprogramma een belangrijk punt heeft gemaakt van de gymzalen. Het CDA vindt het nakomen van verkiezingsbeloftes een belangrijk punt. Het bedrag van 2,8 miljoen euro moet worden gevoegd in het gesprek dat regionaal gevoerd gaat worden over sportvoorzieningen in de Leidse regio. In dat verband moet worden gekeken naar alle faciliteiten die er zijn, waaronder de ijsbaan. Voor het CDA is de ijsbaan een belangrijke voorziening.
Sportverenigingen moeten meer controle krijgen over het onderhoud van hun sportfaciliteiten.
E.R. de Bakker (SP)
00:00:07
P. Meijer (CDA)
00:00:08
E.R. de Bakker (SP)
00:00:03
P. Meijer (CDA)
00:00:03
E.R. de Bakker (SP)
00:00:06
P. Meijer (CDA)
00:00:58
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:42
Bij interruptie vraagt de heer Keereweer (PvdA) hoe de heer Meijer er zo zeker van is dat de gymzaal, waar zijn collega-fractiegenoot naar vroeg, er ook daadwerkelijk komt. Wat vindt het CDA een substantiële bijdrage aan de sport, nu het de ijsbaan wil behouden en een sportfonds wil instellen?
P. Meijer (CDA)
00:00:16
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:26
P. Meijer (CDA)
00:00:31
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:24
P. Meijer (CDA)
00:00:05
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:03
P. Meijer (CDA)
00:00:04
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:25
P. Meijer (CDA)
00:00:22
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:16
P. Meijer (CDA)
00:00:39
De Merenwijker en de Kooibewoner kunnen heel goed zelf bepalen hoe de leefbaarheid in de wijk kan verbeteren. Daarom is de buurtvoucher ook zo succesvol.
Het CDA wil geen bureaucratisch wijkmanagementsysteem dat ten koste gaat van het budget voor buurtvouchers. Geen albedil, maar een partner van de wijken. Ook bij de gebiedsvisie De Waard.
P.H. van Meenen (D66)
00:01:21
Bij interruptie vraagt de heer Van Meenen (D66) of het CDA bezig is om partijen zoals de VVD en wellicht D66 ‘rechts’ in te halen, op het gebied van de overheid. Moet de overheid zich helemaal terugtrekken uit het maatschappelijke veld?
P. Meijer (CDA)
00:00:04
P.H. van Meenen (D66)
00:00:06
P. Meijer (CDA)
00:01:05
De heer Meijer (CDA) zegt dat de overheid vaak wordt ingezet. Dat leidt echt niet altijd tot betere resultaten. We moeten de samenleving haar plichten niet ontnemen. De kracht van mensen is vaak groter dan we denken. Waarom zouden buurtvouchers met 300.000 euro aan bureaucratisch handelen moeten worden omgeven? Het kan zoveel eenvoudiger.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:31
P. Meijer (CDA)
00:00:44
P.H. van Meenen (D66)
00:00:03
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
P. Meijer (CDA)
00:00:22
P.H. van Meenen (D66)
00:00:07
P. Meijer (CDA)
00:00:16
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:56
Bij interruptie nodigt de heer Keereweer (PvdA) de heer Meijer uit bij hem op kantoor vijftig dossiers wettelijke schuldhulpverlening te komen bekijken en te bezien hoe de betreffende mensen met een uitzichtloze schuldenlast zijn geconfronteerd. Wat doet het CDA voor de mensen die hun verantwoordelijkheid niet zelf (meer) kunnen nemen?
P. Meijer (CDA)
00:00:09
De heer Meijer (CDA) zegt dat het college komt met een voorstel waarbij schuldhulpverlening op het niveau van 2008 komt. Er moet worden bezuinigd. Men moet nu niet doen voorkomen of het gehele sociale stelsel in elkaar zakt.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:11
P. Meijer (CDA)
00:00:47
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:04
P. Meijer (CDA)
00:00:03
L. Rademaker (SP)
00:00:41
Bij interruptie merkt de heer Rademaker (SP) op dat hij het stuitend vindt wanneer de heer Meijer beweert dat mensen uit roekeloos handelen in de schuldhulpverlening terecht (zijn) (ge)komen en dat hij veronderstelt dat mensen in de Wajong profiteurs zijn. Het CDA laat zich op deze manier op zijn kilste manier zien. Spreker hoopt dat de fractie in de commissie opbeurende woorden heeft voor de zwaksten in de samenleving.
P. Meijer (CDA)
00:00:55
De heer Meijer (CDA) benadrukt dat het voorgaande zeker geen samenvatting is van wat hij heeft gezegd. Hij vervolgt het uitspreken van de algemene beschouwingen.

Dat de samenleving het beter kan dan de overheid blijkt uit de manier waarop Libertas de taakstelling heeft uitgevoerd. D66 en SLO wilden bij de begrotingsbehandeling vorig jaar voor Libertas bepalen hoe de bezuiniging moest worden ingevuld, maar ook hier blijkt dat de mensen in het veld het gewoon beter kunnen. Een pluim voor de wethouder en Libertas! Als op dit soort organisaties bezuinigd wordt, vindt het CDA dat dit type als taakstelling moet gebeuren. Wel blijft het CDA de omvang van taakstellingen scherp beoordelen. Het voorstel omtrent het Gezinscentrum Slaaghwijk is voor het CDA niet aanvaardbaar. Het CDA zal met aanvullende voorstellen komen.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:28
Bij interruptie benadrukt de heer Van Meenen (D66) dat zijn fractie geen moties heeft ingediend die voorschreven hoe Libertas invulling moest geven aan de bezuiniging. D66 vroeg wel om een terugkoppeling naar de raad.
P. Meijer (CDA)
00:00:52
De heer Meijer (CDA) vertelt dat er taken zijn waarvoor een slagvaardige overheid nodig is. Een tocht door de ‘Stad van Ontdekkingen’ moet niet leiden langs smerige grachten en verwaarloosde parken. Handhaven dus, met voldoende budget. Het CDA is bezorgd over de slagkracht van het programma omgevingskwaliteit. Fout aanbesteden, geld zonder plannen, dat moet beter! Ook over de omvang van het weerstandsvermogen heeft het CDA zorgen. Dit college moet prioriteit geven aan betere bereikbaarheid van Leiden, meer parkeergelegenheid in de stad, drugsbestrijding en een stad waar boeven worden gepakt. Het CDA is blij met instandhouding van het Veiligheidshuis. Op het gebied van het terugdringen van het aantal coffeeshops wil het CDA zichtbare actie. Het CDA staat voor een moderne stad met actieve, herkenbare wijken. Een levende gemeenschap is een leefbare samenleving. Leiden als toegewijde stad. Daarvoor zet het CDA zich in.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:14
P. Meijer (CDA)
00:00:30
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:15
Bij interruptie vraagt de heer Van Ette (PvdA) of hij het verhaal van de heer Meijer als volgt mag samenvatten: De stad is schoon. Zolang de toeristen maar niet zien dat Leiden ook arme inwoners heeft, is het wat het CDA betreft allemaal goed.
P. Meijer (CDA)
00:00:20
De heer Meijer (CDA) antwoordt dat deze samenvatting niet juist is. De wethouder van CDA-huize op de sociale portefeuille repareert hier voor zestien miljoen euro. Dan kan toch niet worden gesteld dat het CDA een afbraakbeleid voert. Uit de woorden van de heer Meijer kan niet worden afgeleid dat de fractie het beleid van de wethouder Sociale zaken niet zou volgen.
R.J.M. van Ette (PvdA)
00:00:06
P. Meijer (CDA)
00:00:17
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:41
Bij interruptie adviseert de heer Terpstra (CU) de heer Meijer de Stadsbank te bezoeken om te zien hoezeer men wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid wanneer men in een schuldhulptraject komt.
Als men de visie van het CDA op de rol van overheid ziet, hoe past daar een verhoging van het budget van De Nobel in?
P. Meijer (CDA)
00:00:18
De heer Meijer (CDA) heeft op geen enkel moment lichtvaardig gedaan over mensen in de schuldhulpverlening.
De Nobel past uitstekend in de uitvoering van ‘Leiden cultuurstad’. Op een gegeven moment moeten zaken waaraan begonnen is, ook worden afgemaakt.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:24
P. Meijer (CDA)
00:00:17
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:14
P.H. van Meenen (D66)
00:00:37
Bij interruptie verwijst de heer Van Meenen (D66) naar het in het beleidsakkoord opgenomen uitsterfbeleid voor coffeeshops tot een minimum van acht stuks. Wat betekent de vraag van het CDA om meer actie?
P. Meijer (CDA)
00:00:25
De heer Meijer (CDA) vertelt dat het CDA van buurtbewoners regelmatig klachten krijgt over coffeeshops. Op dat punt kan worden ingegrepen. Het college wil dat een zichtbaar collegebeleid wordt gevoerd op het terugdringen van het aantal coffeeshops in de stad. Het minimum aantal van acht coffeeshops is nog niet bereikt. Er kan bijvoorbeeld actiever worden opgetreden door de politie.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:09
P. Meijer (CDA)
00:00:08
P.H. van Meenen (D66)
00:00:13
P. Meijer (CDA)
00:00:09
P.H. van Meenen (D66)
00:00:03
P. Meijer (CDA)
00:00:04
P.H. van Meenen (D66)
00:00:20
P. Meijer (CDA)
00:00:26
P.H. van Meenen (D66)
00:00:11
E.R. de Bakker (SP)
00:00:34
Bij interruptie vraagt mevrouw De Bakker (SP) of het CDA in het kader van een nieuwe cultuurnota ook wat wil doen voor kleine pop- en wereldmuziekorganisaties.
P. Meijer (CDA)
00:00:31
De heer Meijer (CDA) herhaalt dat het CDA meer wil naar vraagsturing. De fractie wil af van exploitatiesubsidies voor allerlei organisaties. Spreker wil niet blind ‘ja’ zeggen op de voorstellen van de SP.
E.R. de Bakker (SP)
00:00:14
P. Meijer (CDA)
00:00:06
E.R. de Bakker (SP)
00:00:05
D.M. de Vos (Partij voor de Dieren)
00:06:06
Er staan mooie woorden in de Perspectiefnota. Grote woorden. Politiek jargon als Samen werken en Oog voor de toekomst. Stad van Ambitie. Maar ook woorden waar wij oprecht blij van worden: het milieu, klimaatveranderingen, zelfs de grondstoffenschaarste en de noodzaak van een nieuwe duurzame economie komen aan de orde. Althans op de eerste pagina. In de rest van de nota worden die onderwerpen niet uitgewerkt. Helaas, want we leven met 6,5 miljard mensen op deze wereld en we hebben de draagkracht van deze planeet op dit moment al met 50% overschreden. In 2050 is de verwachting dat er 9 miljard mensen zijn en als de wereldwijde economische groei van het afgelopen decennium doorzet, maken we tegen die tijd vier keer zoveel op als de aarde opbrengt. De klimaatcrisis, de voedselcrisis, de kredietcrisis, de zoetwatercrisis komen allemaal uit hetzelfde denken voort: meer pakken dan je toekomt.We putten de aarde en de zeeën uit en leven daardoor op de pof van toekomstige generaties. Hoe zal men over een eeuw over ons spreken? Als die egoïstische generatie die alles heeft opgemaakt?Tegen deze achtergrond zou je denken dat Leiden stevig inzet op een megaverandering. Dat de kennis die in deze stad aanwezig is, wordt benut om het roer drastisch om te gooien in de richting van duurzaamheid, internationale solidariteit en mededogen. De Perspectiefnota roept op tot investeringen en het maken van scherpe keuzes. De Partij voor de Dieren is dit helemaal eens met u eens. Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden op het gebied van duurzaamheid. Niet zozeer door minder te consumeren, maar door anders te produceren en te consumeren. We moeten investeren in een cradle-to-cradle-economie en het terugbrengen van onze ecologische voetafdruk. We moeten meer investeren in bereikbaarheid. Niet voor de auto, maar voor fietsers en het openbaar vervoer. Niet in een Morspoortgarage, die bij voorbaat onrendabel is. We moeten investeren in een autoluwe binnenstad met enkele transferia om de stadsrand heen. De problemen van de Leidse middenstand worden echt niet alleen veroorzaakt door een tekort aan parkeerplaatsen. Wie dat beweert, draait ondernemers een rad voor ogen. De echte oorzaken zijn de interneteconomie, de vergrijzing en last but not least, de grote overdekte winkelcentra die in omliggende gemeente als paddenstoelen de grond uit zijn gerezen.Investeren in asfalt trekt alleen maar meer auto's aan. De route is zo weer dichtgeslibd, omdat mensen verder van hun werk gaan wonen, vaker de auto nemen en de trein of fiets laten staan. De Rijnlandroute is wat ons betreft niet nodig. Maar liefst 700 miljoen voor slechts een paar minuten tijdwinst. Tijd is geld, in dit geval een paar miljoen euro per seconde. Als er dan toch een weg moet komen, dan kiezen wij voor de Churchill Avenue: die variant spaart de natuur en het milieu en verbindt de wijken ten westen van de Churchilllaan met de historische binnenstad.
Over de Ringweg Oost kunnen we kort zijn. Die is niet nodig want hij ligt er al en heet de A4. Je kunt prima een rondje Leiden maken zonder over Leiderdorps grondgebied te gaan, of van de Sumatrastraat een snelweg te maken.
Het college zet in op meer groen en dat is mooi. We zijn echter argwanend over de gelden die zijn gereserveerd voor de ontsluiting van groengebieden. Er hoeft echt geen hek om de natuur, maar een weg door een natuurgebied werkt ook verstorend. Je jaagt weg wat je wilt zien. De natuur is geen pretpark of een groen decor waarin mensen het vooral leuk moeten hebben. De natuur is vooral voor dieren, die daarin kunnen foerageren en zich verplaatsen.
Leiden is een kennisstad. Er zou dus voldoende intelligentie in de stad moeten zijn om te kunnen weten dat het anders moet met Leiden, met Nederland, met de wereld. Kennis maakt ons verantwoordelijk. Verantwoordelijkheid noopt tot drastische keuzes. Als we die keuzes niet maken, zijn we bewust nalatig en dat kunnen latere generaties ons terecht aanrekenen. De Partij voor de Dieren is nu ruim een jaar actief in de Leidse gemeentepolitiek. In dat jaar hebben we ons ingezet voor onze speerpunten: milieu, natuur en dierenwelzijn. Mag ik de wethouder in het voorbijgaan subtiel herinneren aan de toegezegde nota dierenwelzijn?
Het is feitelijk ten hemel schreiend dat wij nog moties moeten indienen over de consumptie van bedreigde diersoorten, over duurzame inkoop, over het handhaven van natuureducatie, over evenementen die diervriendelijk moeten zijn, over de verwoesting van natuur en nestgelegenheid. In voorstellen moet rekening worden gehouden met andere belangen dan alleen die van de stad Leiden. Zolang dat allemaal niet het geval is, zullen we niet aarzelen om hun belangen aan de orde te blijven stellen.
Er zijn ook lichtpuntjes, al was het maar de vegetarische maaltijd die wij straks gaan nuttigen. Wij hebben goede nota genomen van dit perspectief op een meer duurzame samenleving.
P.H. van Meenen (D66)
00:00:22
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:14
Schorsing
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:11

9. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:18
R. Strijk (wethouder)
00:08:31
Wethouder Strijk gaat nader in op vragen over de financiën en de bereikbaarheid. De visie van het college van B en W is verwoord in het voorwoord van de Perspectiefnota. De rode draad in dat verhaal is de kracht van Leiden. De Perspectiefnota probeert richting te geven bij keuzes die gemaakt moeten worden in tijden van economische onzekerheid. Er kan onzekerheid zijn onder de inwoners en bedrijven in de stad. De publieke sector wordt geconfronteerd met grote taakstellingen vanuit het Rijk.
Leiden is een bijzondere stad. In vergelijking met alle overige gemeenten in Nederland heeft Leiden een relatief goede uitgangspositie voor de komende jaren. Leiden is centraal gelegen in de Randstad en ligt goed ontsloten. Het is een prachtige historische stad, waar kan worden gewoond, gewerkt, geleerd en gerecreëerd. Leiden is de tweede hoogst opgeleide stad van Nederland. De stad heeft kennisinstellingen, zoals de universiteit en zoekt daarbij de samenwerking met de universiteiten Delft en Amsterdam. Dat is de kracht van Leiden: een stuwende economie, kennis en innovatie. Het is een bijzondere situatie, omdat eenmalig kan worden geïnvesteerd in die kracht van de stad. Dat komt door de Nuon-middelen. Het is goed om te investeren in het sterkste punt. Vandaar dat het college komt tot investeringen die zich uiten in de kracht van de stad. Het is belangrijk om fors te investeren in nieuwe wegen, fietsenstallingen, parkeergarages en goed openbaar vervoer. Het is van groot belang om te investeren in het vestigingsklimaat voor de kenniswerker van de toekomst en in het cultureel klimaat. Tevens wordt geïnvesteerd in de jeugd met nieuwe schoolgebouwen, maar ook met beleid om vroegtijdige schoolverlaters te helpen. Bij het investeren in groen horen ook de ondergrondse afvalcontainers, de groene Oostvlietpolder en ook de duurzaamheidsfondsen. Als je een taakstelling krijgt vanuit het Rijk en je wilt investeren en je kiest er ook nadrukkelijk voor om de lasten niet te verhogen dan zal ergens op moeten worden bezuinigd. Die bezuiniging heeft het college grotendeels gevonden in de eigen organisatie. Enerzijds door de samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, maar ook door te streven naar efficiency. In de Perspectiefnota worden tal van voorbeelden genoemd. Er moeten harde keuzes worden gemaakt en dat is niet eenvoudig. Leiden wil een gemeentelijke overheid zijn voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Dit gebeurt altijd vanuit de gedachte om al die mensen in hun eigen kracht te zetten en te betrekken bij de samenleving. De bezuiniging vanuit Den Haag van 17 miljoen euro zal nooit helemaal kunnen worden gecompenseerd.

In de planning is het beeld ontstaan dat de Perspectiefnota zou worden aangeboden op 10 mei 2011. De Perspectiefnota is op 17 mei 2011 vastgesteld door het college van B en W, waarna deze op 19 mei aan de raad is aangeboden. De wethouder betreurt het dat het beeld is ontstaan dat het college negen dagen te laat zou zijn met het aanbieden. In het vervolg zal duidelijk(er) worden gecommuniceerd.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:46
Bij interruptie vraagt de heer Terpstra (CU) of het college zich realiseert dat er weinig tijd overblijft voor het stellen van technische vragen. De korte termijn is nadelig voor de raad, de ambtenaren en de griffie.
R. Strijk (wethouder)
00:01:23
Wethouder Strijk zegt toe dat zal worden gekeken welke zaken kunnen worden versneld aan het begin van het proces. Voordat tot een perspectiefnota kan worden gekomen, moet de jaarrekening worden opgesteld. Het zomerreces valt dit jaar bijzonder vroeg. Voor volgend jaar zal worden gekeken hoe in de planning kan worden gecomprimeerd. De afdeling die de jaarrekening opstelt en de externe accountant hebben ook tijd nodig. In de brief die het college eind november 2010 aan de raad toezond, stond vermeld dat de jaarrekening tussen 10 en 17 mei 2011 zou worden aangeboden.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:32
Bij interruptie merkt de heer Terpstra (CU) op dat hij ‘kijken naar’ te zwak uitgedrukt. Met elkaar moet worden gezorgd voor een goede tijdsplanning. Kan het college van B En W toezeggen dat er voldoende tijd zal zijn voor de kwalitatieve behandeling van belangrijke stukken?
R. Strijk (wethouder)
00:01:20
Wethouder Strijk zegt toe dat het college van B en W in november met een goede planning zal komen en het Presidium zal melden hoe het college omgaat met het aanbieden van de Perspectiefnota 2013-2016.

Men moet zich realiseren dat er niet één wethouder verantwoordelijk is voor de taakstelling op de bedrijfsvoering van de eigen organisatie. De taakstelling slaat op tal van portefeuilles neer. De wethouders P&O en Financiën hebben in eerste instantie een coördinerende rol. De bestuurlijke verantwoordelijkheid vertaalt zich terug in de portefeuilles van de vakwethouders.
P.J. Borst (VVD)
00:00:18
Bij interruptie vraagt mevrouw Borst (VVD) dat als niemand verantwoordelijk is voor de bezuiniging van 17 miljoen euro, wie daarop kan worden aangesproken. Kan een staatje worden aangeleverd van welke wethouders waarvoor verantwoordelijk zijn?
R. Strijk (wethouder)
00:01:37
Wethouder Strijk legt uit dat het duidelijk zal worden in de bestuursrapportage. Uiteindelijk zijn de taakstellingen te differentiëren naar programmaniveau. Er wordt heel nadrukkelijk gestuurd op de besparing die er vanuit de bedrijfsvoering staat. De concerndirectie stuurt daar maandelijks op. Sinds januari 2011 is een directeur Bedrijfsvoering aangetrokken, die dit als hoofdtaak heeft. Vanaf 2012 volgt iedere vier maanden een rapportage aan de raad. Een taakstelling van 17 miljoen euro op de organisatie is een grote klus. De overhead die het college dacht te besparen op de BSGR, die moest worden teruggedraaid in de Perspectiefnota. Er zullen meer ‘lastige’ besparingen zijn, maar het college blijft er vol op inzetten.
Het college is verantwoordelijk en de taken vertalen zich in verschillende afdelingen. Voor die posten is duidelijk welke wethouder verantwoordelijk is. Continu wordt bewaakt dat de concernreserve minimaal 2% van het begrotingstotaal is. In de Perspectiefnota wordt aangegeven welk bedrag daarvoor moet worden gedoteerd. De wethouder spreekt zijn dank uit voor de vele complimenten over de leesbaarheid en de transparantie van het document.
P.J. Borst (VVD)
00:00:23
R. Strijk (wethouder)
00:00:15
P.J. Borst (VVD)
00:00:05
R. Strijk (wethouder)
00:01:00
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:42
Bij interruptie vraagt de heer Kos (GL) over de investering van 100 miljoen euro om scherper te definiëren waarover keuzes moeten worden gemaakt. Klopt het dat de investering in openbaar vervoer vanuit de Nuon-gelden, waar de wethouder zojuist over sprak, niet is opgenomen in de Perspectiefnota? De wethouder sprak over geen verhoging van gemeentelijke lasten. Betekent het dat roerende-ruimtebelasting van de baan is?
R. Strijk (wethouder)
00:00:02
Wethouder Strijk antwoordt dat men vanuit de Nuon-gelden geen investering ziet.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:19
R. Strijk (wethouder)
00:00:17
Recent is in commissieverband een discussie over roerende-ruimtebelasting gevoerd. Een vervolgdebat volgt nog.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:05
R. Strijk (wethouder)
00:00:02
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:19
Bij interruptie vraagt de heer Terpstra (CU) of Leiden nu wel of niet moet investeren in parkeren, aangezien de wethouder stelt dat moet worden geïnvesteerd in hetgeen waar Leiden goed in is.
R. Strijk (wethouder)
00:00:22
Wethouder Strijk antwoordt dat Leiden een kwalitatief goede stad wil zijn, die openstaat voor de kenniswerker van de toekomst. Goed kunnen parkeren in de stad is een randvoorwaarde. Deze wethouder is ervan overtuigd dat moet worden geïnvesteerd in parkeren in de binnenstad en de rest van de stad.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:32
Bij interruptie vraagt de heer Theeuwen (SP) naar aanleiding van zijn bijdrage over het zogenaamde ‘budgetdenken’ of het realiseerbaar is om binnen de afdelingen van de organisatie budget over te houden, of lukt dat alleen in het bedrijfsleven?
R. Strijk (wethouder)
00:00:23
Wethouder Strijk antwoordt dat het principe hem aanspreekt. Ieder individu heeft de neiging om zijn budget vol te maken of over te hevelen naar het volgende jaar. Het college vindt dat moet worden gezocht naar een mechanisme in de sturing van deze organisatie over hoe daarop een beloning kan worden gezet.
R. van Laar (PvdA)
00:00:46
Bij interruptie vraagt de heer Van Laar (PvdA) waarom de wethouder alleen spreekt over de kenniswerker van de toekomst en de binnenstad en niet over de Leidenaar van nu.
R. Strijk (wethouder)
00:00:56
Wethouder Strijk bedoelt met ‘de stad’ de binnenstad. Als Leiden in de toekomst een stad wil zijn waar de economie bloeit en waar vermogen wordt gecreëerd om te kunnen blijven investeren in de stad en om het voorzieningenniveau op peil te houden, dan moet de stad het hebben van haar onderscheidende positie. De binnenstad is dat meer dan bijvoorbeeld Leiden Zuidwest of welke wijk dan ook. Het stadsbestuur heeft ook de verantwoordelijkheid dat Leidenaren die niet in de binnenstad wonen ook de noodzakelijke voorzieningen krijgen.
R. van Laar (PvdA)
00:00:23
R. Strijk (wethouder)
00:02:23
De wethouder gaat nader in op vragen met betrekking tot de portefeuille bereikbaarheid. De wethouder kreeg veel vragen om echt spoed te maken als het gaat over de noodzakelijke investeringen voor het Lammenschansplein en het knooppunt Westen, de beslissing over de Rijnlandroute, welke beslissing wordt genomen door het provinciaal bestuur. Er zit een spanning. De urgentie is groot, maar het gaat om heel veel geld. Het gaat om investeringen in wegen die er over vijftig jaar nog liggen. Er moet dus een goede en zorgvuldige afweging worden gemaakt. De wethouder gelooft niet dat iedereen in Leiden blij zal zijn met de wegen die worden aangelegd, maar het draagvlak moet optimaal zijn. De wethouder hoopt dat in het komende halfjaar belangrijke beslissingen genomen worden als het gaat over deze projecten. In zijn brief aan Gedeputeerde Staten schreef het college dat zodra de keuze voor de Rijnlandroute bekend is, dat direct daarna, gefaseerd, gewerkt kan worden aan de oplossing van het knelpunt Lammenschans.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:01:02
Bij interruptie vraagt de heer Laudy (VVD) wanneer op de dossiers Ringweg Oost en Rijnlandroute concrete voortgang wordt geboekt. De RijnGouwelijn is inmiddels ten grave gedragen. Het college is nu ruim een jaar onderweg en met twee eerder genoemde dossiers is Leiden nog geen stap verder gekomen. Wat gaat Leiden in het komende halfjaar besluiten?
R. Strijk (wethouder)
00:00:30
Wethouder Strijk herhaalt dat de Rijnlandroute om een provinciaal besluit vraagt. Het college is een paar honderd miljoen euro verder dan een jaar geleden. Het was een gezamenlijk resultaat van de regio. Het college is het afgelopen halfjaar vooral bezig geweest met het opbouwen van een onderhandelingspositie met Leiderdorp. Een punt dat speelde was dat de wethouder te maken kreeg met een nieuwe gedeputeerde. Vanuit gezond risicomanagement is gekeken naar alternatieven als het tracé over de Zijldijk geen doorgang kan vinden. Er is geïnvesteerd in het opnieuw winnen van vertrouwen en het creëren van draagvlak bij talloze bewonersorganisaties. Het nieuwe college van de Provinciale Staten is gevraagd te bemiddelen tussen Leiden en Leiderdorp. De uitkomst van de quickscan is relevant voor hoe de provincie verder zal gaan.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:02
R. Strijk (wethouder)
00:00:30
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:23
R. Strijk (wethouder)
00:01:57
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:27
Bij interruptie vraagt de heer Terpstra (CU) of de wethouder het met hem eens is dat Leiden een stuk verder weg is van een Ringweg Oost. Leiderdorp wil niet meewerken en de provincie dreigt een bijdrage in te trekken.
R. Strijk (wethouder)
00:00:37
Wethouder Strijk vertelt dat het college van Leiderdorp nooit is meegegaan in het vaststellen van een kaderbesluit. Die hobbel moet worden genomen. Het gaat om een weg van bovenlokaal belang. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal de druk op Leiderdorp wel of niet toenemen. Dit college vindt het belangrijk om te investeren in de stad. Het autoverkeer moet uit de binnenstad worden geweerd. Om dat mogelijk te maken moet worden geïnvesteerd in een ringstructuur om de stad. De buurgemeente ziet bezwaren.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:23
R. Strijk (wethouder)
00:00:50
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:06
R. Strijk (wethouder)
00:00:19
P.A.J. Laudy (VVD)
00:01:29
Bij interruptie vraagt de heer Laudy (VVD) om concrete activiteiten. Er had al een terugvalvariant kunnen zijn. Naast lobbyactiviteiten is de vraag hoe actief het college op het dossier Ringweg Oost is. Als de quickscan er dadelijk ligt, is Leiden dan in staat om een keuze te maken? Is het college bereid om een keuze vanuit het college glashelder voor te leggen aan de raad?
R. Strijk (wethouder)
00:00:51
Wethouder Strijk antwoordt dat de quickscan betrekking heeft op de ondertunneling van de Sumatrastraat. Als blijkt dat de tunnel onbetaalbaar is, dan neemt de druk op Leiderdorp toe om te blijven bij de huidige keuze. Wanneer de tunnelvariant wel haalbaar is dan volgt de discussie of die variant haalbaar is voor Leiden.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:24
R. Strijk (wethouder)
00:00:06
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:01:54
Bij interruptie vraagt de heer Kos (GL) naar investeringen die wel haalbaar zijn of voor de hand liggen. Immers, de Ringweg Oost is voor GL het spreekwoordelijke dode paard. De uitspraak over parkeergarages contrasteert met het beeld van een autoluwe binnenstad. Het college maakt een opsomming van onderwerpen, maar kiest niet. Kiest het college voor het VVD-verhaal, dan legt het een snelweg door de stad aan. GL is het daarmee niet eens, maar het college kiest dan wel. Wat heeft het college het afgelopen jaar kunnen melden aan de raad over het duurzame mobiliteitscentrum?
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:04
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:04
R. Strijk (wethouder)
00:01:31
Wethouder Strijk legt uit dat veel auto’s door de binnenstad rijden, terwijl deze helemaal niet in de binnenstad hoeven te zijn. Dat verkeer wil het gemeentebestuur weg hebben. De oplossing is een ringwegstructuur. In de afgelopen dertig jaar is niet geïnvesteerd in het verkeer. Het verkeer slibt dicht. De mensen die wel in de binnenstad willen zijn, willen we een goede gelegenheid bieden om te parkeren of om de fiets te stallen. Als men een autoluwe binnenstad wil, dan moet worden geïnvesteerd in de ringstructuur. De wethouder wil alle informatie over mogelijke varianten op tafel voordat hij een besluit neemt. De wethouder wil een weg aanleggen die de beste is voor Leiden.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:18
R. Strijk (wethouder)
00:00:36
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:08
R. Strijk (wethouder)
00:00:02
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:07
R. Strijk (wethouder)
00:00:31
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:03
R. Strijk (wethouder)
00:02:30
In het afgelopen jaar heeft het college weinig concreets laten zien over het duurzame mobiliteitscentrum. Binnenkort volgen voorstellen voor de herbestrating van het terrein bij het Stadsparkeerplan. Er zullen ook punten worden aangelegd voor elektrisch verkeer. Voor de parkeergarages worden de oplaadpunten voor elektrisch verkeer nadrukkelijk meegenomen. Er wordt steeds rekening mee gehouden dat er in de toekomst ook ander verkeer door de stad rijdt.

Circa vier weken geleden vond een presentatie over parkeerboekhouding plaats in de commissie. Er is toegezegd dat elke vier maanden aan de raad zal worden gerapporteerd.

De wethouder sluit af met een persoonlijke noot.
De heer Strijk is nu een jaar wethouder. Wat hem betreft, hadden het ook drie maanden kunnen zijn. Er komt een rollercoaster van ervaringen op je af. Het is prettig om in de zomervakantie even afstand te kunnen nemen van alles wat speelt. De wethouder heeft het buitengewoon gewaardeerd dat hij in de samenwerking met de raad merkt dat men in debat met elkaar op zoek is naar het beste voor de stad, ieder vanuit zijn eigen ideologie. De openheid van het debat is prettig.
P.T. van Woensel (wethouder)
00:04:31
Wethouder Van Woensel neemt het stokje over waar het gaat over de waardering. De temperatuur is anders dan een jaar geleden. De cultuur is op dat punt aan het kantelen in de stad. De wethouder merkt dat naast het gemeentebestuur ook projectontwikkelaars en particulieren willen investeren in de stad. Leiden heeft een sterke woningmarkt en kantoormarkt. Leiden heeft een sterke stad en een gezond grondbedrijf. Dat is aangetoond.
Aan de investeringsagenda wordt gewerkt, maar niet in de zes maanden zoals in de motie aan het college opgedragen. De wethouder verontschuldigt het college dat daarover geen uitleg is gegeven of melding is gedaan. De wethouder krijgt over twee weken het concept van de investeringsagenda voorgelegd, waarna het stuk eind augustus in het college aan de orde kan worden gesteld. Het is een zeer omvangrijk document. Er is breed gekeken en dat kost veel ambtelijke capaciteit en tijd. De tijdslijn loopt parallel aan de Perspectiefnota. Het college kiest ervoor om drie deelprojecten in het stationsgebied wel in uitvoering te nemen. Het is verstandig om een ander deel van de deelprojecten niet binnen vier jaar uit te voeren. Dat zou betekenen dat het Morspoortgebied moet worden herontwikkeld en dat het Belastingkantoor over drie jaar moet worden gesloopt. Bijna alle projecten van de investeringsagenda en het beleidsakkoord kunnen worden uitgevoerd. Het college maakt absoluut keuzes, vooruitvloeiend uit zijn visie op de stad.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:39
Bij interruptie vraagt de heer Terpstra (CU) naar de voortgang van de discussienotitie. Waarom is die betreffende motie niet uitgevoerd? Waarom haalt de wethouder niet het argument aan dat er geen geld is voor het gehele stationsgebied? Gaat Leiden een stationsgebied tegemoet met een lelijke mix van oud en nieuw?
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:34
Wethouder Strijk zegt dat het instrument al voorligt, waar het gaat om de eerst komende vijf jaar. Dan is vervolgens de vraag wat er na 2015 ligt aan investeringen. Die investeringsagenda volgt, zoals zojuist gemeld. Waar het gaat om het grondbedrijf wordt de discussie met de raad gevoerd en worden keuzes gemaakt. Wanneer de raad een discussie wil voeren over de besteding van Nuon-middelen en de investeringsagenda daaraan wil koppelen, dan heeft de heer Terpstra gelijk dat die discussie nog moet komen. Overigens heeft de raad ruim een jaar geleden al een keuze gemaakt over de verdeling van het Nuon-geld in vier potten. Over het stationsgebied zegt de wethouder dat als alle middelen beschikbaar waren voor de zes deelprojecten, de uitvoering nog steeds niet kon plaatsvinden. Het Morssingelblok, het Belastingkantoor en de huisvesting van Civiele werken zouden binnen drie moeten worden gesloopt. De verdiencapaciteit van de stad is een interessante discussie. Die discussie volgt aan de hand van de investeringsagenda, die begin september 2011 wordt gepresenteerd. Alle projecten die binnen vijf jaar gerealiseerd moeten worden, zijn gefinancierd. De ambities kunnen ook worden gefinancierd en uitgevoerd. Wat niet op korte termijn kan worden uitgevoerd, hoeft ook niet te worden betaald. De visie die het college probeert te hanteren is om te zorgen dat er niet de klad komt in de stad, studentenhuisvesting, de aanleg van twee parkeergarages en de aanpak van de parkeernood, in het bebouwen van ‘het gat van Van Putten’ en in de bebouwing van de Aalmarkt.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:24
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:38
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:47
P.T. van Woensel (wethouder)
00:01:14
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:19
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:03
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:13
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:35
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
P.T. van Woensel (wethouder)
00:01:33
M.A.C. van Dongen (PvdA)
00:00:21
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:43
Bij interruptie vraagt de heer Laudy (VVD) naar de motie van de VVD over een derde aanbieder van studentenhuisvesting. Op welke termijn kan een initiatief tegemoet worden gezien?
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:47
Wethouder Van Woensel antwoordt dat SLS en DUO bouwen aan studentenhuisvesting. De wethouder heeft DUO uitgenodigd om in het vervolg deel te nemen aan het Platform Wonen, omdat DUO een echte studentenhuisvester is. Het college is er content mee dat DUO op kwalitatieve wijze investeert in deze stad.
De wethouder verwacht binnen enkele weken een voorstel te presenteren om op een ander terrein ook studentenhuisvesting te gaan realiseren. Het college zal actief zoeken om een derde woningcorporatie erbij te betrekken.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:17
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:39
R.A. van Gelderen (wethouder)
00:04:08
Wethouder Van Gelderen gaat in op vragen over de toekomst van het Vrouw Kind Centrum en het Gezinscentrum Slaaghwijk. Er is een passage over opgenomen in de Perspectiefnota. De wethouder geeft toe dat het niet uitblinkt in duidelijkheid. Middels de beantwoording van technische vragen zal het college meer duidelijkheid geven. De wethouder staat stil bij de achterliggende principes. De subsidie moet eerlijk worden verdeeld. Gelijke activiteiten moeten dezelfde financiering krijgen. Wanneer daarvan wordt afgeweken moet daaraan een duidelijke argumentatie ten grondslag liggen. In Leiden zijn twee organisaties die zich specifiek richten op vrouwen die geïsoleerd leven en minder makkelijk naar reguliere activiteiten gaan. De wethouder zet haar vraagtekens bij het feit dat de ene organisatie in de Slaaghwijk bijna 100.000 euro subsidie en 25 uur coördinatie krijgt, terwijl de andere ruim 27.000 euro krijgt en precies dezelfde doelstellingen en doelgroep heeft en werkt met vrijwilligers. Dat speelt mee bij de vraag wanneer als gevolg van bezuinigingen een en ander moet worden gevraagd van een organisatie, zonder dat haar kernfunctie wordt aangetast. Het college zou in 2015 voor beide organisaties op een gelijk subsidiebedrag willen uitkomen. Voor Gezinscentrum Slaaghwijk heeft dit een rustige subsidieafbouw tot gevolg. De gemeente wil meedenken in hoeverre de bezuiniging kan worden opgevangen, waarbij hetzelfde kan worden gedaan voor minder geld. De twee organisaties moeten gezamenlijk kijken of bepaalde functies en wellicht coördinatie-uren gedeeld kunnen worden. Een zelfde soort afspraak is gemaakt met Libertas.
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:12
P. Meijer (CDA)
00:00:06
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:02
R.A. van Gelderen (wethouder)
00:00:02
P. Meijer (CDA)
00:00:04
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
P. Meijer (CDA)
00:00:20
R.A. van Gelderen (wethouder)
00:00:53
J.J. de Haan (wethouder)
00:06:53
Wethouder De Haan zegt dat hij in de commissie nog terugkomt op een groot aantal vragen. Investeren in de kracht van de stad is ook investeren in de kracht van een bijzondere groep mensen. De investering is niet genoeg om de Rijksbezuinigingen ongedaan te maken. Het college probeert de scherpe kantjes eraf te halen of het beleid om te vormen. Ten aanzien van het minimabeleid draait het college een bezuiniging terug, die in november aan de raad was voorgelegd. De bezuiniging kwam voort uit de noodzaak rondom de 25 miljoen euro. De raad heeft de bezuiniging eenmalig ongedaan gemaakt en opgeroepen de bezuiniging structureel te maken, zodra de ruimte daar zou zijn. Die motie wordt bij dezen uitgevoerd. De Rekenkamercommissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan op het gebied van minimabeleid. Daarnaast zijn er wensen op het gebied van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Het college komt graag aan die wensen tegemoet. Ze liggen in de lijn van het rapport van de Rekenkamercommissie. Er is een rijksontwikkeling gaande voor het minimabeleid boven 110%. Het college verwacht een dezer dagen de beleidsbrief te kunnen presenteren. Daarnaast wacht het college op het initiatief van andere steden ten aanzien van de inkoop van duurzame energie voor minima. De wethouder komt er na de zomer mee terug. Het budget is dus ruimer dan in november werd gedacht.
Terecht wordt veel aandacht gevraagd voor schuldhulpverlening. Er zijn enorme gaten geslagen in het budget door een stapeling van effecten. Er loopt een aantal incidentele regelingen af. Dat valt samen met het opdragen van het participatiebudget. Het college heeft geprobeerd dat te repareren tot een niveau wat in budgettaire omvang hoger is dan het ooit voor 2009 is geweest. Door verschillende factoren, deels de economische crisis en effecten taboevermindering, wordt in toenemende mate een beroep gedaan op schuldhulpverlening. Voor het geld dat er meer is dan in 2008 kan een kleiner deel van de aanmeldingen worden gehonoreerd. Om die reden moet worden gedaan aan doelgroepenbeperking. De allerzwaksten moeten worden geholpen.
P.J. Borst (VVD)
00:00:28
Bij interruptie vraagt mevrouw Borst (VVD) waarom het college deze keuze maakt, terwijl het budget beperkt is. Waarom kiest het college alleen voor de minima?
J.J. de Haan (wethouder)
00:01:44
Wethouder De Haan zegt dat het conform een nieuwe wet niet is toegestaan om de wachtlijst te laten oplopen. Die wordt gemaximeerd tot vier weken. Omstandigheden liggen vaak niet alleen in de persoon, maar ook in het dossier. Er is voor gekozen om de mensen met de minste aflossingscapaciteit hulp te (blijven) bieden. De keuze is gebaseerd op budgettaire ruimte. Nog onduidelijk is hoeveel mensen kunnen worden geholpen. Het is niet een bezuiniging die Leiden zelf invoert. Voor twee rijkseffecten, de incidentele ‘Aboutaleb- en Klijnsma-gelden’ en het opdrogen van de participatiebudgetten, wordt getracht deze zo veel mogelijk te compenseren. Dat is een andere situatie dan in november toen de gemeentebegroting 25 miljoen moest krimpen. Het is een ingewikkelde discussie. De wethouder stelt voor de inhoudelijke discussie te voeren in commissieverband.
P.J. Borst (VVD)
00:00:30
J.J. de Haan (wethouder)
00:01:34
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:24
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:02
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:07
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:29
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:14
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:33
P.H. van Meenen (D66)
00:00:53
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:28
P.H. van Meenen (D66)
00:00:29
J.J. de Haan (wethouder)
00:01:21
P.H. van Meenen (D66)
00:00:08
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:01
J.J. de Haan (wethouder)
00:02:22
De investering in de schouwburg is nadrukkelijk bedoeld als een investering in de culturele basisinfrastructuur. LaGroupe heeft aangegeven bij het rapport over de verzelfstandiging dat deze schouwburg met deze stoelencapaciteit in de toekomst lastig te exploiteren wordt. Het gaat niet alleen om platte horecaomzet, maar het gaat erom dat op een gegeven moment prijzen moeten worden gevraagd door de schouwburg, waar een kwaliteitsniveau bij hoort.
E.R. de Bakker (SP)
00:00:30
Bij interruptie vraagt mevrouw De Bakker (SP) waarom er weer geld bij moet in het geval van de schouwburg. De schouwburg ging samen met de Stadsgehoorzaal om geld te genereren. Waarom gebeurt dit van cultuurgeld? Het is het exploiteren van een horecagelegenheid.
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:30
E.R. de Bakker (SP)
00:00:13
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:01
E.R. de Bakker (SP)
00:00:25
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:43
Wethouder De Haan legt uit dat nu een keuze wordt gemaakt die geld kost om een schouwburginstelling gezond te houden voor de toekomst. Er wordt geïnvesteerd in de voorzieningen van een cultuurinstelling. De voorziening helpt dat de bezoekers blijven komen. Cultuur en ondernemerschap gaan heel goed samen met cultureel ondernemerschap. In de Perspectiefnota wordt niet besloten om gelden uit te geven. Er wordt een reserveringspotje neergezet. Vanuit de raad is een verzoek gedaan aan het college om aan te geven waar het college aan denkt bij die reserveringen. Het college is in algemene zin bereid om in andere instellingen te reserveren, zodat zij ook hun cultureel ondernemerschap kunnen bevorderen. Dat hangt sterk van de situatie af en het kan op allerlei manieren.
E.R. de Bakker (SP)
00:00:26
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:26
E.R. de Bakker (SP)
00:00:15
J.J. de Haan (wethouder)
00:01:02
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:02
E.R. de Bakker (SP)
00:00:07
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:38
Bij interruptie zegt de heer Kos (GL) dat GroenLinks niet per definitie tegen deze keuze is, maar wel tegen het moment waarop de keuze wordt gemaakt. Is het denkbaar dat, op het moment dat de Cultuurnota klaar is, een andere keuze wordt gemaakt dan deze?
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:41
Wethouder De Haan antwoordt dat het college in zijn brief heeft aangegeven wat de prioriteiten zijn. De wethouder kan nu niet voorspellen welke kant het debat van de raad over de Cultuurnota opgaat. Nogmaals dit is geen uitvoeringsbesluit.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:16
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:28
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:04
E.A.T. de Graaf (Stadspartij Leiden Ontzet)
00:00:36
Bij interruptie vraagt de heer De Graaf (SLO) of het college op de hoogte is van de jaarlijks terugkerende kosten.
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:06
Wethouder De Haan vindt de vraag terecht op het moment dat er een kader- of uitvoeringsbesluit voorligt. Er gaat natuurlijk geen extra exploitatiesubsidie naar de schouwburg voor de bemensing van de foyer. De bedoeling is dat de foyer bijdraagt aan de exploitatie van de schouwburg.
E.A.T. de Graaf (Stadspartij Leiden Ontzet)
00:00:02
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:19
E.A.T. de Graaf (Stadspartij Leiden Ontzet)
00:00:16
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:27
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:30
A.P. van der Luit (D66)
00:00:11
Bij interruptie meldt de heer Van der Luit (D66) dat hij schriftelijke vragen heeft gesteld. De wethouder gaat nu nader in op die vragen, terwijl de heer Van der Luit nog geen antwoord heeft gekregen.
J.J. de Haan (wethouder)
00:00:13
Wethouder De Haan zegt dat de antwoorden snel volgen.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
J.J. de Haan (wethouder)
00:05:42
Verschillende fracties stelden kritische vragen over De Nobel. Hier wordt een reservering in het meerjarenbeeld gemaakt. De raad stemt vanavond en in de komende commissievergadering niet in met het uitvoeringsplan voor De Nobel. De wethouder roept op om tot na de zomer te wachten met de discussie totdat de complete stukken kunnen worden aangeboden. Het college kiest voor een investering in De Nobel, omdat die noodzakelijk is als vervanging van het LVC. Al vele decennia zijn door de politiek beloftes gedaan aan het LVC. Vanuit vele groepen in de stad is gevraagd om een goed podium. De raad heeft gekozen om De Nobel te bouwen. De wethouder weet wat is gewisseld over taakstellend budget en er is veel bijgekomen vanuit de raad. Er was nog een probleem met de exploitatie. Dat probleem wordt opgelost. Een breed muziekcentrum is niet alleen voor popmuziek, maar ook voor wereldmuziek en jazzmuziek en past bij een universiteitstad. Het is goed om een brede regio te bereiken. Leiden laat op dat gebied enorme kansen liggen. Een muziekcentrum past goed bij een studentenstad en de ‘Stad van Ontdekkingen’. Het extra geld heeft niet zozeer met de nieuwbouw te maken. In het huidige LVC wordt niet afgeschreven op inventaris en niet op groot onderhoud. Dat moet wel gebeuren in een nieuwe situatie. Het geld dat erbij moet, wordt voor een deel uit het Nobelprogramma gehaald door besparingen te realiseren.
F. de Wit (wethouder)
00:05:29
Wethouder De Wit hoorde weinig over het onderwijs in de beschouwingen. Sport en duurzaamheid kwamen wel aan de orde. In de commissie is de wethouder gevraagd inzicht te geven op een verdere doorkijk voor de komende vijftien jaar. Dat inzicht in de sport is er. Het klopt dat er op termijn te weinig middelen zijn. Het college reserveert ook wat Nuon-middelen voor onderwijs voor een mogelijke sporthal, waar de school overdag gebruik van maakt. Er zijn dus wel investeringsmogelijkheden. Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van sport. De kracht ligt ook bij de anderen in de stad. De inzet van alle sportverenigingen is indrukwekkend. De komende jaren is er veel mogelijk, maar op langere termijn en buiten het perspectief ontstaat er een tekort.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:43
Bij interruptie vraagt de heer Keereweer (PvdA) wat het resultaat is voor de investeringen in sport binnen het perspectief 2012-2015.
F. de Wit (wethouder)
00:00:03
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:03
F. de Wit (wethouder)
00:00:40
Wethouder De Wit zegt dat de grootste pijn zat in de tariefsverhoging. Dat is een structurele lastenvermindering voor de verenigingen van 125.000 euro. In dit perspectief is de tariefsverhoging er voor de komende vier jaar uitgehaald.
De wethouder beaamt dat er voor het accommodatieplan structureel nu nog niets in de Perspectiefnota staat. De grootste vraag om investeringen komt na 2015 en 2016. Dit staat vermeld in de bijlage bij de Perspectiefnota. Voor de wethouder is het een grote meerwaarde, dat nu bekend is hoeveel er nodig is. De wethouder deelt de opvatting niet dat het college weinig doet op het gebied van duurzaamheid. Het college heeft ervoor gekozen om drie miljoen euro voor een duurzaamheidfonds te reserveren. Twee miljoen is voor het verduurzamen van woningen en een miljoen voor initiatieven die vanuit de stad komen. Op het gebied van duurzaamheid kan er voor de stad heel veel worden gedaan. Een half miljoen voor zonnepanelen en groene daken vindt de wethouder ook ambitieus. Voor het reces wordt de duurzaamheidsagenda in het college besproken, zodat die na de zomer kan worden vastgesteld. De kracht van de stad komt ook voort uit het bieden van goede recreatiemogelijkheden. Om die reden wordt geïnvesteerd in groen. Het college is verheugd dat daarvoor middelen konden worden vrijgemaakt. Middelen om de verbindingen naar buiten te maken. Middelen voor een Singelpark. De ambities op het gebied van duurzaamheid en groen zijn volgens het college erg groot.
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:41
F. de Wit (wethouder)
00:00:11
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:07
F. de Wit (wethouder)
00:00:23
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:14
F. de Wit (wethouder)
00:00:12
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:14
F. de Wit (wethouder)
00:00:17
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:01
F. de Wit (wethouder)
00:00:27
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:49
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:10
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:03
F. de Wit (wethouder)
00:03:29
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:01:33
Bij interruptie vraagt de heer Kos (GL) hoe de wethouder kan stellen dat drie miljoen euro ambitierijk is, terwijl hij weet dat er 100 miljoen euro nodig is.
F. de Wit (wethouder)
00:00:58
Wethouder De Wit zegt dat de balans in groen en milieu moet worden gehandhaafd. De keuze houdt in dat voor duurzaamheid investeringen gedaan moeten worden en dat in groen moet worden geïnvesteerd. In de duurzaamheidsagenda staat te lezen dat het ambitieniveau hoger is dan 3,5 miljoen euro. De investering op duurzaamheid zal straks op allerlei manieren terug te vinden zijn. Met alle partners is uitvoerig gesproken over het Groene Singelpark. Het in één keer realiseren heeft niet alleen te maken met investeringen, maar ook met de te realiseren verbindingen. Het ambitieniveau is om het park in één keer helemaal op te pakken. Het plan ligt nu in de inspraak. Straks wordt gekomen tot een lijst van prioriteiten en vervolgens tot een voorstel aan de raad. Het verwijderen van een dam past in de visie die het college heeft voor de stad. De burgerparticipatie of de betrokkenheid van de stad is nodig bij het realiseren van een plan. Voor de invulling van het plan worden burgers er meer dan volwaardig bij betrokken. Wat de wethouder betreft, is het dan geen plan van het college maar een plan van de stad.
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:28
F. de Wit (wethouder)
00:01:11
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:22
F. de Wit (wethouder)
00:00:45
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:41
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:08
F. de Wit (wethouder)
00:01:08
P.H. van Meenen (D66)
00:00:34
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
P.H. van Meenen (D66)
00:00:03
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:15
P.H. van Meenen (D66)
00:00:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
P.H. van Meenen (D66)
00:00:29
F. de Wit (wethouder)
00:00:51
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:02
F. de Wit (wethouder)
00:00:08
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:16
P.J.R. Kos (GroenLinks)
00:00:34
Bij interruptie merkt de heer Kos (GL) op dat GroenLinks voorstander is van het verwijderen van de dam. De dam wordt verwijderd zodat het centrum van Leiden voor bootjes nog beter bereikbaar wordt. Dat is weer goed voor het toerisme en de economie in de stad.
F. de Wit (wethouder)
00:00:32
Wethouder De Wit is het daarmee eens. Het is niet het enige doel. Over de Kooi en de riolering zegt de wethouder dat het college 1,2 miljoen euro daarvoor heeft vrijgemaakt. Er is uitvoerig gesproken met de woningbouwvereniging. Het wordt een gezamenlijk plan. Het gebied ligt lager dan het omringende gebied. Samen met de woningbouwvereniging wordt opnieuw onderzoek gedaan. In september zal het college aangeven wat voor dat gebied nodig is voor de riolering en wat het gemeentelijk aandeel zal zijn. De reservering van1,2 miljoen euro is niet toereikend.
M.A.C. van Dongen (PvdA)
00:00:05
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:06
F. de Wit (wethouder)
00:01:27
M.A.C. van Dongen (PvdA)
00:00:04
F. de Wit (wethouder)
00:00:10
M.A.C. van Dongen (PvdA)
00:00:21
F. de Wit (wethouder)
00:00:11
M.A.C. van Dongen (PvdA)
00:00:03
F. de Wit (wethouder)
00:00:32
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:11
De voorzitter meldt dat overige vragen worden beantwoord in de commissie. Hij constateert dat het agendapunt vanavond voldoende besproken is.
Stemmingen

10. Rapportage evenementennota 2008 (RV011.038)

 

RAPPORTAGE EVENEMENTENNOTA 2008 (RV011.038)

 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • V. Köroglu
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • P.A.J. Laudy
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • P.J.R. Kos
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • D.M. de Vos
 • G.Th. Terpstra
 • PvdA
 • CDA
 • D66
 • VVD
 • SP
 • GroenLinks
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie
 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:10
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:34
Stemverklaring: de heer Terpstra (CU) merkt op dat zijn fractie schrok dat het gesprek met de horeca pas zo laat op gang kwam. Spreker hoopt dat de relatie tussen horeca en het college van B en W nu eindelijk goed blijft. De CU is blij met het pad dat is ingegaan.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:13
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

11. Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (RV011.039)

 

CONCEPT REGIONAAL RISICOPROFIEL VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN (RV011.039)

 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • V. Köroglu
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • P.A.J. Laudy
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • P.J.R. Kos
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • D.M. de Vos
 • G.Th. Terpstra
 • PvdA
 • CDA
 • D66
 • VVD
 • SP
 • GroenLinks
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie
 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:14
De voorzitter verwijst naar het erratum, waarvan de raad kennis heeft kunnen nemen.

Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

12. Benoeming lid Rekenkamercommissie (RV011.049)

 

BENOEMING LID REKENKAMERCOMMISSIE (RV011.049)

 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • V. Köroglu
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • P.A.J. Laudy
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • P.J.R. Kos
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • D.M. de Vos
 • G.Th. Terpstra
 • PvdA
 • CDA
 • D66
 • VVD
 • SP
 • GroenLinks
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie
 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:09
Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten.

13. Erfpacht expliciteren en preciseren van de besluiten RV 05.0003 en RV 06.0031 (RV011.040)

 

ERFPACHT EXPLICITEREN EN PRECISEREN VAN DE BESLUITEN RV 05.0003 EN RV 06.0031 (RV011.040)

 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • V. Köroglu
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • P.J. Borst
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • P.A.J. Laudy
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • P.J.R. Kos
 • D.M. de Vos
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • G.Th. Terpstra
 • PvdA
 • CDA
 • D66
 • VVD
 • GroenLinks
 • Partij voor de Dieren
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • ChristenUnie
 • SP
 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:15
A.H.L. Theeuwen (SP)
00:00:26
Stemverklaring: de heer Theeuwen (SP) zegt dat de SP tegen het voorstel zal stemmen. De fractie vindt het een oneigenlijk gebruik van erfpacht. Eerst is de grond in erfpacht uitgegeven en daarna is hiervoor pas de bestuurlijke basis gezocht. De SP vindt dat verkeerdom besturen.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:03
Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, met dien verstande dat de fractie van de SP geacht wordt tegen het voorstel te hebben gestemd.
Bespreken

14. Nadeelcompensatie vanwege het vervallen van een ligplaats (RV011.030)

 

NADEELCOMPENSATIE VANWEGE HET VERVALLEN VAN EEN LIGPLAATS (RV011.030)

 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • V. Köroglu
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • P.A.J. Laudy
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • D.M. de Vos
 • P.J.R. Kos
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • G.Th. Terpstra
 • D66
 • CDA
 • VVD
 • SP
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • Partij voor de Dieren
 • GroenLinks
 • PvdA
 • ChristenUnie
 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:22
H.H. Keereweer (PvdA)
00:00:54
De heer Keereweer (PvdA) zegt dat de commissie opnieuw heeft beraadslaagd. Het advies aan de raad in de vorige raadsvergadering was om het voorstel als een hamerstuk af te doen. Inmiddels wenst een aantal partijen het voorstel opnieuw te bespreken.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:32
J.T.A. van Haaster (D66)
00:01:07
De heer Van Haaster (D66) voelt zich voor een lastig dilemma geplaatst. Enerzijds is er het amendement Flippo en anderzijds het rapport van SAOZ. De raad moet een besluit nemen op straffe van het verbeuren van een dwangsom.
Mede namens de fracties van D66, CDA en SP dient de heer Van Haaster een amendement (zie bijlage) in. Daarmee wordt voldaan aan de opdracht van de rechtbank. Met het amendement wordt beoogd om de belanghebbende de mogelijkheid te bieden ofwel naar de rechter te gaan, ofwel naar de raad te komen.
Amendement 1: Nadeelcompensatie (D66, CDA, SP)

AMENDEMENT 1: NADEELCOMPENSATIE (D66, CDA, SP)

 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • V. Köroglu
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • P.A.J. Laudy
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • D.M. de Vos
 • P.J.R. Kos
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • G.Th. Terpstra
 • D66
 • CDA
 • SP
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • Partij voor de Dieren
 • GroenLinks
 • PvdA
 • VVD
 • ChristenUnie
 
J.T.A. van Haaster (D66)
00:01:23
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:18
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:23
Tijdens het verspreiden van het amendement legt de voorzitter de raad het ordevoorstel voor over het in stemming brengen van het initiatiefvoorstel voor publieksparticipatie. Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het ordevoorstel besloten om de stemming over het initiatiefvoorstel publieksparticipatie door te laten gaan, met dien verstande dat de fracties van VVD, CDA, CU en SLO geacht worden tegen het ordevoorstel te hebben gestemd.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:04
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:13
J.T.A. van Haaster (D66)
00:00:03
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:32
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:08
Mevrouw Van Wijk (VVD) meldt dat de VVD er een bespreekstuk van wil maken.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:34
R. van Laar (PvdA)
00:00:15
De heer Van Laar (PvdA) vraagt of het mogelijk is om een juridische opinie te krijgen van een ter zake deskundige.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:39
De voorzitter meldt dat dit zal worden nagegaan.

Op verzoek van de raad schorst de voorzitter de vergadering.
Schorsing
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:34
De voorzitter heropent de vergadering. Uit navraag bij een jurist blijkt dat technisch gezien het amendement kan worden uitgevoerd. Als de raad op basis van een second opinion een nieuw besluit neemt dan is daartegen opnieuw beroep mogelijk.
R. van Laar (PvdA)
00:00:40
De heer Van Laar (PvdA) zegt dat zijn fractie tegen het oorspronkelijke amendement van het CDA heeft gestemd en derhalve ook tegen dit amendement stemt. De raad moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Het amendement is geen verbetering van het voorstel.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:52
De heer Zevenbergen (VVD) vindt dit een besluit van een laffe raad. De raad moet gewoon een besluit durven nemen. Spreker stelt voor het amendement van tafel te halen. De raad moet gewoon kiezen. De juridische wereld is niet de politieke wereld. In de politiek maakt men keuzes.
J.T.A. van Haaster (D66)
00:00:40
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:48
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:06
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:04
W.R.A. van Peijpe (GroenLinks)
00:00:06
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:18
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:03
D.M. de Vos (Partij voor de Dieren)
00:00:20
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:52
Wethouder Van Woensel vindt geen dwingende reden om het amendement af te wijzen. Het ligt in lijn van het collegevoorstel en het SAOZ-advies. Het college verwacht dat het bij nul euro blijft.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:11
Bij interruptie vraagt de heer Zevenbergen (VVD) wat een SAOZ-rapport kost en de ambtelijke capaciteit.
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:03
Wethouder Van Woensel antwoordt dat het om enkele tienduizenden euro’s gaat. Met de beroepsprocedure erbij zal het gaan om een fors bedrag.
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:02
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:05
E.F.A. Zevenbergen (VVD)
00:00:02
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:09
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:42
Bij interruptie vraagt de heer Bonestroo (CDA) of een poging is gedaan om tot een vergelijk te komen.
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:19
Wethouder Van Woensel meldt dat er nog een tweede zaak speelde. Daarvoor is hetzelfde bureau ingeschakeld. In die zaak is keurig geschikt, waardoor de zaak is opgelost. Via de erven is nadeelcompensatie uitgekeerd. Dat heeft het college keurig opgelost.
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:07
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:14
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:04
P.T. van Woensel (wethouder)
00:00:10
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:06
J.T.A. van Haaster (D66)
00:00:01
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:15
A.R. Bonestroo (CDA)
00:00:03
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:15
Tweede termijn
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:04
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:07
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:01:49
De heer Terpstra (CU) zegt dat zijn fractie destijds tegen het amendement van de heer Flippo heeft gestemd. De raad moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten. De lijdensweg wordt er mee verlengd. Spreker denkt dat het college op het goede spoor zit. De CU zal tegen dit amendement stemmen. Het onderzoeksbureau heeft zicht gericht op het besluit van het college. Het is onzin om het een tegen het ander uit te spelen.
J.T.A. van Haaster (D66)
00:00:16
De heer Van Haaster (D66) legt uit dat het raadsbesluit geen betrekking had op het collegebesluit. Het collegebesluit is genomen voordat de raad een besluit had genomen.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:38
De heer Terpstra (CU) vindt het onzin om het nu als raad nog een keer te zeggen.
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:06
De voorzitter gaat over tot stemming.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het gewijzigde amendement aangenomen, met dien verstande dat de fracties van PvdA, VVD en CU geacht worden tegen het amendement te hebben gestemd.
R. van Laar (PvdA)
00:00:09
Stemverklaring: de heer Van Laar (PvdA) meldt dat de PvdA tegen het geamendeerde voorstel zal stemmen, omdat in het amendement een besluit is genomen waarvan de PvdA vindt dat de raad dat besluit niet zou moeten nemen.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:07
De heer Terpstra (CU) verzoekt de voorzitter om de beslispunten gescheiden in stemming te brengen.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:13
De voorzitter doet dat niet. Het stemmen over besluitpunt 2 is hetzelfde als stemmen over het amendement.
W.R.A. van Peijpe (GroenLinks)
00:00:18
De heer Van Peijpe (GL) zegt dat GroenLinks voor het voorstel zal stemmen. De uitkomst van de second opinion moet echt dwingend zijn. De discussie moet niet opnieuw worden gevoerd in de raad.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:12
De heer Terpstra (CU) meldt dat de fractie van CU voor het niet toekennen van de nadeelcompensatie, maar tegen het verlengen van deze lijdensweg is. Om die reden stemt de CU tegen het raadsvoorstel.
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:04
Zonder hoofdelijke stemming wordt het zojuist geamendeerde voorstel aangenomen, met dien verstande dat de fracties van PvdA en CU geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

De voorzitter wijst de raad erop dat het inmiddels 23.00 uur is. Hij vraagt wie voor het schorsen van de vergadering is.
De heren Bonestroo (CDA) en Laudy (VVD) wensen de vergadering op een ander moment voort te zetten. De voorzitter constateert dat er onvoldoende stemmen zijn om de vergadering te schorsen.

15. Initiatievoorstel betreffende publieksparticipatie

 

INITIATIEVOORSTEL BETREFFENDE PUBLIEKSPARTICIPATIE

 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • A.R. Bonestroo
 • P. Meijer
 • J.J. Sandriman
 • M.A.C.M. van Sandick
 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • V. Köroglu
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • P.A.J. Laudy
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • E.F.A. Zevenbergen
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • P.J.R. Kos
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • D.M. de Vos
 • G.Th. Terpstra
 • PvdA
 • D66
 • SP
 • GroenLinks
 • CDA
 • VVD
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • Partij voor de Dieren
 • ChristenUnie
 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:59
P.A.J. Laudy (VVD)
00:01:06
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:05
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:03:52
Mevrouw Van Wijk (VVD) voelt zich persoonlijk geschoffeerd door deze gang van zaken. De VVD heeft duidelijk aangegeven er een bespreekpunt van te willen maken. Spreekster heeft zich niet goed kunnen voorbereiden. Zij heeft haar bijdrage tijdens de beschouwingen moeten schrijven. Participatie is blijkbaar alleen voor burgers en niet voor raadsleden.

De VVD vindt het voorstel nog niet rijp voor inspraak. Het mist elke financiële onderbouwing. De uitvoering van het voorstel lijkt gepaard te gaan met flinke bestuurlijke lasten. Onduidelijk is of het voorstel besparingen gaat opleveren. Het plan is mede gemaakt om de kloof tussen burgers en politiek te dichten. De VVD vreest dat de burger met dit voorstel een onbetaalbare worst wordt voorgehouden. Als na de inspraak zou blijken dat Leiden het plan niet kan betalen, dan wordt de kloof tussen burger en politiek groter dan ooit. In het belang van de stad en het vertrouwen in de politiek roept de VVD de initiatiefnemers op het voorstel pas in inspraak te brengen op het moment dat een fatsoenlijke financiële paragraaf is toegevoegd. De VVD is bereid om de initiatiefnemers tegemoet te komen De fractie weet dat het voor raadsleden lastig is om een inschatting te maken van de kosten. Daarom de volgende handreiking: als de kosten zelf niet kunnen worden berekend, draag dan het college bij motie op om het voorstel uit te laten werken tot een uitvoeringsvoorstel en dit vervolgens door het college in de inspraak te laten brengen. Zo wordt het voorstel een waardig product van de nieuwe bestuurscultuur.
P. Meijer (CDA)
00:00:36
De heer Meijer (CDA) feliciteert de indieners. Het CDA vindt het knap dat de indieners met zo’n lijvig voorstel zijn gekomen, maar de financiële onderbouwing ontbreekt nog. Het CDA sluit zich aan bij het voorstel van de VVD.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:08
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:01
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:21
P.T. van Woensel (wethouder)
00:01:10
Wethouder Van Woensel spreekt namens het college waarderende woorden uit voor het initiatiefvoorstel. In de Perspectiefnota is al een bijdrage geleverd aan publieksparticipatie. De vraag of het voorstel voldragen is, is een vraag die de initiatiefnemers moeten beantwoorden. Het college is altijd bereid de initiatiefnemers bij te staan, indien zij een omissie zien.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:03:05
Mevrouw ’t Hart (D66) spreekt namens de initiatiefnemers. Zij legt de gang van zaken uit. VVD en CDA hebben er kennelijk behoefte aan om de discussie opnieuw te voeren.
Het is onmogelijk om nu een financieel plaatje te geven. De burger kan worden gevraagd of het akkoord is dat er verdere structuur aan publieksparticipatie wordt gegeven. Het gaat nu puur om de structuur. Het is tijd voor inspraak.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:27
Bij interruptie vraagt mevrouw Van Wijk (VVD) of voor ieder voorstel de participatieladder moet worden bewandeld en of een motivering moet worden gegeven voor de keuze.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:04
Mevrouw ’t Hart (D66) antwoordt dat de initiatiefnemers structuur aan het proces willen geven. Ambtenaren vinden nu steeds opnieuw het wiel uit. De ladder wordt nu ook begaan. Door structuur aan te brengen, kan nog geen kostenplaatje worden gegeven. Het is onjuist om nu een fout kostenplaatje neer te leggen. Op dit moment wordt er soms wel en soms niet genoeg gedaan aan publieksparticipatie.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:45
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:48
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:16
Mevrouw Van Wijk (VVD) gaat ervan uit dat er meer moet gebeuren aan publieksparticipatie en dat er dus meer handelingen nodig zijn. Daarvan kan een berekening worden gemaakt.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:02
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:04
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:03
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:01
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:23
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:40
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:09
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:30
Bij interruptie vraagt de heer Terpstra (CU) wat erop tegen is om het college per motie te vragen met een uitvoeringsplan te komen.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:45
Mevrouw ’t Hart (D66) zegt dat daarover is nagedacht. De initiatiefnemers willen daar wel de verordening bij betrekken. Als het college om beleid wordt gevraagd, dan kan dat weer alle kanten op gaan. Het is logisch eerst de algemene kaders te geven en daarbinnen concreet beleid te formuleren. Dat moet opnieuw de inspraak in. Moties die vragen om meer burgerparticipatie zeggen niets. De initiatiefnemers willen nu eens meer structuur aanbrengen.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:14
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:02
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:12
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:25
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:04
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:19
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:09
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:34
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:00:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:11
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:13
Tweede termijn
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:01:14
Mevrouw Van Wijk (VVD) constateert dat er wordt gekozen voor de duurste weg, namelijk tweemaal in inspraak brengen. De VVD wil graag haar verantwoordelijkheid nemen, samen met het CDA en de CU. Het CDA zal met een motie komen.
P. Meijer (CDA)
00:00:39
De heer Meijer (CDA) dient namens de fracties van CDA, CU, VVD, SLO en Partij voor de Dieren een motie (zie bijlage) in.
Motie 1: Publieksparticipatie (CDA, CU, VVD, SLO, Partij voor de Dieren)

MOTIE 1: PUBLIEKSPARTICIPATIE (CDA, CU, VVD, SLO, PARTIJ VOOR DE DIEREN)

 • S.T. Verschoor
 • M.B.J. Koek
 • J.T.P. Gubbens
 • V. Köroglu
 • P.R. Bootsma
 • A.P. van der Luit
 • J.T.A. van Haaster
 • P.H. van Meenen
 • E.L.V. 't Hart
 • L.C. Kerkhof
 • A.R. Bonestroo
 • J.J. Sandriman
 • P. Meijer
 • M.A.C.M. van Sandick
 • H.H. Keereweer
 • T.G. Scheffer
 • M.A.C. van Dongen
 • E.P. Karsch-Spiro
 • R.J.M. van Ette
 • R. van Laar
 • P.J. Borst
 • M.J. van Gruting-Wijnhold
 • A.H.M. van Wijk
 • J. Gilissen
 • P.A.J. Laudy
 • E.F.A. Zevenbergen
 • A.H.L. Theeuwen
 • E.R. de Bakker
 • L. Rademaker
 • J. van der Kraats
 • P.J.R. Kos
 • W.R.A. van Peijpe
 • S.J. Bakker
 • J.M.A.E. Leeuwrik Nieborg
 • D.M. de Vos
 • E.A.T. de Graaf
 • P.B. Labrujère
 • G.Th. Terpstra
 • D66
 • PvdA
 • SP
 • GroenLinks
 • CDA
 • VVD
 • Partij voor de Dieren
 • Stadspartij Leiden Ontzet
 • ChristenUnie
 
P. Meijer (CDA)
00:01:07
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:11
R. van Laar (PvdA)
00:00:11
H. Lenferink (burgemeester)
00:01:29
De voorzitter constateert dat de motie het omgekeerde vraagt van hetgeen beoogd wordt. Dit heeft een spiegelbeeldstemming tot gevolg.
G.Th. Terpstra (ChristenUnie)
00:01:26
De heer Terpstra (CU) zegt dat het voorstel nog niet klaar is om de inspraak in te gaan. Spreker vindt het jammer dat het zo gepolitiseerd is. Spreker is het niet eens met de voorzitter wanneer deze zegt dat de motie het tegenovergestelde voorstelt. De CU wil een deugdelijke behandeling van het voorstel. Dat is wat de motie uitspreekt. Het is geen goede zaak dit tweemaal in de inspraak te brengen.
D.M. de Vos (Partij voor de Dieren)
00:01:30
De heer De Vos (Partij voor de Dieren) vindt het verhaal van de VVD helder en logisch. Het voorstel is onevenwichtig, omdat een globale kosteninschatting ontbreekt. Het verzoek van de VVD is heel redelijk. Spreker ondersteunt dat verzoek ook. Waarom doen de initiatiefnemers die handreiking niet, juist bij een onderwerp als publieksparticipatie? Je verwacht een raadsbrede gang naar de burger. Nu is de raad tot op het bot verdeeld, nota bene over dit onderwerp. Spreker verzoekt de initiatiefnemers de motie te overdenken.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:12
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:43
Mevrouw ’t Hart (D66) vertelt dat een jaar geleden met de gehele raad is begonnen in een werkgroep. De leden van de werkgroep konden het niet eens worden. Het is niet de bedoeling om dit voorstel er door te willen drukken. Er is met alle partijen over gesproken. Het uitwerken van het voorstel vereist een verordening. Voor het uitwerken van een verordening is inspraak noodzakelijk. De motie vraagt om financiën op iets waarop nog geen concrete uitwerking en beleid is. D66 kan niet voor de motie zijn.
P.A.J. Laudy (VVD)
00:00:09
P. Meijer (CDA)
00:00:03
E.L.V. 't Hart (D66)
00:01:02
D.M. de Vos (Partij voor de Dieren)
00:00:38
De heer De Vos (Partij voor de Dieren) heeft de werkgroep beschouwd als facultatief. Hier in de raadzaal vindt de discussie plaats. Initiatiefnemers moeten toegeven dat er niet volledig draagvlak is voor het initiatief. Juist bij dit onderwerp moet je het niet van een nipte meerderheid hebben.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:36
Mevrouw ’t Hart zegt dat initiatiefnemers het belangrijk vinden dat er iets van burgerparticipatie komt.
D.M. de Vos (Partij voor de Dieren)
00:00:12
De heer De Vos (Partij voor de Dieren) vraagt of de initiatiefnemers bereid zijn het voorstel over het zomerreces heen te tillen. De ambtelijke organisatie kan vervolgens een globale financiële toelichting bij het verhaal schrijven.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:26
Mevrouw ’t Hart antwoordt dat ambtenaren dat pas kunnen als het beleid er is. De uitvoering kan nog alle kanten op.
D.M. de Vos (Partij voor de Dieren)
00:00:30
Bij interruptie vraagt de heer Meijer (CDA) waarom mevrouw ’t Hart geen enkele concessie wil doen als het gaat om te komen tot een financiële onderbouwing.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:13
P. Meijer (CDA)
00:00:38
Bij interruptie vraagt de heer Meijer (CDA) waarom mevrouw ’t Hart geen enkele concessie wil doen als het gaat om te komen tot een financiële onderbouwing.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:01:01
Mevrouw ’t Hart wil heel graag een financiële onderbouwing geven, maar het kan niet. Dat heeft ze nu al meerdere keren uitgelegd.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:06
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:30
Bij interruptie vraagt mevrouw Van Wijk (VVD) het college een inschatting te maken van de kosten.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:09
De voorzitter zegt dat dit niet kan. Mevrouw Van ’t Hart kan nog een vraag worden voorgelegd.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:11
Mevrouw Van Wijk (VVD) heeft begrepen dat het college in eerste termijn heeft aangegeven dat het mogelijk is om een financiële onderbouwing te geven.
E.L.V. 't Hart (D66)
00:00:05
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:45
De voorzitter gaat over tot stemming.
J. van der Kraats (SP)
00:00:41
Stemverklaring: de heer Van der Kraats (SP) zegt dat uit ervaringen vanuit Utrecht en op basis van cijfers betreffende burgerparticipatie kan worden afgeleid dat burgerparticipatie eerder geld oplevert dan kost. Spreker vindt het een grote storm in een klein glas water en dat is erg jammer. Hij hoopt dat partijen in het vervolg van het traject nog nader tot elkaar zullen komen. Het voorstel wordt nog besproken nadat het de inspraak is ingegaan. Voorlopig lijkt de motie onnodig.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:30
Zonder hoofdelijke stemming wordt de motie verworpen, met dien verstande dat de fracties van VVD, CDA, CU, SLO en Partij voor de Dieren geacht worden voor de motie te hebben gestemd.
A.H.M. van Wijk (VVD)
00:00:21
Stemverklaring: mevrouw Van Wijk (VVD) haalt een illustere VVD’er aan, namelijk Hans Wiegel, die ooit zei: “Dames en heren, Sinterklaas bestaat en daar zit hij.” In dit geval zou spreekster willen zeggen: “ Sinterklaas bestaat en daar zitten zij.” De VVD zal het initiatiefvoorstel niet steunen.
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:17
Zonder hoofdelijke stemming wordt het initiatiefvoorstel om het de inspraak in te brengen aangenomen, met dien verstande dat de fracties van VVD, CDA, CU, SLO en Partij voor de Dieren geacht worden tegen het initiatiefvoorstel te hebben gestemd.

16. Sluiting

 
H. Lenferink (burgemeester)
00:00:06
De voorzitter sluit de vergadering.
Spreker informatie
H. Lenferink,

H. Lenferink,

(burgemeester)

Persoonlijke pagina
P.H. van Meenen,

P.H. van Meenen,

(D66)

Persoonlijke pagina
P. Meijer,

P. Meijer,

(CDA)

Persoonlijke pagina
A.H.M. van Wijk,

A.H.M. van Wijk,

(VVD)

Persoonlijke pagina
P.J.R. Kos,

P.J.R. Kos,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
H.H. Keereweer,

H.H. Keereweer,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
J. van der Kraats,

J. van der Kraats,

(SP)

Persoonlijke pagina
E.L.V. 't Hart,

E.L.V. 't Hart,

(D66)

Persoonlijke pagina
R.J.M. van Ette,

R.J.M. van Ette,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
E.F.A. Zevenbergen,

E.F.A. Zevenbergen,

(VVD)

Persoonlijke pagina
R. Strijk,

R. Strijk,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
R.A. van Gelderen,

R.A. van Gelderen,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
M.A.C.M. van Sandick,

M.A.C.M. van Sandick,

(CDA)

Persoonlijke pagina
F. de Wit,

F. de Wit,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
G.Th. Terpstra,

G.Th. Terpstra,

(ChristenUnie)

Persoonlijke pagina
R. van Laar,

R. van Laar,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
P.J. Borst,

P.J. Borst,

(VVD)

Persoonlijke pagina
E.A.T. de Graaf,

E.A.T. de Graaf,

(Stadspartij Leiden Ontzet)

Persoonlijke pagina
A.H.L. Theeuwen,

A.H.L. Theeuwen,

(SP)

Persoonlijke pagina
A.R. Bonestroo,

A.R. Bonestroo,

(CDA)

Persoonlijke pagina
P.A.J. Laudy,

P.A.J. Laudy,

(VVD)

Persoonlijke pagina
E.R. de Bakker,

E.R. de Bakker,

(SP)

Persoonlijke pagina
L. Rademaker,

L. Rademaker,

(SP)

Persoonlijke pagina
D.M. de Vos,

D.M. de Vos,

(Partij voor de Dieren)

Persoonlijke pagina
P.T. van Woensel,

P.T. van Woensel,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
M.A.C. van Dongen,

M.A.C. van Dongen,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
J.J. de Haan,

J.J. de Haan,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
A.P. van der Luit,

A.P. van der Luit,

(D66)

Persoonlijke pagina
J.T.A. van Haaster,

J.T.A. van Haaster,

(D66)

Persoonlijke pagina
W.R.A. van Peijpe,

W.R.A. van Peijpe,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
Filter

Selecteer spreker(s):

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.
 • H. Lenferink, (Dhr.)
 • P.H. van Meenen, (Dhr.)
 • P. Meijer, (Dhr.)
 • A.H.M. van Wijk, (Mevr.)
 • P.J.R. Kos, (Dhr.)
 • H.H. Keereweer, (Dhr.)
 • J. van der Kraats, (Dhr.)
 • E.L.V. 't Hart, (Mevr.)
 • R.J.M. van Ette, (Dhr.)
 • E.F.A. Zevenbergen, (Dhr.)
 • R. Strijk, (Dhr.)
 • R.A. van Gelderen, (Mevr.)
 • M.A.C.M. van Sandick, (Mevr.)
 • F. de Wit, (Dhr.)
 • G.Th. Terpstra, (Dhr.)
 • R. van Laar, (Dhr.)
 • P.J. Borst, (Mevr.)
 • E.A.T. de Graaf, (Dhr.)
 • A.H.L. Theeuwen, (Dhr.)
 • A.R. Bonestroo, (Dhr.)
 • P.A.J. Laudy, (Dhr.)
 • E.R. de Bakker, (Mevr.)
 • L. Rademaker, (Dhr.)
 • D.M. de Vos, (Dhr.)
 • P.T. van Woensel, (Dhr.)
 • M.A.C. van Dongen, (Mevr.)
 • J.J. de Haan, (Dhr.)
 • A.P. van der Luit, (Dhr.)
 • J.T.A. van Haaster, (Dhr.)
 • W.R.A. van Peijpe, (Dhr.)

Selecteer agenda(en):

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.
 • 1. Opening
 • 2. Vaststelling agenda
 • 3. Actualiteit
 • 4. Mededelingen
 • 5. Regeling van werkzaamheden
 • 6. Ingekomen stukken (bijlage)
 • 7. Vaststelling besluitenlijst van 19 mei 2011
 • 8. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011 (Programma Ruimtelijke Investering in Leiden)
 • 9. Beschouwingen over de Perspectiefnota 2012-2015 en het PRIL 2011
 • 10. Rapportage evenementennota 2008 (RV011.038)
 • 11. Concept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden (RV011.039)
 • 12. Benoeming lid Rekenkamercommissie (RV011.049)
 • 13. Erfpacht expliciteren en preciseren van de besluiten RV 05.0003 en RV 06.0031 (RV011.040)
 • 14. Nadeelcompensatie vanwege het vervallen van een ligplaats (RV011.030)
 • 15. Initiatievoorstel betreffende publieksparticipatie
 • 16. Sluiting

Automatisch verversen:


Welkom bij Politiek Archief!

Het vinden van raadsinformatie op overheidswebsites is vaak niet gemakkelijk. Informatie over wat raadsleden stemmen en waarover ze praten is vaak verborgen of helemaal niet aanwezig. Terwijl transparantie juist zo belangrijk is om de (lokale) democratie goed te laten werken. Politiek Archief brengt verandering; met Politiek Archief worden de vergaderingen van de lokale politiek inzichtelijk, doorzoekbaar én toegankelijk!

Politiek Archief bevat zo’n 90.000 uur aan audio-/video-opnames van vergaderingen die in de lokale politiek hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van de Provinciale Staten. Deze opnames zijn bewerkt: ze zijn opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is heel specifiek te benaderen wanneer wat besproken is. Ook is het schriftelijk verslag van de vergadering (indien aanwezig) toegevoegd en zijn de bijbehorende stukken opgenomen in Politiek Archief. Uiteraard betreft het hier louter openbare informatie.

Zodoende is de informatie in Politiek Archief via verschillende invalshoeken te benaderen. Er kan gezocht worden op politiek thema, op partij, op spreker, op stemverhouding, noem maar op! En dat beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wat is er door de PvdA in Rotterdam en Leiden het afgelopen half jaar ingebracht over het thema basisonderwijs? En hoe is er gestemd over de motie over de sloop van het zwembad in Roermond? Hoeveel uur heeft de raad van Schagen de afgelopen twee jaar vergaderd? Dit soort vragen zijn voortaan gemakkelijk te beantwoorden met behulp van Politiek Archief. Politiek Archief verzamelt en combineert informatie en maakt deze op een slimme manier doorzoekbaar, zodat de politiek gemakkelijk toegankelijk wordt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Politiek Archief is een initiatief van NotuBiz. Momenteel zijn alle lokale overheden die hun verslaglegging door NotuBiz laten verzorgen opgenomen in Politiek Archief. Het is voor iedere overheidsinstelling mogelijk zich aan te sluiten bij Politiek Archief. Onder ‘Meedoen’ vindt u hier meer informatie over. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via de gegevens op de contactpagina.

Politiek Archief is een open initiatief waar alle politieke vergaderingen in kunnen worden opgenomen. Daarvoor moet de verslaglegging van de vergaderingen wel conform de eigenschappen van Politiek Archief verzorgd zijn. Anders ontstaat er een ongeordende database die nagenoeg waardeloos wordt doordat de informatie die is opgenomen niet eenduidig en dus moeilijk te doorzoeken is. Wilt u meer informatie over het toetreden tot Politiek Archief? Neem dan contact met ons op via de contactpagina!


Politiek Archief

Mail: secretariaat@politiekarchief.nl

Telefoon: 010-7890990


<
Verfijn zoekopdracht

Resultaten


 • Geen producten gevonden

Geen producten gevonden

 • Geen producten gevonden

 • Naam
 • Organisatie
 • Partij

Geen producten gevonden