Previous Spreekmoment Next

27-03-2009

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie

 • Datum: 27-03-2009

openAgendapunten

 • Information
  Opening

  Opening


  Read more

 • Information
  1. Openstaande/afgedane toezeggingen

  1. Openstaande/afgedane toezeggingen


  Read more

 • Information
  5. Brief van de heer P. van Loon inzake pand Montfortanenlaan 13

  5. Brief van de heer P. van Loon inzake pand Montfortanenlaan 13


  Read more

 • Information
  2. Raadsvoorstel Verordening VROM Starterlening

  2. Raadsvoorstel Verordening VROM Starterlening


  Read more

 • Information
  3. Raadsnotitie richtlijnen besluit-MER verbreding Burgemeester Bechtweg

  3. Raadsnotitie richtlijnen besluit-MER verbreding Burgemeester Bechtweg


  Read more

 • Information
  4. Raadsnotitie plan van aanpak Convenant wonen 2010-2015

  4. Raadsnotitie plan van aanpak Convenant wonen 2010-2015


  Read more

 • Information
  6. Rondvraag wethouder Hamming

  6. Rondvraag wethouder Hamming


  Read more

 • Information
  7. Openstaande/afgedane toezeggingen

  7. Openstaande/afgedane toezeggingen


  Read more

 • Information
  8a. Raadsnotitie kinderboerderijen

  8a. Raadsnotitie kinderboerderijen


  Read more

 • Information
  8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen

  8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen


  Read more

 • Information
  8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen

  8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen

  Dit punt is bij het vorige agendapunt besproken.
  Read more

 • Information
  9. Rondvraag wethouder Huijgen

  9. Rondvraag wethouder Huijgen


  Read more

 • Information
  Sluiting

  Sluiting


  Read more

 

Embed code:

27-03-2009
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de commissie

Datum: 27-03-2009

Onderdelen

Opening

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:01:49
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur. Mevrouw Schoenmakers van de VSP kan tot 15.30 uur aanwezig zijn. De heren Van den Hoven van AB, Oerlemans van GroenLinks en Van Esch van D66 zijn verhinderd. De heer Vintges vervangt de heer Oerlemans voor bepaalde tijd. De heer P. van Loon spreekt in bij agendapunt 5. Daarom zal dit agendapunt als eerste behandeld worden.
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:07
Jan van Esch (PvdA)
00:00:04
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:24
Portefeuille wethouder Hamming

1. Openstaande/afgedane toezeggingen

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:17
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:22
De TVP vraagt naar de reden van het afvoeren van agendapunt perceel Hemeltjes 1.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:06
De voorzitter antwoordt dat het agendapunt op verzoek van de wethouder van de agenda is afgevoerd.
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:19
Op 9 februari heeft wethouder Hamming over de Sacramentskerk gesproken. Over nieuwe ontwikkelingen zou de raad geïnformeerd worden.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:11
Jan Hamming (wethouder)
00:00:29
Wethouder Hamming antwoordt dat hij eerst met de betrokken partij wil bekijken of er een oplossing kan worden gevonden. Er is een gesprek geweest met de Sacramentskerk. Zodra het voorstel van het college er is, wordt de raad geïnformeerd. Hij hoopt dat het in april gereed is.
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:02
Jan Hamming (wethouder)
00:00:14
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05

5. Brief van de heer P. van Loon inzake pand Montfortanenlaan 13

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:52
P. van Loon (inspreker)
00:05:08
De heer Van Loon spreekt in. Hij woont achter een voormalige school. Er zijn geruchten dat Amarant dit complex heeft gekocht. Uit navraag blijkt dat Amarant een voorlopig koopcontract heeft getekend, alleen het is nog niet duidelijk welke activiteiten hier gaan plaatsvinden. Er zijn plotseling bomen gekapt, waarvoor pas achteraf een vergunning is aangevraagd. Er worden 150 bezoekers per dag verwacht voor de academie, maar spreker betwijfelt of deze allemaal op het plein kunnen parkeren. De informatie is karig. Er heeft geen overleg met de bewoners plaatsgevonden. De gemeente heeft dit niet geverifieerd. Heeft er onderzoek plaatsgevonden?
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:07
P. van Loon (inspreker)
00:01:36
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
P. van Loon (inspreker)
00:00:44
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:11
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:08
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:11
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:04
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:06
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:09
Het CDA vraagt of de heer Van Loon totaal geen informatie heeft ontvangen.
P. van Loon (inspreker)
00:00:03
De heer Van Loon bevestigt dit.
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:10
Arjan Pronk (PvdA)
00:00:11
De PvdA vraagt of de heer Van Loon aan tafel heeft gezeten met iemand van Amarant.
P. van Loon (inspreker)
00:00:08
De heer Van Loon heeft dit niet gedaan.
Arjan Pronk (PvdA)
00:00:02
P. van Loon (inspreker)
00:00:03
Arjan Pronk (PvdA)
00:00:09
P. van Loon (inspreker)
00:00:40
Er is ook geen wijkcommissie, hij handelt op eigen initiatief. Zodra hij overlast signaleert, neemt hij actie. Hij heeft de buurtbewoners wel geïnformeerd over de situatie.
Arjan Pronk (PvdA)
00:00:08
P. van Loon (inspreker)
00:00:09
Bart van de Camp (SP)
00:00:18
De SP vraagt met wie de heer Van Loon e-mailcontact heeft gehad.
P. van Loon (inspreker)
00:00:04
De heer Van Loon heeft contact gehad met de raad van bestuur en de facilitair manager van Amarant.
Bart van de Camp (SP)
00:00:02
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:28
Jan Hamming (wethouder)
00:01:45
Wethouder Hamming zegt dat de school van dit pand is verhuisd naar de Reeshof. Er is gezocht naar een alternatieve invulling. Er bestaat een voorkeur om binnen de bestemming te blijven. De koper is hiertoe bereid, het gaat over naschoolse opvang en personeelsopleidingen. De koper aanvaardt alle verplichtingen die op het perceel rusten. Hierop zal worden toegezien. Op dit moment kan spreker niet nagaan hoe de communicatie met de buurt is verlopen op het moment dat het pand is verkocht. Dat is overigens ook de eerste verantwoordelijkheid van Amarant zelf.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
Jan Graven (directeur vastgoed groep van Amarant)
00:05:21
De heer Graven van Amarant streeft naar zorgvuldigheid bij de communicatie. Bij deze school is dat niet goed verlopen. Daar heeft de heer Van Loon gelijk in. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk dat de schoolbestemming die op het pand zit, wordt voortgezet. Er heeft een artikel in het Brabants Dagblad gestaan over de koop van dit perceel. De opleiding is bedoeld voor medewerkers van Amarant en het is een leerpunt voor medewerkers van Amarant. Er heeft zich nogal wat vandalisme rond het pand afgespeeld, maar het gebouw is na het opknappen een aanwinst voor de wijk. Er is een installatie aangepast om de geluidsoverlast te beperken. Deze week zijn de opleidingen gestart. De capaciteit van de school richt zich op kleine conferenties met zestig tot zeventig mensen. Hierdoor zal de parkeeroverlast meevallen en zal zich beperken tot 35 of 40 auto’s. Spreker nodigt de heer Van Loon uit voor een gesprek.
P. van Loon (inspreker)
00:00:05
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:11
Jan Graven (directeur vastgoed groep van Amarant)
00:00:49
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:08
Jan Hamming (wethouder)
00:00:30
Wethouder Hamming merkt op dat de gemeente graag een rol wil spelen in de bemiddeling tussen Amarant en de omwonenden.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:33
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:02:30
De TVP merkt op dat zij sinds de vaststelling van het nieuwe inspraakprotocol vreest voor de rol van de gemeente bij de communicatie over dit soort projecten, omdat de communicatie neergelegd wordt bij de initiatiefnemer. Haar vrees is nu bewaarheid. Ook de gemeente moet communiceren en een toezichthoudende rol blijven vervullen. Dit mag niet enkel worden overgelaten aan de initiatiefnemer. Spreekster hoopt dat dit een goede les is naar de toekomst toe. Zijn de vergunningen nu allemaal in orde? Spreekster is blij dat de wethouder de regierol op zich wil nemen.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:04
Charlotte Stalpers (CDA)
00:01:57
Het CDA geeft een compliment aan de heer Van Loon voor zijn instelling. Met het vooraf informeren van de omwonenden wordt veel gewonnen. De communicatie blijkt achteraf strijdige informatie te bevatten. Van welke parkeernorm gaat de wethouder uit? De Lucaskerk is een drukke parochie met veel uitvaarten. Hoe heeft de communicatie met het kerkbestuur plaatsgevonden?
Bart van de Camp (SP)
00:00:56
De SP merkt op dat indien de gemeente iets verkoopt, er goed gelet moet worden op de communicatie met betrokken bewoners. Dan zijn er nooit problemen.
Nell Schoenmakers (Verenigde Seniorenpartij)
00:02:02
De VSP merkt op dat de buurt niet goed geïnformeerd is. Hiermee zou veel onrust voorkomen zijn. Het is mooi dat het verloederde gebouw is opgeknapt. Dat is een verbetering voor de buurt. Er mag geen parkeeroverlast ontstaan. Er moeten goede afspraken gemaakt worden met de kerk op welke dagen er bij de kerk geparkeerd kan worden.
Arjan Pronk (PvdA)
00:01:47
De PvdA verzoekt Amarant om over een half jaar een evaluatie uit te voeren en hierbij de bewoners te betrekken. Volgens spreker kan het parkeren wel opgelost worden, zo stelt hij vast na eigen waarneming. Waarom heeft de TVP dit punt eigenlijk op de agenda gezet?
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:02
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:05
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:45
De TVP antwoordt dat de reden hiervoor is omdat tot aan de laatste raadsvergadering de heer Van Loon geen enkele reactie heeft gekregen op zijn verzoeken om informatie aan Amarant en het gemeentebestuur. Ook het korte berichtje dat de heer Van Loon recent van de gemeente heeft ontvangen, was reden om dit punt op de agenda te zetten.
Arjan Pronk (PvdA)
00:01:03
De PvdA merkt op dat de TVP de casus van de heer Van Loon niet inhoudelijk aan de orde heeft gesteld. Dit had op een effectievere manier kunnen gebeuren, buiten deze commissievergadering om.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05
Roel Lauwerier (VVD)
00:01:00
De VVD sluit zich aan bij de gemaakte opmerkingen. Wat is het beleid bij een casus als deze? De ontwikkelende partij moet de communicatie verzorgen. Hoe wordt deze afspraak ingebed in de overige afspraken met de partij?
Peter van den Hoven (Lijst Smolders Tilburg)
00:02:24
De LST is blij dat Amarant de school heeft gekocht. Amarant zorgt altijd voor een goede communicatie en een goed onderhoud van de panden. Spreker is daarom enigszins verbaasd dat de communicatie in dit geval niet goed is verlopen. Amarant heeft zojuist een handreiking gedaan aan inspreker. Er wordt in de raad altijd gesproken over communicatie richting bewoners. Bij grootschalige projecten moet de gemeente de regie behouden in het communicatietraject.
Jan Hamming (wethouder)
00:03:14
Wethouder Hamming is het hiermee eens. Amarant doet veel aan de ontwikkeling van wijken en het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Dit verloopt goed, maar af en toe laat Amarant steken vallen. Er is nu een handreiking geboden aan de heer Van Loon. Bij de verkoop van een dergelijk gebouw zonder de noodzaak van een bestemmingswijziging is de vraag of er voldoende gecommuniceerd wordt. Dit is een punt van aandacht dat hij zal doorgeven aan de collega’s van Onderwijs en Gebouwen/Grondzaken. Deze aanbeveling zal hij doen. Het verzorgen van de communicatie is wel vastgelegd bij de besprekingen, maar het is de vraag of dat voldoende is. Op dit punt is het goed dat deze casus vandaag is geagendeerd. Spreker moet de parkeernorm nagaan en zal dit schriftelijk communiceren. Er wordt op toegezien dat er geen parkeeroverlast gaat ontstaan.
P. van Loon (inspreker)
00:01:25
De heer Van Loon accepteert de uitnodiging van Amarant om in gesprek te gaan. De uitstraling van de school is heel mooi.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:08

2. Raadsvoorstel Verordening VROM Starterlening

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:43
Peter van Gool (D66)
00:01:47
D66 zegt dat de woningmarkt voor starters op slot zit. Er is een chronisch tekort aan starterwoningen. Hiervoor zijn hervormingen op de woningmarkt nodig. Het ontbreekt Den Haag aan lef en daadkracht om dit systeem aan te pakken. Het voorstel wordt positief beoordeeld, maar er wordt geen leeftijdsgrens ingesteld. Waarom is dat zo? Starters moeten minimaal een jaar woonachtig zijn in Tilburg. Waarom bestaat deze grens? Waarom wordt verschil gemaakt tussen starterwoningen in de stad en in de omliggende dorpskernen?
Sjef Robben (CDA)
00:02:11
Het CDA is positief over het voorstel. Het is goed om starters meer kansen te geven waardoor de doorstroming wordt bevorderd. Het is een goede maatregel in het kader van de kredietcrisis. Leefbaarheid in de dorpen is een prima argument, maar dat geldt ook voor de stad. Hier moet geen verschil gemaakt worden. Veel makelaars wijzen al op de mogelijkheid van een starterlening.
Bart van de Camp (SP)
00:01:10
De SP is positief over het voorstel. Spreker meent dat juist in de dorpen de vraag groot zal zijn. Hier moeten goede mogelijkheden gecreëerd worden. Als er niet voldoende aanmeldingen komen voor dit project, kan het geld dan misschien gebruikt worden voor mensen die door de crisis in de problemen zijn gekomen?
Arno Sparidaens (Lijst Smolders Tilburg)
00:01:14
De LST vindt het een goed stuk. Waarom bestaat er verschil tussen de dorpen en de stad? Wat is de reden om geen leeftijdsgrens in te stellen? Er worden honderd leningen per jaar verwacht. Waar is dit aantal op gebaseerd? Wellicht moet als eis gesteld worden dat er een economische binding bestaat met Tilburg.
Nell Schoenmakers (Verenigde Seniorenpartij)
00:01:04
De VSP is positief, want meer starters krijgen een kans. Leeftijd mag geen rol spelen, want ook ouderen kunnen starters zijn. De corporaties scoren hier goed mee. Waarom wordt verschil gemaakt tussen de stad en de dorpen? De dorpen zijn gewoon wijken van Tilburg.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:08
Roel Lauwerier (VVD)
00:02:04
De VVD stemt in met het voorstel. Dit is niet de oplossing van het probleem, maar van een symptoom. Doorstroming is het grootste probleem in Tilburg. Daarom zouden er juist snel woningen in het hogere segment gebouwd moeten worden. Spreker is benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen het aspect dat door deze regeling mensen die eigenlijk geen woning kunnen kopen, dit nu wel kunnen. Dit met het oog op de kredietcrisis en de oorzaken hiervan. Wat gebeurt er als de bijdrage van 500.000 euro van de provincie niet wordt ontvangen? Treden er misschien negatieve bijeffecten op van de regeling? Kan er een evaluatie plaatsvinden na een jaar?
Arjan Pronk (PvdA)
00:02:11
De PvdA merkt op dat het voorstel is gebaseerd op een motie die in 2008 unaniem is aangenomen. Toch heeft het anderhalf jaar geduurd voordat het voorstel is ontwikkeld. Dat is jammer, want de regeling is in 2007 ingegaan en nu resteren nog slechts drie jaar. Spreker constateert dat in de dorpen niet voldoende goedkope woningen te koop zijn. Hier moet iets aan gedaan worden.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:04
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:02
Arjan Pronk (PvdA)
00:01:14
Alles wat de gemeente kan doen om het gebruik van deze regeling duidelijk te maken, moet gedaan worden zodat deze regeling door een potentiële huizenkoper kan worden meegewogen bij het besluit over de hypotheek. De PvdA wil dit zeker faciliteren.
Jan Hamming (wethouder)
00:05:44
Wethouder Hamming merkt op dat de woningmarkt in Tilburg de afgelopen vijf jaar wel op gang is gebracht. Het afgelopen jaar zijn 1500 nieuwbouwwoningen opgeleverd in de stad. Tilburg is de enige stad die de afgelopen vijf jaar 7000 woningen heeft kunnen bouwen, waarvan 600 startereenheden in de laatste drie jaar. Er is met name gefocust op nieuwbouw voor startereenheden en het invoeren van koopgarant bij de corporaties. Dit is een succesvol instrument, want mensen met een kleine beurs kunnen goedkoop instappen. Deze mogelijkheid wordt nu nog aantrekkelijker gemaakt door aansluiting bij de landelijke regeling van de SVM. De genoemde bedragen zijn de landelijke maxima. Er is een beperkt aantal leningen uit te geven. In de dorpen zijn heel weinig nieuwbouwstarterwoningen, dat duurt nog een paar jaar. In Koningsoord in Berkel-Enschot komen 60% goedkope woningen. De nieuwbouw in de stad wordt aantrekkelijker gemaakt door het bedrag te verlagen. Er moet maatwerk geleverd worden. In de dorpen is de woningmarkt echt anders dan in de stad. Er zijn in totaal 250 leningen te vergeven. Spreker gaat ervan uit dat het geld van de provincie binnenkomt. Er wordt gekeken naar het nemen van nog meer maatregelen in een totaalpakket om productie van de woningen te continueren en de doorstroming op gang te houden.
Tweede termijn
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:10
Peter van Gool (D66)
00:01:12
D66 bevestigt dat er veel goed werk is gedaan voor starters. Het probleem zal echter terug blijven komen zolang er niets wordt gedaan aan het subsidiëren van woningen. Waarom wordt een binding van een jaar aan de stad geëist? Spreker vraagt hier een reactie op.
Sjef Robben (CDA)
00:01:12
Het CDA begrijpt de argumenten van de wethouder. Als blijkt dat minder mensen gebruikmaken van de regeling, is de wethouder dan bereid er soepeler mee om te gaan?
Bart van de Camp (SP)
00:00:11
De SP wil er een hamerstuk van maken.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:06
Bart van de Camp (SP)
00:00:03
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05
Arno Sparidaens (Lijst Smolders Tilburg)
00:01:18
De LST sluit zich aan bij de vraag van D66 over de termijn van een jaar. Er is wel veel gebouwd, maar in de dorpen is lange tijd te weinig goedkoop gebouwd. Het is goed om ook de bestaande woningen mee te nemen. Het bedrag van 175.000 euro kan wellicht iets verhoogd worden. Veel gemeenten hanteren een bedrag van 195.000 euro. Daarmee wordt het gemakkelijker om aan een woning te komen.
Nell Schoenmakers (Verenigde Seniorenpartij)
00:00:35
De VSP vindt dat starters met deze regeling ook in aanmerking moeten kunnen komen voor bestaande woningen.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:43
De VVD zegt dat de woningbouw wel op gang is gekomen, maar de doorstroming nog niet, want er bestaat nog steeds een tekort aan woningen in het duurdere segment, naast een tekort aan woningen voor starters en senioren.
Arjan Pronk (PvdA)
00:00:45
Nell Schoenmakers (Verenigde Seniorenpartij)
00:00:06
Arjan Pronk (PvdA)
00:01:13
De PvdA merkt op dat de argumentatie voor het verschil tussen de stad en de dorpen wordt ondersteund. Alle starters moeten van de regeling gebruik kunnen maken in combinatie met meer bouwen, ook in de dorpen. Men moet in de dorpen zuinig zijn op de betaalbare (senioren)woningen en sociale huur.
Arno Sparidaens (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:08
Arjan Pronk (PvdA)
00:01:02
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:16
De TVP is benieuwd of de regeling ook geldt voor woningen in particulier opdrachtgeverschap. Hiervan is op voorhand de koopprijs niet bekend.
Jan Hamming (wethouder)
00:02:40
Wethouder Hamming bevestigt dat dit wel voor de dorpen geldt, zoals voor de Mortel in Udenhout. Jongeren blijven vaak lang thuis wonen omdat een alternatief ontbreekt. Eerst wil men Tilburgers de kans geven om in te stappen op de woningmarkt. Het zijn geen 250 aanbiedingen, maar in totaal 300. Na een jaar zal geëvalueerd worden, waarna de regeling eventueel kan worden opgerekt. In de dorpen zullen met name bestaande woningen worden aangeboden. Spreker ontraadt het voorstel om er een economische binding met de stad aan te verbinden. Ook mensen die naar hun werk pendelen moeten de kans krijgen. Na een jaar zal geëvalueerd worden om te zien welke mensen van de regeling gebruik hebben gemaakt.
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:21
De LST stelt voor een sociale binding te vragen aan mensen in de dorpen.
Jan Hamming (wethouder)
00:00:27
Wethouder Hamming antwoordt dat het juist bedoeld is voor de mensen die in de dorpen wonen.
Nell Schoenmakers (Verenigde Seniorenpartij)
00:00:11
De VSP zegt dat in Udenhout de bewoners al voorrang krijgen. Tilburgers hebben daar geen kans.
Jan Hamming (wethouder)
00:00:39
Wethouder Hamming wil het voorstel handhaven en na de evaluatie eventueel aanscherpen. Spreker is het eens met D66 dat de woningmarkt te veel gesubsidieerd wordt. Doorstroming ontstaat niet door de starterregeling. Dat zit in het bouwen van andere segmenten. Een starter laat geen lege woning achter. Er wordt enorm veel gebouwd in de Enschotsebaan in Berkel-Enschot. Dat is een concreet resultaat van de inspanningen van de laatste jaren.
Peter van Gool (D66)
00:00:06
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:08
Jan Hamming (wethouder)
00:00:23
Arno Sparidaens (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:14
Jan Hamming (wethouder)
00:00:10
Arno Sparidaens (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:06
Jan Hamming (wethouder)
00:00:35
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:04
Peter van Gool (D66)
00:00:12
D66 wil eerst overleggen met de fractie over de regeling. Misschien wordt een amendement ingediend.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:06
De voorzitter concludeert dat het een hamerstuk is. Indien D66 met een amendement komt, wordt het een B-stuk.

3. Raadsnotitie richtlijnen besluit-MER verbreding Burgemeester Bechtweg

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:29
Nell Schoenmakers (Verenigde Seniorenpartij)
00:00:04
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:09
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:51
De VVD steunt het voorstel. Spreker vraagt om te kijken naar de mogelijkheden om de aanleg te versnellen zodat ook de investeringen naar voren worden gehaald.

Tine van de Weyer (PvdA)
00:00:21
De PvdA sluit zich hierbij aan.
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:22
De TVP merkt op dat het over een raadsnotitie gaat, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het college het bevoegde gezag is. Normaal is dat de raad.
Frie van der Mey (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:16
De LST vindt ook dat er eerder gestart had mogen worden. Het voorstel wordt ondersteund.
Jan Hamming (wethouder)
00:01:10
Wethouder Hamming antwoordt dat het college bevoegd is voor de richtlijnen en de raad neemt het definitieve standpunt in. Men doet zijn uiterste best om een versnelling van het noordelijke deel te realiseren. Deze procedures worden nu doorlopen.
Tweede termijn
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:19
De VVD wil graag op de hoogte blijven van de voortgang en de mogelijke versnelling.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:09
Sjef Robben (CDA)
00:00:06
Het CDA juicht het voorstel en de versnelling toe.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:09
Jan Hamming (wethouder)
00:00:12
Wethouder Hamming zal na 10 april de planning zo snel mogelijk bekend maken.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05

4. Raadsnotitie plan van aanpak Convenant wonen 2010-2015

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:25
Arjan Pronk (PvdA)
00:06:02
De PvdA zegt dat er al een goed convenant lag voor de periode van 2005 tot 2010. Nu wordt een aantal goede punten geagendeerd waarmee het nog beter wordt. Spreker juicht toe dat de focus op de totale woonlasten opgepakt wordt. Het proces had eerder op gang gebracht kunnen worden. Het voorliggende voorstel bouwt voort op het huidige convenant. De grote visie op verandering ontbreekt. Is het interessant om over het convenant een bredere discussie aan te gaan met meerdere partners om er meer partijen bij te betrekken? De ambitie zou iets breder kunnen zijn. Er kan een apart convenant komen met de corporaties, zodat er ruimte ontstaat voor een breder debat over een breed convenant. Er zijn nog geen antwoorden gegeven op het neerzetten van scherpe en meetbare indicatoren. De raad heeft in 2008 gevraagd om nieuwe indicatoren te verzinnen. Als maatstaf kan men denken aan de beleving van de veiligheid in een wijk of het inzetten van duurzaamheid en het koppelen van een energielabel aan de woning.
Marc Vintges (GroenLinks)
00:01:50
GroenLinks is blij met het nieuwe convenant. Bij de inhoudelijke afspraken worden keuzevrijheid en het scheppen van gelijke kansen genoemd. Iemand met een hoger inkomen heeft dus dezelfde kans als iemand met een laag inkomen. Waarom worden geen afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen voorrang krijgen? Hiervoor kan een resultaatsverplichting worden opgenomen.
Sjef Robben (CDA)
00:01:04
Het CDA is positief over het nieuwe convenant. Het moet niet te uitgebreid zijn, want dat geeft meer reden tot discussies en conflicten. Het gaat juist om de intentie bij het college en de corporaties om er iets goeds van te maken.
Peter van den Hoven (Lijst Smolders Tilburg)
00:01:34
De LST ondersteunt het voorstel. Spreker is blij dat de gemeente de regierol in handen heeft. Punt e over de inhoudelijke afspraken over duurzaamheid in woningen staat op de juiste, want laatste, plaats.
Roel Lauwerier (VVD)
00:01:45
De VVD vindt de verbreding van de rol en taken van corporaties richting sociaal-maatschappelijke vraagstukken goed, maar de kerntaak mag niet uit het oog worden verloren. De Taskforce Woningbouw en andere platformen zijn ervoor om meerdere partijen bij elkaar te brengen. De corporaties hebben een wettelijke taak uit te voeren en zijn wezenlijk anders dan andere marktpartijen.
Jan Hamming (wethouder)
00:05:13
Wethouder Hamming zegt dat voor het eerst bewoners deelnemen aan de projectgroep. Hij is blij dat op een aantal speerpunten de focus wordt aangescherpt. Bij de woonlasten is nog een hele slag te maken. De resultaatsverplichting voor betaalbare woningen en het huisvesten van maatschappelijke groepen worden zeker opgepakt. De corporaties zijn er niet alleen voor mensen met een laag inkomen, maar ook voor allerlei verschillende doelgroepen. Hierover worden afspraken gemaakt. Er wordt veel overlegd. Daarom heeft spreker geen behoefte aan een brede maatschappelijke discussie vanuit het college. De raad kan hier echter zelf stappen voor ondernemen en met stakeholders overleggen over hoe de corporaties functioneren in het maatschappelijke veld. Een aantal dingen is in gang gezet, maar de raad kan zelf ook actie nemen over hoe bijvoorbeeld de corporaties in de stad functioneren. De afspraken over veiligheid worden gemonitord. Het keurmerk Veilig Wonen voor een hele buurt is een onderwerp dat nog besproken kan worden. Het is goed dat de corporaties op veel fronten bijdragen aan een veilige samenleving in de stad.
Tweede termijn
Arjan Pronk (PvdA)
00:03:40
De PvdA merkt op dat met verbreding wordt bedoeld dat er naast sociale woningen ook commerciële huur bestaat. Deze partijen worden bedoeld met verbreding. Kan ook de commerciële huur gecommitteerd worden aan bijvoorbeeld een politiekeurmerk voor woningen? Dit soort ambities kan met dit soort partijen uitgesproken worden. Men moet proberen om deze ambities over te brengen aan partijen, zoals het energielabel voor huizen.
Marc Vintges (GroenLinks)
00:00:34
GroenLinks zegt dat de betaalbare woningvoorraad niets zegt over de mensen die erin komen wonen. Mensen met lage inkomens moeten geholpen worden.
Sjef Robben (CDA)
00:00:07
Het CDA vindt het een hamerstuk.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
Roel Lauwerier (VVD)
00:01:04
De VVD zegt dat met marktpartijen al veel overleg plaatsvindt. Het energielabel is overigens niet verplicht.
Jan Hamming (wethouder)
00:02:07
Wethouder Hamming zegt dat in het kader van het klimaatbeleid door wethouder Moorman met partijen wordt gesproken over het bevorderen van duurzaamheid, zoals het toepassen van het energielabel. Het Platform Wonen zit met allerlei partijen aan tafel. Alle partijen kunnen gevraagd worden een rol te spelen bij het convenant, maar de doelgroep zit bij de woningcorporaties. De eerste zorg is de onderkant van de woningmarkt. Er worden afspraken gemaakt over de kernvoorraad en over de resultaatsverplichting voor de corporaties over het huisvesten van de doelgroep.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:22

6. Rondvraag wethouder Hamming

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:09
Arjan Pronk (PvdA)
00:00:04
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:17
De rondvraag vindt plaats tijdens de vergadering van 30 maart a.s.
Portefeuille wethouder Huijgen

7. Openstaande/afgedane toezeggingen

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:11
Er zijn geen opmerkingen.

8a. Raadsnotitie kinderboerderijen

 

8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:39
De voorzitter stelt voor om agendapunt 8a en 8b gelijktijdig te bespreken.
Marc Vintges (GroenLinks)
00:01:52
GroenLinks benadrukt het belang van tuinen voor kinderen van lage en middelbare scholen waar kinderen educatie krijgen over groene producten. Er kan een relatie gelegd worden met de kinderboerderijen. Wat beoogt de wethouder met de natuur- en milieueducatie? Hoe verhoudt dit initiatief zich tot het Natuurmuseum? Voor het overige gaat spreker akkoord met het voorstel.
Charlotte Stalpers (CDA)
00:03:45
Het CDA vindt het jammer dat de kinderboerderij in de Reeshof nog niet wordt gerealiseerd. Hiervoor is in 2007 samen met de LST een motie ingediend die raadsbreed werd ondersteund. Er zijn kinderrijke wijken in de Reeshof waar 40.000 mensen wonen. Wanneer gaat dat gebeuren? Een aantal kinderboerderijen in de stad loopt goed. De kinderboerderij Maria Goretti ligt tegen de toekomstige moskee aan en zal te zijner tijd plaats moeten maken voor de moskee, zo staat vermeld in het voorstel. Het CDA is er nog niet zeker van of de moskee hier wordt gerealiseerd. Nu wordt voorgesteld om de kinderboerderij op te knappen, maar het lijkt spreekster beter te wachten op de definitieve beslissing over de moskee. Het bedrag van 60.000 euro voor de coördinator vindt spreekster te veel geld. Zitten de mensen hier wel op te wachten? Spreekster stelt voor de mensen een logboek bij te laten houden, dat geëvalueerd kan worden. Voor de Reeshof dient nu snel een plan te komen.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:10
Bart van de Camp (SP)
00:00:37
De SP vraagt waarom het allemaal zo lang heeft geduurd. Kan het niet wat sneller? Hoe staat het met de Reeshof en de Stokhasselt? Wat is het vervolg van het proces?
Jan van Esch (PvdA)
00:03:03
De PvdA merkt op dat er veel tegenstellingen in het voorstel staan en veel blijft onduidelijk. Een aantal boerderijen voldoet niet aan de wettelijke eisen. Wordt er wel of niet voldaan aan het kader van wettelijke eisen? Hier wordt blijkbaar niet naar gehandeld. Het college kiest ervoor om 200.000 euro in te zetten op boerderijen waar de nood niet het hoogst is, zoals het park in Noord en het Echowaaike. Vanwaar deze keuzes? Er wordt 15.000 euro gevraagd voor ambtelijke capaciteit. Wie doet dat nu dan, vanwaar die uitbreiding? Over de motie voor een kinderboerderij in de Reeshof leest men niets terug.
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:02:13
De LST merkt op dat er meer moties zijn aangenomen over de kinderboerderijen. Deze komen niet terug in het voorstel. De Reeshof ontbreekt. Er is wel geld voor allerlei projecten in de stad, maar niet voor de kinderboerderijen. Kinderen raken vervreemd van de natuur. Het is vreemd dat het college niet kiest voor de realisatie van een natuureducatiecentrum in de Reeshof. De doelstellingen voor de toekomst zijn vrijblijvend en teleurstellend.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:15
Jan van Esch (PvdA)
00:00:03
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:02
Jan van Esch (PvdA)
00:00:06
Roel Lauwerier (VVD)
00:02:28
De VVD merkt op dat boerderijen een leuke voorziening zijn voor kinderen. Ruimtelijk is er een samenhang van de moskee met de kinderboerderij, maar deze boerderij is toe aan nieuwbouw of renovatie van het bestaande gebouw. Over de kinderboerderij in de Reeshof bestond unanimiteit in de raad om deze te realiseren. Het is schandalig dat deze er nog niet is. Wanneer gaat er iets gebeuren? De boerderij moet in het centrum van de Reeshof komen en voor iedereen toegankelijk zijn.
Peter van Gool (D66)
00:02:09
D66 sluit zich aan bij de VVD, de PvdA en de LST. Als er draagvlak is bij de omwonenden, is een kinderboerderij een goede aanvulling. De boerderij kan betrokken worden bij andere activiteiten in de buurt. Hierop moet een meer integrale benadering worden toegepast. Zijn er externe partijen die willen bijdragen aan de aankleding en het onderhoud van de boerderijen?
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:02:43
De TVP vindt de notitie een voorzichtige invulling van de ambitie. Bij nieuwe initiatieven wordt alleen gezegd wat er eventueel mogelijk zou kunnen zijn. Dat is te zwak. Er komt over 2008 1,7 miljoen extra dividend van Essent binnen. Hiervan kan een paar honderdduizend euro voor de kinderboerderij worden ingezet. Er wordt niet ingegaan op het dierenwelzijn, ondanks berichten over dierenmishandeling in de parken. Het dierenwelzijn moet vooropstaan en niet het op peil brengen van de gebouwen in vijf jaar. Het dierenwelzijn wordt in twee jaar aangepakt. Spreekster verzoekt een veterinaire nulbeurt van alle dieren in de parken te laten uitvoeren door een dierenarts. Er moet niet alleen een coördinator worden aangesteld, maar er moet ook veterinaire controle zijn. Dit ontbreekt in de nota.
Paul Huijgen (SP)
00:10:33
Wethouder Huijgen merkt op dat met deze nota een groeimodel wordt gepresenteerd, want aan de boerderijen is jarenlang weinig of niets gedaan. Het is een complexe materie en het is moeilijk om dit proces te versnellen. Er is uitvoerig geïnventariseerd wat er mis is en wat beter kan. De nota was al klaar rond de feestdagen, maar ontwikkelingen zoals in de Reeshof hebben het voorstel enigszins vertraagd. Er zijn twee onderdelen: het dierenwelzijn en de stand van zaken van de gebouwen. Het dierenwelzijn wil men in twee jaar op orde krijgen. Hiervoor bestaan richtlijnen die uitgevoerd gaan worden. De coördinator is deskundig op het gebied van dierenwelzijn en wordt hierop ingezet. Spreker verwacht dat dit over twee jaar voor elkaar is. Spreker kwam na overleg met betrokkenen tot de conclusie dat de boerderij in de Stokhasselt het minste perspectief heeft. Het is wel mogelijk om een plan in te dienen om de situatie te verbeteren, want het is een mooie locatie. Hiervoor is een werkgroep ingesteld. Dat geldt ook voor de Reeshof. Het college heeft de opdracht aangenomen om hier meer voor de jeugd te gaan doen. Spreker is in gesprek met het gebiedsteam voor een locatie, draagvlak en geld voor een kinderboerderij. Onder voorbehoud deelt spreker mede dat men een locatie op het oog heeft. Hiervoor wordt nu draagvlak gezocht door middel van gesprekken met de wijkraden, de scholen en kinderdagverblijven. Daarna wordt gesproken met de ouders. Men wil een kinderboerderij realiseren vanuit de wijken. Als kinderboerderijen zelf perspectief zien voor een combinatie met groentetuintjes, dan zijn daar mogelijkheden voor. Het gaat om private initiatieven waar de gemeente enkel een bepaalde richting aan kan geven. De acht boerderijen verschillen onderling sterk van elkaar. De stichtingen en vrijwilligers worden gefaciliteerd, waarbij extra aandacht moet zijn voor het welzijn van de dieren en de status van de gebouwen. De combinatie van natuureducatie en natuurmusea wordt meegegeven aan de organisatoren. De raad heeft ingestemd met de aanstelling van een coördinator. Met het bedrag van 200.000 euro kan een begin gemaakt worden, maar in de komende begrotingen moet er meer geld vrijgemaakt worden voor investeringen en een exploitatiebudget. geïnvesteerd de komende jaren. Er komt een eerste voorzet bij de begroting voor 2010.
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:04
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:05
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:06
Paul Huijgen (SP)
00:05:49
Bij Maria Goretti staat een oud gebouw dat intensief gebruikt wordt. Dit brengt te veel risico met zich mee. Los van de ontwikkelingen van de moskee wordt nu een gebouw neergezet dat ook in de toekomst een optimale functie kan behouden. Veel boerderijen hebben meerdere functies. Deze functies moeten allemaal meegewogen worden en moeten in elkaars verlengde liggen en elkaar versterken. De coördinator heeft een behoorlijke taak bij het op orde brengen van het dierenwelzijn binnen twee jaar, zoals het voorkomen van ziekten, het organiseren van goede voeding en methodes ontwikkelen voor het verwijderen van mest. Voor een kinderboerderij in de Stokhasselt is een half of heel miljoen euro nodig. Hiervoor moet ruimte in de begroting komen en moeten sponsoren worden gezocht. Ook moet er eerst draagvlak worden gezocht. Deze trajecten zullen zeker nog enige tijd duren. Er zal twee jaar gewerkt worden aan dierenwelzijn en vijf jaar aan het op orde krijgen van de gebouwen. Daarnaast moet de organisatie met vrijwilligers op de kaart worden gezet en moeten protocollen worden opgezet.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:03
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:13
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:01
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:09
Paul Huijgen (SP)
00:08:33
Het nationaal predicaat voor kinderboerderijen dient gerealiseerd te worden. De Oliemeulen met daarbij diverse activiteiten kan vanwege ruimtelijke ordening en weerstand bij bewoners niet gerealiseerd worden. Zo hebben zij vorig jaar vijftien krokodillen opgevangen. Zij zoeken zelf ook naar een locatie en deze is nog niet gevonden. Het Natuurmuseum heeft een budget om programma’s te realiseren. Er wordt gezocht naar sponsoren en externe partijen. Een paar ton van het dividend van Essent is niet genoeg, want er moeten enige miljoenen worden
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:01
Tweede termijn
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:04
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:34
Het CDA is het niet eens met de keuzes van de wethouder. In 2007 is gepleit voor een kinderboerderij in de Reeshof.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:07
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:37
Deze boerderij moet naar voren worden gehaald. Daarna kan de wethouder met een opsomming van feiten komen en welke gelijke eisen aan de boerderijen gesteld gaan worden. Hiermee kan dan bij de begroting rekening worden gehouden.
Paul Huijgen (SP)
00:00:02
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05
Bart van de Camp (SP)
00:00:13
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:33
Bart van de Camp (SP)
00:00:08
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
Bart van de Camp (SP)
00:00:40
De SP vindt dat er nu moet worden begonnen met het aanpakken van de kinderboerderijen. Ook in de Reeshof moet er snel iets gebeuren.
Jan van Esch (PvdA)
00:01:40
De PvdA vindt het verhaal van de wethouder tegenvallen. Het is niet logisch om pas over vijf jaar klaar te zijn met alle wettelijke eisen. Er is nu toch ook al ambtelijke inzet? Waarom is er dan nog een dag per week extra nodig? In de Reeshof staan bewoners al twee jaar klaar om iets te gaan ondernemen. Spreker vraagt zich af waarom het geld niet besteed wordt om situaties op te lossen waar dat echt noodzakelijk is. Spreker wil de nota terugnemen naar de fractie.
Bart van de Camp (SP)
00:00:20
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:05
Jan van Esch (PvdA)
00:00:03
Bart van de Camp (SP)
00:00:04
Jan van Esch (PvdA)
00:00:03
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:24
Jan van Esch (PvdA)
00:00:45
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:21
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:03
Jan van Esch (PvdA)
00:01:05
Op basis van het voorliggende stuk zullen amendementen of moties worden ingediend.
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:02:17
De LST heeft een kant-en-klaar voorstel gedaan met de open brief van 24 juni 2008, waarin een concrete locatie wordt genoemd in de drassige driehoek. De wethouder stond hier positief tegenover, dus het valt spreker tegen dat de wethouder enkel een locatie in de Tangent bezoekt. Dat is vreemd. De wethouder is in gesprek met de wijkraad om draagvlak te zoeken, maar er bestaat al voldoende draagvlak. De wethouder moet nu aan de slag met een milieueducatiecentrum in de Reeshof. De LST zal amendementen indienen.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:54
De VVD vraagt wanneer de schop de grond ingaat in de Reeshof. Eventueel worden amendementen ingediend.
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:01:55
De TVP is niet tevreden met het antwoord van de wethouder over het dierenwelzijn. Spreekster stelt voor een dierenarts te sturen naar de dieren die mishandeld worden. Het is een slap verhaal zoals de PvdA heeft opgemerkt, en een gemiste kans. De raadsnotitie voor het dierenwelzijn is nog steeds niet gepresenteerd. Alle initiatieven voor amendementen en moties voor het dierenwelzijn en nieuwe centra zullen door de TVP ondersteund worden.
Paul Huijgen (SP)
00:00:45
Wethouder Huijgen merkt op dat het CDA en de PvdA onderschatten wat er allemaal moet gebeuren.
Jan van Esch (PvdA)
00:00:14
Paul Huijgen (SP)
00:00:25
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:32
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:07
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:34
De LST pleit voor aansluiting bij de Oliemeulen als basis voor een kinderboerderij.
Paul Huijgen (SP)
00:00:15
Voor 200.000 euro kan wellicht de grond worden aangekocht. De voorzieningen komen daar nog bij.
Charlotte Stalpers (CDA)
00:00:08
Loes Dielissen (Tilburgse Volkspartij)
00:00:03
Paul Huijgen (SP)
00:00:09
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:16
Paul Huijgen (SP)
00:00:09
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:06
Paul Huijgen (SP)
00:00:26
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:03
Paul Huijgen (SP)
00:00:03
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:10
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:18
Paul Huijgen (SP)
00:00:09
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:19
Paul Huijgen (SP)
00:00:19
Wethouder Huijgen merkt op dat er al gezocht is naar een andere locatie voor de Oliemeulen.
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:05
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:14

Paul Huijgen (SP)
00:00:39
Het kan niet gerealiseerd worden in de driehoek. Spreker gaat over educatieve functies praten bij kinderboerderijen om samen met hen het Natuurmuseum op te zetten.
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:33
De VVD vraagt of de wethouder in de volgende commissievergadering Fysiek bereid is een voorstel voor een kinderboerderij voor te leggen met een voorstel voor de kosten in de Reeshof, zodat dit jaar nog kan worden begonnen. Wat is er nodig om dit te realiseren?
Paul Huijgen (SP)
00:00:06
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:03
Paul Huijgen (SP)
00:00:03
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:10
Paul Huijgen (SP)
00:00:02
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:03
Paul Huijgen (SP)
00:00:14
Wethouder Huijgen zegt dit toe op basis van wat nu al in kaart is gebracht, maar dit is nog niet rijp om in de raad te bespreken. De initiatiefnemers zullen hierbij de komende weken betrokken worden. Spreker is intussen al verder met de onderhandelingen over de Reeshof dan in de voorliggende nota is verwoord. Hij zal hier de komende maanden extra energie in steken. Het is niet mogelijk om in de volgende commissie Fysiek aan te geven wat er allemaal voor nodig is. Bovendien ontbreekt hiervoor het benodigde budget van 800.000 euro.
Jan van Esch (PvdA)
00:00:18
Paul Huijgen (SP)
00:00:11
Arjen Roos (Lijst Smolders Tilburg)
00:00:12
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:14
Paul Huijgen (SP)
00:01:11
Roel Lauwerier (VVD)
00:00:41
Paul Huijgen (SP)
00:01:18
Jan van Esch (PvdA)
00:00:14
De PvdA constateert dat de wethouder niet bereid is te voldoen aan het verzoek van de VVD dat namens de gehele raad gedaan is.
Paul Huijgen (SP)
00:00:33
Wethouder Huijgen heeft de planning toegelicht. In de lopende begroting kan geen 800.000 euro worden vrijgemaakt.
Jan van Esch (PvdA)
00:00:11
De PvdA benadrukt dat gevraagd wordt wat ervoor nodig is.
Paul Huijgen (SP)
00:00:07
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:29
Paul Huijgen (SP)
00:00:13
Jan van Esch (PvdA)
00:00:09
Paul Huijgen (SP)
00:00:30
Wethouder Huijgen deelt mede dat er veel werk gedaan moet worden. Een extra ambtelijke dag is noodzakelijk.
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:21
De voorzitter constateert dat het voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 april aanstaande.

8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen

 
Dit punt is bij het vorige agendapunt besproken.

9. Rondvraag wethouder Huijgen

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:07
Er is geen rondvraag.

Sluiting

 
Auke Blaauwbroek (PvdA)
00:00:27
De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur.
Spreker informatie
Auke Blaauwbroek,

Auke Blaauwbroek,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
Charlotte Stalpers,

Charlotte Stalpers,

(CDA)

Persoonlijke pagina
Jan van Esch,

Jan van Esch,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
Loes Dielissen,

Loes Dielissen,

(Tilburgse Volkspartij)

Persoonlijke pagina
Jan Hamming,

Jan Hamming,

(wethouder)

Persoonlijke pagina
P. van Loon,

P. van Loon,

(inspreker)

Persoonlijke pagina
Arjan Pronk,

Arjan Pronk,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
Bart van de Camp,

Bart van de Camp,

(SP)

Persoonlijke pagina
Jan Graven,

Jan Graven,

(directeur vastgoed groep van Amarant)

Persoonlijke pagina
Nell Schoenmakers,

Nell Schoenmakers,

(Verenigde Seniorenpartij)

Persoonlijke pagina
Roel Lauwerier,

Roel Lauwerier,

(VVD)

Persoonlijke pagina
Peter van den Hoven,

Peter van den Hoven,

(Lijst Smolders Tilburg)

Persoonlijke pagina
Peter van Gool,

Peter van Gool,

(D66)

Persoonlijke pagina
Sjef Robben,

Sjef Robben,

(CDA)

Persoonlijke pagina
Arno Sparidaens,

Arno Sparidaens,

(Lijst Smolders Tilburg)

Persoonlijke pagina
Arjen Roos,

Arjen Roos,

(Lijst Smolders Tilburg)

Persoonlijke pagina
Tine van de Weyer,

Tine van de Weyer,

(PvdA)

Persoonlijke pagina
Frie van der Mey,

Frie van der Mey,

(Lijst Smolders Tilburg)

Persoonlijke pagina
Marc Vintges,

Marc Vintges,

(GroenLinks)

Persoonlijke pagina
Paul Huijgen,

Paul Huijgen,

(SP)

Persoonlijke pagina
Filter

Selecteer spreker(s):

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.
 • Auke Blaauwbroek, (Dhr.)
 • Charlotte Stalpers, (Mevr.)
 • Jan van Esch, (Dhr.)
 • Loes Dielissen, (Mevr.)
 • Jan Hamming, (Dhr.)
 • P. van Loon, (Dhr.)
 • Arjan Pronk, (Dhr.)
 • Bart van de Camp, (Dhr.)
 • Jan Graven, (Dhr.)
 • Nell Schoenmakers, (Mevr.)
 • Roel Lauwerier, (Dhr.)
 • Peter van den Hoven, (Dhr.)
 • Peter van Gool, (Dhr.)
 • Sjef Robben, (Dhr.)
 • Arno Sparidaens, (Dhr.)
 • Arjen Roos, (Dhr.)
 • Tine van de Weyer, (Mevr.)
 • Frie van der Mey, (Dhr.)
 • Marc Vintges, (Dhr.)
 • Paul Huijgen, (Dhr.)

Selecteer agenda(en):

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.
 • Opening
 • 1. Openstaande/afgedane toezeggingen
 • 5. Brief van de heer P. van Loon inzake pand Montfortanenlaan 13
 • 2. Raadsvoorstel Verordening VROM Starterlening
 • 3. Raadsnotitie richtlijnen besluit-MER verbreding Burgemeester Bechtweg
 • 4. Raadsnotitie plan van aanpak Convenant wonen 2010-2015
 • 6. Rondvraag wethouder Hamming
 • 7. Openstaande/afgedane toezeggingen
 • 8a. Raadsnotitie kinderboerderijen
 • 8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen
 • 8b. Raadsvoorstel kredietvotering opknappen kinderboerderijen
 • 9. Rondvraag wethouder Huijgen
 • Sluiting

Automatisch verversen:


Welkom bij Politiek Archief!

Het vinden van raadsinformatie op overheidswebsites is vaak niet gemakkelijk. Informatie over wat raadsleden stemmen en waarover ze praten is vaak verborgen of helemaal niet aanwezig. Terwijl transparantie juist zo belangrijk is om de (lokale) democratie goed te laten werken. Politiek Archief brengt verandering; met Politiek Archief worden de vergaderingen van de lokale politiek inzichtelijk, doorzoekbaar én toegankelijk!

Politiek Archief bevat zo’n 90.000 uur aan audio-/video-opnames van vergaderingen die in de lokale politiek hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan gemeenteraadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van de Provinciale Staten. Deze opnames zijn bewerkt: ze zijn opgeknipt op agendapunt en spreker. Zo is heel specifiek te benaderen wanneer wat besproken is. Ook is het schriftelijk verslag van de vergadering (indien aanwezig) toegevoegd en zijn de bijbehorende stukken opgenomen in Politiek Archief. Uiteraard betreft het hier louter openbare informatie.

Zodoende is de informatie in Politiek Archief via verschillende invalshoeken te benaderen. Er kan gezocht worden op politiek thema, op partij, op spreker, op stemverhouding, noem maar op! En dat beperkt zich niet tot de gemeentegrenzen. Wat is er door de PvdA in Rotterdam en Leiden het afgelopen half jaar ingebracht over het thema basisonderwijs? En hoe is er gestemd over de motie over de sloop van het zwembad in Roermond? Hoeveel uur heeft de raad van Schagen de afgelopen twee jaar vergaderd? Dit soort vragen zijn voortaan gemakkelijk te beantwoorden met behulp van Politiek Archief. Politiek Archief verzamelt en combineert informatie en maakt deze op een slimme manier doorzoekbaar, zodat de politiek gemakkelijk toegankelijk wordt voor eenieder die hierin is geïnteresseerd.

Politiek Archief is een initiatief van NotuBiz. Momenteel zijn alle lokale overheden die hun verslaglegging door NotuBiz laten verzorgen opgenomen in Politiek Archief. Het is voor iedere overheidsinstelling mogelijk zich aan te sluiten bij Politiek Archief. Onder ‘Meedoen’ vindt u hier meer informatie over. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons benaderen via de gegevens op de contactpagina.

Politiek Archief is een open initiatief waar alle politieke vergaderingen in kunnen worden opgenomen. Daarvoor moet de verslaglegging van de vergaderingen wel conform de eigenschappen van Politiek Archief verzorgd zijn. Anders ontstaat er een ongeordende database die nagenoeg waardeloos wordt doordat de informatie die is opgenomen niet eenduidig en dus moeilijk te doorzoeken is. Wilt u meer informatie over het toetreden tot Politiek Archief? Neem dan contact met ons op via de contactpagina!


Politiek Archief

Mail: secretariaat@politiekarchief.nl

Telefoon: 010-7890990


<
Verfijn zoekopdracht

Resultaten


 • Geen producten gevonden

Geen producten gevonden

 • Geen producten gevonden

 • Naam
 • Organisatie
 • Partij

Geen producten gevonden